ACTA COMITÈ D’EMPRESA

REUNIÓ 17.07.2013

ACTA de la reunió del Comitè d’Empresa del PDI de la Universitat Pompeu Fabra 

Motiu de la reunió

 Reunió ordinària

Data

17.07.2013

Hora d’inici.

15:00 en segona convocatòria

Lloc

Aula 20053 (Jaume I)

Assisteixen

Fina Alemany (Vicepresidenta)

Alfons Aragoneses (President)

Anna Ginès

Antonio Márquez

Enric Martínez 

Elisabeth Miche Comerma

Rosa Milà

Baldo Oliva

Rafael Pedraza 

Elena Roselló (Secretària)

Marc Sanjaume

Mònica Vinaixa

 

Convidat: Xavier Perramon 

 

Excusen la seva absència

Pol Capdevila

Ester Farnós

Hèctor López Bofill

Mònica Vinaixa

Distribució

Llista de correu del Comitè d’Empresa PDI

 

Ordre del dia

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.

2.- Treball  de les comissions i dels òrgans als que el CE PDI té representació.

3.- Pla de treball.

4.- Reducció hores de dedicació sindical.

5.- Torn obert de paraules.

 

S’inicia la reunió a les 15:05 hores.

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.

Es procedeix a la distribució de còpies de les actes anteriors i s’anoten les esmenes.

En Xavier Perramon proposa la següent esmena a l’acta del dia 07.03.2013 sobre la informació relativa a la darrera Comissió Paritària i proposa el següent redactat :

    El 23 de gener es va celebrar una reunió de la Comissió paritària (aquesta no es reunia des del maig del 2012, tot i que s'ha de reunir cada 3 mesos).  Va assistir a la reunió en Xavier Perramon i en

aquesta es va tractar sobre: 

        -  Nous contractes de la Llei de la Ciència.  Amb aquesta llei es creen noves figures d'investigador que s'han d'encaixar en el marc del Conveni col·lectiu.  Les universitats són del parer que el desplegament d'aquestes figures s'ha de fer segons la normativa que aprovi cada universitat, sempre amb la participació del seu comitè d'empresa. 

 

        -  Es va proposar un secretari nou:  la Comissió està sense secretari des de fa més d'un any, i el president va proposar que el lloc l'ocupi Ángel Giménez, de la Inspecció de Treball.  Les universitats ja n'estaven informades i van expressar el seu acord, però la part social va demanar temps fins a la propera reunió per valorar la proposta.

 

        -  Composició de la part social:  fins ara hi havia representants només de CCOO i UGT, i ara s'hi afegeix un representant de CSIF ja que aquest sindicat ara té més del 10% de delegats dels comitès d'empresa de les universitats catalanes. 

 

        -  En les intervencions al torn obert de paraules, les universitats es van comprometre a fer gestions per tal que l'AQU avaluï també els professors interins a l'efecte d'obtenir els complements de recerca.

 

El president senyala el fet que el càrrec de secretari/secretària encara no ha estat cobert i la urgència en resoldre aquest tema per a normalitzar la gestió i publicació de les actes.

 

2.- Treball  de les comissions i dels òrgans als que el CE PDI té representació

Comissió Mixta

El President informa sobre l’activitat de la Comissió mixta. Marc Sanjaume informa sobre les negociacions a la comissió d’associats, que s’ha reunit en cinc ocasions amb la presència de Joan Estafanell i Pau Yuste per part de l’empresa i Andrés Valle, Marc Sanjaume i Elisabeth Miche per part dels representants de les treballadores.

Es presenta en pantalla la proposta feta pel vicerectorat. Es presenta les estadístiques sobre les diferents categories contractuals presents a la universitat: visitants (inclosos “visitants irregulars”), lectors, ajudants, investigadors pre- i post-doctorals i associats (inclosos “associats irregulars”). La proposta intenta resoldre la situació del col·lectiu de visitants i associats a partir (vid. document adjunt). Cada departament pot concretar els requisits d’aplicació del pla.

Rafael Pedraza senyala les diferències entre categories de visitants i la possibilitat de crear places d’agregats interins.

Es presenta la proposta pels associats “irregulars” a reconvertir en investigadors pre-doctorals o post-doctorals.

Es planteja el tema dels tribunals de concursos de professors associats. Segons la proposta del vicerectorat dos membres serien escollits pel Rectorat i tres pel Departament. Es planteja la necessitat de que els membres siguis escollits per sorteig, essent aquest, segons l’Alfons Aragoneses, un dels punts on continua viva la negociació.

Antonio Márquez senyala que s’ha d’exigir als associats actuals els mateixos requisits que als nous i que en tot cas l’acord no pot vulnerar la llei. Senyala també que el procediment d’urgència ha de ser limita tal màxim per tal de garantir que només s’utilitzi en cas d’urgència.

Intervé l’Anna Ginès en el sentit de que els joves doctors amb contracte d’associat han de ser reconvertits en altra categoria respectant les condicions laborals del col·lectiu..

Es proposa plantejar a la comissió el tema de la jornada d’aquests nous contractes.

Es planteja incidir per a que les estades de recerca comptin com a períodes de desvinculació.

Es planteja també que es contemplin les places d’investigadors Beatriu de Pinós i les places de lectors acreditats com agregats amb el mateix reconeixement que els investigadors Ramón y Cajal.

Enric Martínez planteja el tema de la readmissió dels acomiadats, que tinguin prioritat en els concursos d’associats i que els membres del Comitè d’empresa acomiadats per defensar els associats tinguin prioritat a l’hora de ser contractats.

Alfons Aragoneses demana que l’Enric Martínez faci un redactat d’aquestes propostes.

Anna Ginès considera correcte que es valori l’experiència docent a la UPF a l’hora de contractar professors associats. Alfons Aragoneses recolza aquesta possibilitat sempre que sigui compatible amb la no-endogàmia en la contractació.

Enric Martínez pregunta si els representants del comitè d’empresa defendran als acomiadats i els seus drets.

Marc Sanjaume senyala que no és aquest el mandat de la comissió mixta /comissió d’associats sinó discutir temes tècnics.

Rafael Pedraza indica la possible contradicció entre valorar els que han treballat a la UPF i valorar l’experiència independentment del lloc de treball.

Enric Martínez mostra el seu desacord.

Antonio Márquez expressa que va ser acomiadat sense causa i substituït per una persona escollida arbitràriament i que s’hauria de pensar algun mecanisme per a compensar aquest tracte injust.

S’acorda transmetre totes aquestes esmenes i propostes la comissió mixta.

Comissió de negociació i comunicació

El president exposa el comunicat sobre les declaracions del rector Moreso comparant estudiants i nazis, el comunicat sobre la darrera vaga i la no responsabilitat de la comissió de negociació i comunicació en les declaracions al diari ABC en nom del comitè d’empresa.

Antonio Márquez afirma la seva legitimitat per a adreçar-se a periodistes i Xavier Parramon explica la visita de tots dos a la redacció del diari ABC per explicar les irregularitats a les contractacions de la UPF.

Anna Ginès i Alfons Aragoneses indiquen a l’Antonio Márquez i al Xavier Parramon que només el president del comitè d’empresa o la comissió de negociació i comunicació poden parlar en nom del Comitè d’Empresa.

En Xavier Perramon aclareix que les declaracions les va fer un membre del Comitè a títol personal, que lògicament no parlava en nom del Comitè, tot i que el redactat final de l'article que es va publicar es pugui malinterpretar en aquest sentit.» 

Enric Martínez senyala que reconeix l’Alfons Aragoneses com a persona, com a docent però no pas com a president del comitè d’empresa.

L’Alfons Aragoneses agraeix públicament que li reconegui com a persona i reitera que s’han d’utilitzar els canals establerts pel comitè per comunicar amb la premsa.

Anna Ginès reitera que el comitè d’empresa ha d’estar informat si algú fa declaracions en nom del mateix.

Comitè de seguretat i salut

Anna Ginès informa sobre la reunió del comitè de seguretat i salut. En l’última reunió es va preguntar sobre les mesures de seguretat i salut en els nous edificis. 

El tema dels despatxos petits no va ser tractat. Es pretén que hi hagi només un professor ena quest tipus de despatxos.

Destaca Anna Ginès que s’ha parlat del fet que només hi hagi un tècnic en riscos laboral sobresaturat de feina.

Fina Alemany destaca que es pot traslladar aquest tema a la comissió mixta

Anna Ginès insisteix en la manca de recursos.

 

3.- Pla de treball

El president indica que els temes a treballar seran la contractació d’associats i l’estabilització dels docents precaris.

Es fa una crida a activar les diferents comissions.

 

4.- Reducció d’hores sindicals

Alfons Aragoneses esmenta el tema de les hores sindicals i la necessitat de comunicar-les el més aviat possible al vicerectorat. El Xavier Parramon senyala que aquest és un tema de les seccions sindicals i no pas un tema de la presidència del comitè d’empresa. Alfons Aragoneses respon expressant que no vol interferir en l’activitat de les seccions però que sí està interessat en conèixer si hi ha membres del comitè que són pressionats per a no fer ús de les hores o, al contrari, per a acceptar aquestes hores.

 

5.- Torn obert de paraules

Xavier Parramon informa del contingut de la darrera comissió paritària.

Xavier Perramon informa que el 25 de març hi va haver una reunió de la Comissió paritària del Conveni, en què es van tractar els temes següents:

        -  Designació d'Ángel Giménez, de la ITSS, com a secretari de la Comissió tal com s'havia proposat a la reunió anterior. 

        -  Acord GOV/19/2013 de la Generalitat pel qual es retalla una paga extra del sou dels treballadors públics catalans del 2013.  L'acord diu que la retallada és de mitja paga extra de juny i mitja de desembre, però en el cas del personal laboral els òrgans de negociació poden acordar una altra distribució.  La postura de la part social és no negociar res sobre les retallades i per tant aquesta queda com està: meitat al juny i meitat al desembre.

        -  Al torn obert de paraules la part social va recordar que, encara que la jubilació forçosa als 65 anys que estableix l'article 50 del Conveni hagi quedat anul·lada per la darrera reforma laboral (disposició final 4.2 de la Llei 3/2012), el que diu aquest mateix article sobre els programes d'estabilització de lectors continua plenament vigent.

 

I sense res més a tractar s’aixeca la sessió a les 16:45.