La Clínica Jurídica de la Universitat Pompeu Fabra és una activitat d'innovació docent organitzada per la Facultat de Dret sotmesa a l'autoritat de la Degana, en aquests moments la Dra. Anna Caballé Martorell.

Un/a Director/a nomenat/da pel Degà/Degana dirigeix les activitats de la Clínica Jurídica. El/la Director/a és escollit d'entre el professorat permanent doctor del Departament de Dret. Actualment ocupa el càrrec el Dr. Maurici Pérez Simeón.

Una Comissió Acadèmica formada pel Degà / per la Degana, pel Director / per la Directora i per tres membres del professorat de la UPF té l'encàrrec de garantir la qualitat de les activitats de la clínica i la seva conformitat amb els estàndards ètics i normatius aplicables. Actualment són membres de la Comissió Acadèmica, a més a més de la Degana i del Director, el Dr. Josep Ferrer Riba i el Dr. Santiago Ripol Carulla i el Dr. David Felip Saborit.

Cadascuna de les cinc seccions de la Clínica tenen un membre del professorat o un advocat/da voluntari/ària que exerceix les funcions de coordinació. En aquests moments els/les responsables són Ies següents persones:

  • Secció 1 : Atenció a la ciutadania - Sr. Tomàs Gabriel García Micó, advocat i professor de la UPF.
  • Secció 2: ONGs - Sr. Oriol Valentí Vidal, advocat i professor de la UPF.
  • Secció 3 : Compliment ètic i normatiu - Sra. Gabriela Boldó Prats, advocada.
  • Secció 4: Comunicació - (pendent de nomenament de coordinador/a).
  • Secció 5 : Seminari permanent - Dr. Alberto Carrio Sampedro, professor de la UPF.
  • Secció 6 : Comunicació Internacional - Sra. Gisela Guari i Sra. Kate Ewing.