Preguntes generals

Té la Clínica personal propi en plantilla?

La Clínica no té personal propi. Els recursos humans que permeten el funcionament de la Clínica estan formats per professorat del Departament de Dret de la UPF i el personal de suport administratiu de la Facultat adscrits al projecte en alguna part de la seva jornada i persones voluntàries.

 

Compleix la Clínica estrictament la normativa legal i deontològica?

Sí. La Clínica compta una Secció dedicada al control de compliment de la normativa legal i deontològica. En aquests moment la Coordinadora de compliment és la Sra. Gabriela Boldó Prats.

 

Garanteix la Clínica la protecció de les meves dades personals?

Sí. La Clínica compleix estrictament els protocols UPF en matèria de protecció de dades.

 

On és la Clínica?

La Clínica es troba al despatx 21.305 de  l'edifici Jaume I de la Universitat Pompeu Fabra al Campus de la Ciutadella, carrer Ramón Trías Fargas 25 de Barcelona (08005). S'accedeix a la seu de la Clínica a través d’una escala des de la planta baixa de la biblioteca.

No tenim un horari fix d'atenció al públic sinó que sempre cal demanar cita prèvia mitjançant un correu electrònic remès a [email protected].

Atenció a la ciutadania

És la Clínica un despatx d'advocats/des? 

No. Ni la Clínica Jurídica ni la UPF presten institucionalment cap mena de servei professional d’assessorament jurídic o de defensa en Tribunals. Els/les advocats/des que col·laboren amb la Clínica ho fan a títol individual i sota la seva responsabilitat personal, incloses aquelles persones que alhora són professores de la UPF a temps parcial.

 

Hauré de pagar res per rebre ajut a la Clínica?

No. Totes les activitats i serveis de la Clínica són gratuïts per la ciutadania que compleix els requisits per accedir-hi.

 

En quins idiomes em poden atendre a la Clínica?

Català, castellà, anglès, francès, italià, alemany i rus.

 

Cal complir algun requisit per ser atès a la Clínica?

La Clínica a persones que pertanyin a col·lectius vulnerables que no tinguin recursos suficients per fer front als honoraris d’un/a advocat/da.

 

Sobre quin tipus de temes es poden fer consultes?

La Clínica disposa d'especialistes (advocats/des i professorat) en totes les branques del dret. No obstant això, atesa la voluntat de la Clínica de prestar un assessorament de primer nivell, pot ser que algun cas no pugui ser atès perquè es refereix a una parcel·la del dret molt inusual i no es disposa d'advocat/da i/o de professorat amb prou especialització per atendre'l. 

 

Qui resoldrà les consultes?

Un grup d’estudiants prepararà un dossier amb totes les dades necessàries per a resoldre la consulta i el remetrà a un/a advocat/da o bé a un professor per a que doni la seva opinió de forma motivada.

 

Quant de temps es tarda en resoldre les consultes?

Depèn de la complexitat. L’objectiu és poder donar resposta en un termini de deu dies laborables.

Casos tutelats

Quins casos s'admeten a la Clínica per a ser tutelats?

La Clínica admet com a casos tutelats aquells assumptes que presentin especial interès acadèmic i social a criteri del/de la Director/a i/o dels membres de la Comissió Acadèmica. Les persones afectades, a més, han d’estar en una situació de vulnerabilitat que els impedeixi o els faci molt difícil la contractació d’un/a advocat/da..

 

Si el meu cas no s'admet a la Clínica com a cas tutelat, rebré orientació jurídica?

Sí, a excepció del cas en què la Clínica no tingui cap professor/a o advocat/da voluntari/ària especialista en la matèria.

 

Qui és el responsable de la defensa dels casos tutelats a la Clínica?

L’advocat/da que n’hagi assumit la defensa.

 

Qui es fa càrrec del pagament de les costes judicials de procurador/a, pèrits, etc. ? 

En principi la persona afectada. Això no obstant, en casos molt justificats, la Clínica pot donar suport en la recerca de recursos de tercers.

 

Com s’escullen els/les estudiants que poden fer el Treball Fi de Grau en el marc de la Clínica?

La Degana de la Facultat de Dret selecciona els/les estudiants que poden realitzar el seu TFG a la Clínica a proposta del Director. La proposta es pot basar o bé en la nota mitjana de l’expedient acadèmic o bé en una prova específica convocada per a un cas concret.

 

Quan s’escullen els/les estudiants que poden fer el Treball Fi de Grau en el marc de la Clínica?

El procediment de selecció té lloc el mes d’octubre tot i que, si els terminis de l’assumpte en qüestió ho fan necessari o aconsellable, el Director pot convocar un procediment en altres dates.

 

Els Treballs Fi de Grau que s’elaboren en el marc de la Clínica són diferents de la resta?

Els Treballs Fi de Grau que es fan a la Clínica tenen el mateix format que la resta i també contenen una recerca en l’àmbit jurídic. La única particularitat és que aquesta recerca es fa en el marc d’un cas concret.

 

Els estudiants que elaboren els Treballs Fi de Grau que s’elaboren en el marc de la Clínica col·laboren activament en la defensa del cas?

Sí. Cada trimestre s’organitza una reunió en què participen la persona afectada pel cas, l’advocat/da, els professors que dirigeixen els Treballs Fi de Grau i els estudiants que els estan elaborant. Per tant hi ha un coneixement directe de la persona afectada i de la feina de defensa de l’advocat/da.

 

Què he de fer si vull fer el meu Treball Fi de Grau a la Clínica?

Cal adreçar una petició al Director de la Clínica durant la convocatòria que s’anuncia per correu electrònic fent servir el formulari que s’hi adjunta.

 

Si estic estudiant un Màster a la UPF, puc fer el meu Treball Fi de Màster en el marc de la Clínica?

Les persones que hagin fet el seu Treball Fi de Grau a la Clínica podran fer el seu Treball Fi de Màster vinculat amb el cas. Actualment no és possible fer només el Treball Fi de Màster a la Clínica.

Voluntariat

Quines persones podes ser voluntàries?

Totes les persones majors d’edat poden ser admeses com a voluntàries a la Clínica. No cal ser jurista per a ser admès.

 

Si presento una sol·licitud de voluntariat, és segura l’admissió?

A la Clínica intentem acollir totes les persones que hi volen col·laborar, intentant assignar a cadascuna al lloc on pot fer una contribució més rellevant. Això no obstant, ateses les limitacions d’espai i logístiques, es possible que algunes sol·licituds de voluntariat no puguin ser acceptades.

 

Qui decideix l’admissió de les persones voluntàries?

El Director de la Clínica

 

Quina dedicació s’espera de les persones voluntàries?

La dedicació mínima és de quatre hores setmanals.

 

És obligatori el compliment del compromís de dedicació fet per les persones voluntàries?

Sí. En cas de no poder complir la dedicació, la persona voluntària passaria a ser adherida de la Clínica.

 

Quant de temps dura el compromís de dedicació de les persones voluntàries?

En principi un curs acadèmic, tot i que, en casos excepcionals, es pot establir un termini més breu.

 

Pot ser voluntària una persona que no pugui estar present a Barcelona?

Només de forma excepcional es pot admetre que una persona que no pugui estar present a Barcelona sigui voluntària a la Clínica. Si una persona voluntària marxa temporalment de Barcelona, durant aquest temps pot passar a la situació de persona adherida.

 

Què fa una persona voluntària a la Clínica?

Les persones voluntàries s’assignen a una de les Seccions de la Clínica i col·laboren activamente en totes les tasques que permeten fer-la funcionar. L’assignació té lloc segons les preferències de cada persona voluntària i de les necessitat de la Clínica. Totes les persones voluntàries reben gratuïtament una formació adequada a les tasques que realitzaran. Les persones voluntàries en cap cas faran tasques que no tinguin relació directa amb la seva formació i que per la seva naturalesa corresponguin a una persona de la plantilla de la Universitat.

 

Les persones voluntàries cobren algun tipus de remuneració?

No. La feina de voluntariat és sempre gratuïta i es realitza per motius altruïstes i de solidaritat

 

Les persones voluntàries gaudeixen d'algun privilegi?

Sí. Les persones voluntàries, independentment de la Secció a què estiguin assignades, tenen la possibilitat d’inscriure’s com a seguidores d’un dels casos tutelats per la Clínica (o més d’un). En aquest cas l’equip de defensa de l’assumpte els informarà puntualment i de forma detallada sobre l’evolució del cas, podran participar en la projecció pública comentada dels vídeos de les actuacions judicials, tindran accés als escrits i a les resolucions judicials (prèviament anonimitzats) i, en general, podran gaudir de l’oportunitat de seguir el procés en tots els seus detalls.

 

Les persones voluntàries també podran participar en tots els actes que organitzi la Clínica i podran rebre un certificat de participació i/o una carta de recomanació.

 

 

Mecenatge

Quins són els requisits per a ser persona o entitat benefactora?

Són els mateixos que per a ser persona o entitat adherida però afegint a la simple adhesió l’aportació (o el compromís d’aportació) d’uns recursos a fi i efecte que es destinin a pagar els costos de funcionament de la Clínica.

 

Les persones o entitats benefactores es poden beneficiar dels incentius fiscals al mecenatge?

Sí. Les donacions per a la Clínica són legalment donacions a la Universitat Pompeu Fabra i es beneficien plenament dels incentius fiscals al mecenatge establerts a la normativa en vigor. El programa d’esponsorització de costes judicials no es pot beneficiar d’aquests incentius.

 

A què es destinen els recursos que rep la Clínica?

Els recursos econòmics de la Clínica serveixen per a finançar les activitats ordinàries de la Clínica, a no ser que la persona o entitat patrocinadora vulgui vincular la donació a una finalitat determinada.

 

Què és el programa de esponsorització de costes judicials?

El programa d’esponsorització de costes judicials implica que una persona o entitat es compromet a cobrir una eventual condemna al pagament de les costes judicials en algun dels casos admesos a la Clínica, Aquesta condemna és generalment el resultat d’haver perdut un litigi. En casos innovadors i trencadors com els que vol assumir la Clínica la victòria és sempre incerta i sovint la persona afectada no té capacitat econòmica per a fer front a aquest risc. Per més informació sobre el nostre programa d’esponsorització de costes judicials els preguem que es posin en contacte amb nosaltres al correu de la Clínica: [email protected]

Adhesions

Què és una persona o entitat adherida?

Una persona o entitat adherida és aquella que té interès en seguir les activitats de la Clínica i vol expressar el seu compromís amb la defensa dels drets humans i de la justícia social.

 

Qui s'hi pot adherir?

Qualsevol persona física (major d’edat) o jurídica.

 

Obliga a res el fet de ser persona o entitat adherida?

No. L’adhesió no implica assumir obligacions.

 

Quins dret té la persona o entitat adherida?

Les persones o entitats adherides reben regularment informació sobre les activitats de la Clínica i poden participar en el Seminari permanent.

 

Té cost l’adhesió?

No. L’adhesió és gratuïta.

 

Què ha de fer una persona o entitat que es vulgui adherir a la Clínica?

Ha d’enviar al Director degudament omplert i signat el formulari d’adhesió que es pot descarregar aquí.

 

Pot el Director denegar l’adhesió sol·licitada?

Sí. si el capteniment de la persona sol·licitant és incompatible amb els valors de la Clínica.

 

Es pot perdre la condició de persona o entitat adherida?

Sí. El Director pot decidir la pèrdua de la condició de persona o entitat adherida si el seu capteniment és incompatible amb els valors de la Clínica.