Acta de la reunió del 25.01.2008

Acta de la reunió del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador celebrada el divendres 25 de gener de 2008 entre les 14:45 i les 16:30 h. a la sala 40.039 de l'edifici Roger de Llúria.

Assisteixen: Miquel M. Gibert, Eusebi Colàs, Fina Alemany, Xavier Bernadí (vicepresident), Rafel Oliver, Natàlia Izard (secretària), Elisabeth Miche, Xavier Perramon (president), Enric Meinhardt, Marició Janué, Nuria Centeno, Joan Miralles, Ona Domènech, Víctor Farías, Montserrat González

Excusen la seva assistència: Berta Alsina, Hèctor López Bofill, Maria José González

Absències: Daniel Martínez, Mònica Vinaixa, Albert Garcia

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova l'acta.

2. Informació general a càrrec del president

 • Reunió del 23 de novembre amb el vicerector Jaume Casals i amb el cap de personal Joan Estafanell per als temes de negociació:

  1. Regularització dels “falsos associats”
  2. Participació del comitè en els processos selectius de PDI-L
  1. Tot i que el vicerector diu que a la UPF no hi ha “falsos associats” tret de comptadíssimes excepcions, reconeixen que hi ha associats que vénen de temps complet i que han estat passats a temps parcial contra la seva voluntat. Accedeixen a intentar identificar aquests associats amb els criteris següents: que hagin estat un període mínim de temps (orientativament, uns 5 anys) a temps complet, que hagin passat a temps parcial sense demanar-ho, i que tinguin com a mínim l'acreditació de lector.

   El comitè demana una segona reunió per confegir una llista d'aquests associats.

  2. El vicerector Casals proposa que el comitè participi en els processos selectius a nivell de departament.

   El comitè proposa:

   1. Participar a nivell d'universitat (Comissió de Professorat de la UPF)
   2. Participar a nivell de departament
   3. Participar a nivell de cada concurs (tenir un observador sindical)

   El vicerector Casals accepta pensar-se totes 3 proposicions, però diu que alguna potser requereix un canvi de normativa o d'estatuts. Promet consultar-ho i dir-nos-ho. Tot i així, la que veu més factible és la b. Proposa convocar una reunió de directors de departament i degans de centre, i convidar-hi alguns representants del comitè. Creiem que aquesta reunió, que no sabem quan serà, serà una bona oportunitat perquè el consell de directors sàpiga que les noves figures de professorat laboral ja tenen conveni col·lectiu, comitè d'empresa, etc.

 • Temes que es van tractar en l'última reunió del Consell de Govern:

  • El rector informa que ja s'han nomenat les comissions de la nova acreditació nacional per poder concursar als cossos docents, que substitueix l'antiga habilitació.

  • S'aprova el projecte de pressupost 2008 de la UPF. Però no es donen els detalls dels PADs per departament.

  • S'aproven els complements autonòmics de recerca del 2006 per als funcionaris.

  • Actualització del manual d'avaluació docent de la UPF (per demanar els trams de docència): s'ha de demanar una certificació de l'AQU d'aquest manual, i així la universitat el podrà aplicar. A la UPF el tenim encara vigent (és de 2004). El vicerector Casals proposa de crear un manual nou, argumentant la seva oposició a què l'AQU hi intervingui, perquè la UPF ja té la seva pròpia filosofia. El Consell de Govern acorda autoritzar-lo perquè presenti aquesta proposta. Però el president del comitè ens fa saber que ell creu que això s'hauria de negociar amb els sindicats.

 • La setmana següent ha de tenir lloc la propera reunió del Consell de Govern. El president creu que seria un bon moment de fer notar que la proporció de representació del PDI laboral al Claustre està feta segons la LOU (2001) (“Un mínim del 51% han de ser funcionaris doctors”), quan en realitat a la UPF són molt menys del 51%, i el PDI laboral estem infrarepresentats. La LOU de 2007 diu “Un mínim del 50% ha de ser professorat doctor permanent (funcionari o laboral)”.

 • La setmana anterior es va reunir la Comissió Paritària del conveni. Els sindicats van intentar introduir una actualització de les taules retributives, perquè es van fer al 2006 unes taules més o menys equivalents a les del PDI funcionari, però des de llavors cada col·lectiu (funcionaris i laborals) han anat cadascun pel seu cantó, i s'han produït diferències. Però les universitats diuen que mai no es van comprometre a fer que les taules salarials del PDI laboral estiguessin sempre equiparades a les del PDI funcionari.

  A la Paritària també es va parlar de la participació dels representants sindicals als concursos i de la regularització dels falsos associats. Com que les universitats no tenien res preparat, van decidir deixar aquest assumpte pendent per a la pròxima reunió, a l'abril.

 • Pagament dels triennis als laborals temporals: Els endarreriments pendents s'havien de pagar el primer trimestre del 2008, però no està clar que totes les universitats puguin fer-ho. Els sindicats demanen que si es paguen més tard, que sigui a canvi d'alguna cosa.

 • La JPDI es va reunir a començaments de desembre per renovar els representants al Comitè de Seguretat i Salut de la universitat. El nostre comitè també ha d'escollir un representant (punt 5 de l'ordre del dia).

 • Estudi de riscos psicosocials que es va fer l'any 2006: la JPDI va fer una valoració dels resultats. El nostre col·lectiu s'hi reflecteix molt mal parat. El president del comitè penja un enllaç als resultats de l'estudi en el nostre grup Google.

 • La JPDI ha fet un estudi de l'evolució del professorat: el percentatge de permanents ha anat disminuint, cosa que incompleix les normatives (LOUs, etc.).

 • Cap universitat no pagarà triennis als investigadors Ramón y Cajal ni als Juan de la Cierva. A més, no totes les universitats estan fent les aportacions al pla de pensions per a tothom, tal com es va acordar a la Mesa d'Universitats (entre les que no ho fan hi ha la UPF). S'ha presentat la reclamació corresponent.

3. Constitució de comissions del Comitè d'Empresa

Es constitueixen les següents comissions, amb els membres següents:

 1. Negociació: Xavier Bernadí, Xavier Perramon i Natàlia Izard

 2. Comunicació: Enric Meinhardt, Berta Alsina, Hèctor López

 3. Professorat: M. José González, Víctor Farías, Fina Alemany, Nuria Centeno, Marició Janué, Mònica Vinaixa, Montse González

 4. Assessorament i Atenció Personalitzada: Miquel Gibert, Rafael Oliver, Ona Domènech

 5. Seguretat i Salut: Daniel Martínez, Nuria Centeno, Joan Miralles

 6. Departaments en particular:

  • Dept. de Traducció i Filologia: Elisabeth Miche, Eusebi Colàs, Albert Garcia

4. Propers temes a negociar amb la universitat

 • Xavier Bernadí proposa que el proper tema a negociar sigui que els contractes de lector siguin definitius per la totalitat del contracte, que no s'hagin de renovar al cap de dos anys.

 • Proposa també que als agregats no els exigeixin període de prova. N. Centeno expressa que és un imperatiu legal. Segons F. Alemany el problema és que cada departament té la seva política particular.

  Xavier Perramon proposa que això s'exposi a la reunió amb els directors de departament que ens va proposar el vicerector, per homogeneïtzar les polítiques. Ona Domènech recorda que això ja li vam demanar al vicerector en la reunió, que la universitat recolzés aquesta proposta del comitè d'homogeneïtzar les polítiques de professorat dels departaments.

  Joan Miralles creu que aquest serà el punt més complicat de totes les negociacions que hagi de fer el comitè. Creu que el nostre horitzó hauria de ser que a tots els departaments la mateixa categoria equivalgués al mateix sou, les mateixes obligacions, els mateixos drets, etc. Tot i que serà difícil, creu que ho hem d'intentar. F. Alemany opina que hi ha molts contractes de “falsos conferenciants”, que gasten una quantitat molt alta del pressupost de molts departaments. I que per això no volen unificar la política dels diferents departaments, ni volen posar els PADs a les memòries, ni als pressupostos dels departaments, sinó que posen les despeses en general.

 • Xavier Perramon proposa com a pròxima negociació possible eliminar o reduir la disparitat de política de professorat entre els diferents departaments.

5. Elecció d'un representant del Comitè d'Empresa al Comitè de Seguretat i Salut

S'acorda designar Daniel Martínez com a representant al Comitè de Seguretat i Salut de la universitat.

6. Assumptes de tràmit

 • El president informa que la Generalitat ha concedit un ajut a la UPF per promoure la figura de l'agent per a la igualtat de gènere. La Universitat ja ha designat l'agent, Àgueda Quiroga.

 • El gerent ens ha proporcionat informació sobre la designació dels equips de primers auxilis. Es penjarà al grup Google del comitè.

7. Torn obert de paraules

En relació amb els temes sobre seguretat i salut en el treball, es comenta que a la web de la Oficina de Prevenció de Riscos Laborals hi ha un formulari de queixes. Però no té competència per a calefaccions i ventilacions, per exemple.

Finalment, el president comenta que en els propers dies Xavier Bernadí causarà baixa en el Comitè d'Empresa, i aprofita per agrair-li la feina realitzada aquests mesos com a vicepresident i desitjar-li sort i èxits en la seva nova etapa professional.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president