Acta de la reunió del 11.10.2007

Acta de la reunió del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador celebrada el dijous 11 d'octubre de 2007 entre 16:15 i 18:25 h. a la sala de juntes 40.149 (edifici Roger de Llúria).

Excusen la seva assistència: Joan Miralles, Berta Alsina, Albert Garcia, Daniel Martínez, Maria José González, Miquel Gibert i Marició Janué.

Assisteixen a la reunió: Fina Alemany, Xavier Bernadí (vicepresident), Ona Domènech, Enric Meinhardt, Hèctor López Bofill, Rafael Oliver, Natàlia Izard (secretària), Elisabeth Miche, Xavier Perramon (president), Montserrat González, Nuria Centeno, Eusebi Colàs, i Víctor Farias.

Absents: Mònica Vinaixa.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova l'acta de la reunió anterior.

2. Aprovació del Reglament del Comitè d'Empresa del PDIL

Ona Domènech i Xavier Bernadí constaten que el redactat del Reglament necessita alguna correcció lingüística, que efectuaran un cop aquest sigui aprovat.

Els propis membres de la comissió que va redactar el Reglament observen que no hi figura com s'ha d'aprovar el reglament. S'acorda que s'ha d'aprovar de la mateixa manera que es fan les modificacions. És a dir: a l'article 8, on diu:

8.1 El present Reglament podrà modificar-se amb el vot de la majoria absoluta dels membres del Comitè d'Empresa.

hauria de dir:

8.1 El present Reglament s'aprovarà i podrà modificar-se amb el vot de la majoria absoluta dels membres del Comitè d'Empresa.

Xavier Bernadí agraeix la feina feta per la comissió en el redactat del reglament, i proposa les següents modificacions:

 • En l'article 3.1.2, on diu:

  En cas d'empat resultaria elegit el candidat de la llista més votada.

  considera que el candidat s'hauria d'escollir amb una tercera votació de desempat, ja que així s'adiria més a la correlació de forces que composen el comitè.

  Per tant, el primer paràgraf d'aquest punt quedaria així:

  3.1.2 El President, el Vicepresident i el Secretari
  Els càrrecs electes ho seran per majoria absoluta en primera votació, només es necessita una majoria simple si cal una segona volta. En cas d'empat cal una tercera votació. Si persisteix l'empat, resultaria elegit el candidat de la llista més votada.
 • En l'article 4.3.1, sobre les funcions de la vicepresidència, on diu:

  4.3.1 Son funcions de la Vicepresidència:

  • La substitució de la Presidència per als supòsits de vacant, absència o malaltia o una altra causa legal.
  • La substitució de la Secretaria per als supòsits de vacant, absència o malaltia o una altra causa legal.
  • Exercir les funcions delegades per la Presidència i les delegades per la Secretaria.
  • Impulsar i coordinar les Comissions que es creïn d'acord amb aquest Reglament. La Vicepresidència haurà d'informar de l'activitat de les Comissions a la Presidència.
  • Podrà assistir i presidir les reunions de les Comissions creades pel Plenari. Aquestes facultats seran exercides per la Vicepresidència, sens perjudici de la potestat de la Presidència d'assistir a les reunions de les Comissions.
  • Qualsevol altre funció que li atorgui el Plenari.

  proposa que hi digui:

  4.3.1 Són funcions de la Vicepresidència:

  • Exercir les funcions de la Presidència per als supòsits de vacant, absència o malaltia o una altra causa legal.
  • Exercir les funcions de la Secretaria en cas d'absència del secretari o la secretària.
  • Impulsar i coordinar les Comissions que es creïn d'acord amb aquest Reglament. La Vicepresidència haurà d'informar de l'activitat de les Comissions a la Presidència.
  • Podrà assistir i presidir les reunions de les Comissions creades pel Plenari. Aquestes facultats seran exercides per la Vicepresidència, sens perjudici de la potestat de la Presidència d'assistir a les reunions de les Comissions, i presidir-les.
  • Qualsevol altra funció que li atorgui el Plenari.
 • A l'article 4.1.3, on diu:

  4.1.3 El Plenari queda vàlidament constituït quan hi assisteix la meitat més u dels seus membres, en primera convocatòria. En segona convocatòria, quinze minuts després de la primera, quedarà constituït amb l'assistència, de com a mínim, un terç dels seus membres. Hauran de trobar-se entre els assistents: el President i el Secretari, la substitució del President o del Secretari correspondrà al Vicepresident.

  proposa que hi digui:

  4.1.3 El Plenari queda vàlidament constituït quan hi assisteix la meitat més u dels seus membres, en primera convocatòria. En segona convocatòria, quinze minuts després de la primera, quedarà constituït amb l'assistència, de com a mínim, un terç dels seus membres. Hauran de trobar-se entre els assistents: el President i el Secretari. Pertoca al Vicepresident exercir les funcions de Secretari en cas d'absència d'aquest darrer.
 • A l'article 1.1 proposa que on diu:

  El Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador (en endavant CPDI) és l'òrgan col·legiat de representació del personal docent i investigador amb contracte laboral d'aquesta Universitat.

  hi digui:

  El Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador (en endavant CPDI) és l'òrgan col·legiat de representació i de defensa dels interessos del personal docent i investigador amb contracte laboral d'aquesta Universitat.
 • Proposa que l'article 1.2 passi a ser l'1.3, i suggereix el nou article 1.2 següent:

  El Comitè ha de difondre al màxim les seves funcions i activitats, sobretot pels mitjans electrònics.
 • A l'article 7.2 proposa que on diu:

  En aquestes Comissions estaran representats de forma proporcional tots els sindicats presents al Comitè d'Empresa.

  hi digui:

  En aquestes Comissions estaran representats tots els sindicats presents al Comitè d'Empresa. Quan una Comissió tingui funcions decisòries, el vot dels seus membres serà ponderat segons la presència del seu sindicat en el Comitè d'Empresa.

Tothom està d'acord amb aquests canvis.

A continuació es procedeix a aprovar el Reglament que consta com a annex d'aquesta acta, cosa que s'efectua amb una votació a mà alçada, i amb els resultats següents:

12 vots a favor

0 vots en contra

0 abstencions

3. Informació general a càrrec del president

Seguidament el president exposa una sèrie d'informacions:

 • A finals de setembre es va produir la trobada amb el rector que s'hauria d'haver produït quan es va constituir el comitè. Hi van assistir el president, Xavier Perramon, el vicepresident, Xavier Bernadí, i la secretària, Natàlia Izard. Per part del govern de la universitat hi van assistir el rector, i el vicerector de Professorat, Jaume Casals. Es tractava d'una reunió protocolària per tal de donar a conèixer el comitè i rebre la benvinguda del rector. Els membres del comitè, però, van aprofitar per començar a plantejar els termes de funcionament del comitè: ja que la funció del comitè és negociar les condicions de treball amb la universitat, ¿com es duria a terme això?

En reacció a aquesta informació els membres del comitè suggereixen que l'empresa proporcioni tota la informació sobre les contractacions, les categories, els sous i els PADs de tot el professorat contractat laboral, i també un cens de tot el professorat contractat laboral.

Es proposa recollir tota aquesta informació a través del vicerector Jaume Casals o del cap del servei de PDI Joan Estafanell, i potser crear una comissió a aquest efecte.

El president continua amb les informacions:

 • Tal com diu l'Estatut dels treballadors, se li va demanar a la universitat que ens proporcionessin un local, una pàgina web, i una adreça d'e-mail del comitè.

 • El Consell de Govern s'ha reunit dos cops des de la constitució del comitè i no ha tractat cap tema relacionat directament amb la política de professorat. Sí s'ha parlat, en canvi, de les noves beques per als estudiants de màster, segons les noves normes de la LOU. També es va aprovar l'atorgament dels trams d'investigació per part de l'AQU (convocatòries 2005 i 2006 per al professorat contractat). Finalment el rector va parlar de la nova acreditació que substitueix l'habilitació.

Xavier Bernadí recorda que a la reunió amb el rector se li va preguntar quina evolució tindria en la UPF aquesta nova acreditació. La resposta de la universitat fou que el risc d'aquesta nova via de contractació era que es perdrien les subvencions Serra Húnter que atorgava la Generalitat, però Jaume Casals digué que creia que convencerien la Generalitat per tal que continués atorgant els diners Serra Húnter als funcionaris contractats a través de la nova acreditació.

Montserrat González suggereix fer un front comú amb altres comitès d'empresa de les altres universitats. Es podrien tractar temes com el de la conciliació de la vida familiar i laboral.

El president continua amb les informacions, ara sobre les reunions de la Comissió Paritària:

 • A la penúltima reunió es va parlar de la figura dels col·laboradors, tot i que no es va arribar a acordar res concret.

 • Les universitats inicialment van deixar clar que no volien pagar triennis als associats, i que ja es veuria si ho farien als lectors i col·laboradors temporals. Després d'una negociació intensa, finalment es va acordar que es pagaran triennis a tots els contractats laborals, permanents i temporals, aquests últims amb efectes a partir del juny del 2007. La primera paga s'efectuarà el primer trimestre del 2008. Quant al procés de sol·licitud dels triennis, la universitat informarà degudament abans del 31 d'octubre.

 • Al cap d'un any de signat el conveni, les universitats hauran de pactar la regularització dels falsos associats.

Natàlia Izard afirma que els falsos associats, per culpa d'haver passat a temps parcial, i pel fet d'haver-se hagut de buscar una altra feina per completar el seu salari, han quedat apartats de la recerca contra la seva voluntat. De manera que si la regularització dels falsos associats es basa, per poc que sigui, en la recerca, aquests falsos associats no tenen cap oportunitat d'accedir a una plaça fixa.

Montserrat González proposa que s'exigeixin responsabilitats polítiques per la situació de contractació de la Universitat Pompeu Fabra, des de la política dels seus inicis i fins com ha acabat en aquests moments.

Xavier Bernadí recorda que s'ha de ratificar o reelegir els càrrecs del comitè, però es decideix deixar-ho per a la propera reunió del comitè.

Montserrat González demana si els representants de cada departament han d'informar de les deliberacions del comitè als membres contractats del seu departament. Es decideix que això es farà a través de la web, quan aquesta estigui creada. S'intentarà que la web faci molt explícit que la seva funció principal és comunicar-se amb els membres: hi haurà informació, però també oferirà l'oportunitat de recollir qualsevol suggeriment de qualsevol docent.

Fina Alemany proposa que quan s'hagi creat la web s'enviï un mail a totes les llistes de tots els departaments, informant-ne.

4. Marc de negociació amb la universitat

El president informa que es demanaran reunions periòdiques amb el vicerector Jaume Casals o amb Joan Estafanell. També informa que altres universitats tenen un reglament propi sobre la comissió negociadora amb la universitat.

El president informa que els tres càrrecs es reuniran amb Jaume Casals molt properament.

5. Assumptes de tràmit

El president informa que el passat mes de juliol la universitat va iniciar els tràmits per canviar de mútua d'accidents de treball de la Seguretat Social, tràmits que inclouen la consulta als representants del personal. Per part del Comitè d'Empresa del PDI, el president simplement va expressar la seva confiança en les gestions que es realitzessin des de la Gerència sobre aquest tema. L'1 d'octubre es va fer efectiu el canvi de mútua, que ara és MC Mutual.

6. Torn obert de paraules

Donades les intervencions que hi ha hagut en els punts anteriors, no es demana cap més ús de la paraula.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president