Acta de la reunió del 18.03.2010

Acta de la reunió del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador celebrada el dijous 18 de març del 2010 entre les 15h00 i les 17h05, a la sala de juntes 40.043 de l'edifici Roger de Llúria.

Assisteixen:

Montserrat Ribas, Fina Alemany, Xavier Perramon (president), Marc Lloveras, Marició Janué, Rafael Oliver, Hèctor López (vicepresident), Elisabeth Miche (secretària).

Excusen la seva assistència:

Berta Alsina, Miquel M. Gibert, Mònica Vinaixa, Nuria B. Centeno, Víctor Farias, Eusebi Colàs, Natàlia Izard.

Absències:

Albert García, Jordi Muñoz, Ona Domènech, Ma. José González, Enric Meinhardt, Joan Miralles de I.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova l'acta.

2. Informació general a càrrec del president

En relació amb aquest punt, s'ha distribuït amb anterioritat a la reunió el resum d'informacions que consta com a annex 1 d'aquesta acta.

2.1. Reunió del 18 de gener amb el vicerector

 • El vicerector ens va informar del futur del pla Serra Húnter. És probable que es converteixi en un premi a l'excel·lència com el programa ICREA Acadèmia. Això vol dir que les universitats ja no poden comptar amb aquest recurs per finançar places d'agregats. Llavors hi haurà cada vegada menys agregats i més titulars d'universitat funcionaris.

  Marició Janué comenta que ja li estan arribant notícies d'aquesta reconversió del pla Serra Húnter. El pla era per pagar una part de les places d'agregat i catedràtic contractat a la universitat. Aquestes places deixen d'interessar perquè ara toca a la universitat pagar. Es tendeix a fer passar els agregats a funcionaris.

 • Respecte a la participació en les convocatòries de places, s'acorda que a partir del mes de juny i a l'inici de cada reunió de la Comissió de Professorat, el Comitè d'Empresa (i la JPDI) presentarà el seu informe oral.

 • Política de professorat

  De moment no es preveu elaborar una nova planta de professorat. Seria desitjable que hi hagués restriccions en el nombre de places de catedràtics, per exemple una de catedràtic per cada dues de TU o agregat.

  S'ha d'estudiar la situació dels col·laboradors temporals i lectors que ja no poden prorrogar el seu contracte. Quant a la situació del professorat visitant, alguns contractes que s'acaben s'estan convertint a temps parcial. La Comissió de Professorat és contrària a això, però els departaments ho estan fent.

  El vicerector va demanar als directors de departament que elaborin una política de professorat, però alguns departaments encara no l'han fet.

  Montserrat Ribas diu que hi ha alguns criteris per a les convocatòries de places elaborats pels departaments però que estan aturats. La comissió de cada departament aplica uns criteris diferents, i de vegades fins i tot dins del mateix departament. Per exemple, en alguns casos es demana només tenir acreditació de TU, i en altres casos es demana tenir totes les acreditacions, trams, etc. Fina Alemany proposa que aquests criteris s'harmonitzin entre els departaments. Rafael Oliver pensa que l'harmonització de criteris pot servir per empitjorar l'accés a les places. El més important és que els criteris es facin transparents i que es publiquin, per evitar greuges comparatius. Montserrat Ribas proposa que el Comitè d'Empresa torni a demanar els criteris als caps de departament. Tothom està d'acord amb aquesta proposta. Hèctor López opina que els criteris són importants ja que permeten que hi hagi menys arbitrarietat. Marició Janué pensa que els departaments han de fer públic quina de les dues acreditacions demanen per cada plaça (ANECA o AQU). Els criteris mínims han de ser publicats. Montserrat Ribas demana també que les Comissions de Professorat siguin ratificades pels Consells de Departament, que no fan la seva funció de control. Posa l'exemple de la situació del nou pla d'estudis del departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. Fina Alemany demana que els representants sindicals participin a les comissions i que tinguin una funció de control. Xavier Perramon recorda que es pot plantejar la via judicial en cas d'incompliment de les normes.

 • El tema del nou model de dedicació no avança. Està encara per definir.

 • En relació als temes específics del PDI-L que queden pendents a les reunions amb el vicerector (calendari laboral, accés als tipus 2, 3 i 4 de professorat associat, pla de formació, fons d'acció social, adaptació del professorat col·laborador), Fina Alemany proposa posar un temps a cada reunió per abordar cada tema. S'acorda donar una llista dels temes que es parlaran relacionats amb el Conveni col·lectiu.

 • Es recorda que J. Estafanell ha redactat les actes de les últimes reunions amb el vicerector, però aquestes actes no estan signades.

 • Referent a l'escola Elisava, hi va haver una reunió el 19 de gener amb representants del Comitè d'Empresa d'aquesta escola, els presidents del CEPDI i la JPDI de la UPF, i el vicerector de Professorat de la UPF. No es va concloure res, perquè el vicerector l'havia plantejat com una reunió per informar-se. Hi haurà d'haver més reunions per treballar aquest tema.

2.2. Reunió sobre la regularització dels “falsos associats”

 • El president informa de la reunió que es va fer amb el director del departament de Traducció, el vicerector, i representants del CEPDI. Montserrat Ribas recorda que al departament de Traducció hi va haver unes irregularitats molts greus. En primer lloc es va sotmetre el professorat a un procés d'avaluació interna per part de la Comissió de Professorat per decidir qui tenia el millor currículum per optar a una plaça de lector. Aquest procediment escandalós va tenir com a conseqüència que algunes persones se sentin poc valorades i reconegudes pels seus propis companys. Però el més greu és que aquesta avaluació va resultar un engany ja que les 18 places de lector no es van convocar al mateix temps (primer 12 i després 6) per permetre a alguns candidats (que estaven esperant) que obtinguessin mentrestant el títol de doctor i accedissin així a les places de lector. Xavier Perramon qualifica aquest procediment de “mobbing” i recorda que la gent afectada pot plantejar una demanda judicial. Recorda un cas que s'ha donat en el departament de Ciències Polítiques.

2.3. Consell de Govern

 • El rector va informar que la reforma de la LUC no es farà com s'havia dit, sinó que serà una reforma mínima: una simple adaptació tècnica a la LOMLOU. Les universitats podran modificar els seus estatuts sense esperar que s'aprovi aquesta nova LUC.

 • Al Consell de Govern del gener es va aprovar el Pla d'Inclusió de persones amb discapacitat i es va acordar la creació d'una comissió de seguiment del Pla formada per 9 persones, una de les quals designada pels òrgans de representació del PDI. Xavier Perramon comenta que és probable que la “designació” es faci sense que ho sàpiguen els òrgans de representació, com va passar amb la comissió del Pla d'Igualtat.

 • Pel que fa a l'informe sobre la Comissió de Professorat que es va presentar al Consell de Govern del març, Xavier Perramon subratlla que teòricament la Comissió de Professorat és una comissió delegada del Consell de Govern, però en la pràctica funciona com una comissió autònoma que no ret comptes de les seves actuacions al Consell de Govern.

2.4. Comissió Paritària del Conveni

 • El president explica el cas d'un professor col·laborador de la UPC que tenia 65 anys i 15 de cotització i, en contra de la seva voluntat, la universitat el va jubilar d'acord amb l'article 50 del Conveni. Finalment el TSJC li va donar la raó i va qualificar la jubilació d'acomiadament improcedent, perquè el Conveni no contempla polítiques concretes de foment de l'ocupació.

  S'ha proposat una nova redacció de l'article 50 del Conveni per solucionar-ho. El nou text fa referència a programes d'estabilització del PDI laboral.

2.5. Altres informacions

 • La Generalitat tractarà amb representants sindicals el projecte de decret sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat universitari. S'està proposant exigir el nivell C de català. Se subratllen les incongruències d'aquest decret.

3. Revisió del marc de negociació amb la Universitat

El president presenta la nova proposta de reglament de negociació amb la Universitat, preparada conjuntament amb el president de la JPDI, que consta com a annex 2 d'aquesta acta.

S'acorda aprovar aquesta proposta i presentar-la a la propera reunió amb el vicerector.

4. Revisió de l'article 50 del Conveni col·lectiu (jubilació obligatòria)

Continuant amb el tema que ja s'ha informat al punt 2.4, la nova redacció de l'article 50 del Conveni posarà de manifest la necessitat d'elaborar programes d'estabilització del PDI a les universitats que encara no en tenen. El president esmenta l'exemple del programa d'estabilització de la UPC.

Referent a la jubilació obligatòria als 65 anys, Fina Alemany es mostra en contra i recorda que la jubilació és un dret i no una obligació.

5. Preparació de la reunió amb el vicerector de Professorat

Es demanarà parlar dels temes que s'han comentat en la discussió dels punts anteriors:

 • Reglament de negociació.
 • Política de professorat. Situació del professorat col·laborador temporal i lector que acaba contracte.
 • Dedicació docent.
 • Temes específics del Conveni col·lectiu del PDI-L: participació en els concursos, aplicació del nou article 50, calendari per al desenvolupament d'altres disposicions del Conveni (calendari laboral, accés als diferents tipus de professorat associat, pla de formació, fons d'acció social, adaptació del professorat col·laborador).

6. Activitats de les comissions

 • Comissió de Seguretat i Salut: Eusebi Colàs ha fet arribar l'informe d'activitats dels Delegats de Prevenció que consta com a annex 3 d'aquesta acta.

 • Comissió de Professorat: ha acordat demanar al vicerector quins criteris s'estan aplicant per treure a concurs les places i quines acreditacions s'estan demanant.

7. Assumptes de tràmit

No n'hi ha.

8. Torn obert de paraules

Rafael Oliver demana per les notícies que han sortit sobre una paga extra de 325 € per al personal laboral. El president aclareix que es tracta del “Plus Conveni” del PAS-L, que les universitats es van comprometre a pagar però ara diuen que la Generalitat no ho autoritza.

El president aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president