La Clínica Jurídica de la Universitat Pompeu Fabra és una activitat d'innovació docent organitzada per la Facultat de Dret sotmesa a l'autoritat de la Degana, en aquests moments la Dra. Anna Caballé Martorell.

Un/a Director/a nomenat/ada pel Degà/Degana dirigeix ​​les activitats de la Clínica Jurídica. El/la Director/a és escollit dentre el professorat permanent doctor del Departament de Dret. Actualment ocupa el càrrec el Dr. Maurici Pérez Simeón.

Una Comissió Acadèmica formada pel Degà/la Degana, pel Director/la Directora i per tres membres del professorat de la UPF té l'encàrrec de garantir la qualitat de les activitats de la clínica i la conformitat amb els estàndards ètics i normatius aplicables.

Actualment són membres de la Comissió Acadèmica, a més de la Degana i del Director, el Dr. Josep Ferrer Riba, el Dr. Santiago Ripol Carulla i el Dr. David Felip Saborit.

Un Consell Organitzatiu nomenat pel Director de la Clínica s'encarrega de canalitzar les sol·licituds d'adhesió, controlar-ne la evolució dels casos, organitzar els actes trimestrals, mantenir el contacte amb les ONGS i altres entitats col·laboradores, i actualitzar la pàgina web.

Actualment està format per un grup de vuit estudiants de dret de la Universitat i membres de la Clínica.

Dr. Maurici Pérez,

Director de la Cínica Jurídica UPF

Dana Costa,

Directora del Consell i Coordinadora General

Ian Barrera,

Contacte amb ONG's

Olímpia Bassa,

Gestió documental

Àlex Bardella,

Gestió documental

Pau Mateu,

Gestió de casos

Àlex Mesalles,

Gestió de casos

Laia Rubio,

Gestió de casos

Andrea Ruiz,

Gestió de la pàgina web

Cadascuna de les cinc seccions de la Clínica tenen un membre del professorat o un advocat/da voluntari/ària que exerceix les funcions de coordinació. En aquests moments els/les responsables són les persones següents:

  • Secció 1: Atenció a la ciutadania - Dana Costa, Olímpia Bassa i Àlex Bardella, estudiants de la UPF.
  • Secció 2: Contacte extern - Dana Costa i Ian Barrera, estudiant de màster de la UPF.
  • Secció 3: Compliment ètic i normatiu - Àlex Bardella i Dana Costa, estudiants de la UPF.
  • Secció 4: Comunicació - Andrea Ruiz, estudiant de la UPF.
  • Secció 5: Seminari permanent - Dana Costa i Laia Rubio, estudiants de la UPF.
  • Secció 6: Gestió de casos - Laia Rubio, Àlex Mesalles i Pau Mateo, estudiants de la UPF.