Informació general

Resolució de la convocatòria d'ajuts a les associacions per al curs 2023-2024

Divendres 1 de març de 2024 es va aprovar la resolució de la primera convocatòria d'ajuts a les associacions de l'any 2024, per a la realització d'activitats durant el segon termini de l'any 2024.

La dotació econòmica per a l'any 2024 és de 18.000€ (divuit mil euros), repartida en dos terminis i imports: 

 • 10.000€ en el primer termini, per a les activitats a realitzar entre gener i abril.
 • 8.000€ en el segon termini, per a les activitats a realitzar entre maig i desembre.

 

Pots consultar la resolució de la convocatòria aquí.

Bases específiques

Primera.- La dotació econòmica per a aquesta convocatòria és de 8.000 € (vuit mil euros).

Segona.- Per presentar les sol·licituds, les associacions disposaran del termini de trenta (30) dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

Tercera.- Els sol·licitants podran esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en el termini de cinc (5) dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució que contingui els candidats admesos provisionalment

Quarta.- Els criteris de valoració de les sol·licituds són els següents:
 

 • Treball col·laboratiu:

  • Amb una altra associació: fins a 4 punts

  • Amb més d’una altra associació: fins a 6 punts

  • Amb el CEUPF: fins a 7 punts

  • Amb una altra associació i amb el CEUPF: 10 punts

 • Criteris d’igualtat de gènere i no discriminació: fins a 5 punts

 • Proporció d’homes i dones en els càrrecs de responsabilitat en l’associació (UPF):

  • Menys de 35% de dones: 0 punts

  • 35% a 50% de dones: 1 punt

  • Més de 50% de dones: 2 punts

 • Associació que disposa de protocol de prevenció i actuació en cas d’assetjament / violències masclistes o LGBTIFÒBIA o compta amb una comissió específica: 1 punt

 • Activitat de l’àmbit de la igualtat de gènere (igualtat efectiva de dones i homes, diversitat sexual, identitat i expressió de gènere): 2 punts

 • Contribució al foment de la responsabilitat social (RS):

  • 1 o 2 objectius de RS: fins a 3 punts

  • Més de 2 objectius de RS: fins a 5 punts

 • Durada de l’activitat:

  • 1 – 2 dies: fins a 3 punts

  • 3 – 10 dies: fins a 6 punts

  • Més de 10 dies: fins a 10 punts

 • Visualització i dinamització del campus:

  • 1 campus: fins a 4 punts

   • Ciutadella: fins a 3 punts

   • Poblenou/Mar: fins a 4 punts

  • 2 campus: fins a 5 punts

  • 3 campus: fins a 10 punts

 • Nombre d’audiència o beneficiaris de l’activitat:

  • De 0 a 30 persones: fins a 2 punts

  • De 31 a 59 persones: fins a 4 punts

  • De 60 a 99 persones: fins a 8 punts

  • Més de 100 persones: fins a 10 punts

 • Contribució als objectius i el Pla estratègic de la UPF:

  • 1 o 2 objectius: fins a 5 punts
  • Més de 2 objectius: fins a 10 punts
    
 • Ús del català i/o l’aranès i / o activitats de promoció i normalització del català

  • Fins a 5 punts
 • Grau de compliment de les activitats proposades en la convocatòria anterior: fins a 10 punts. (*)

Cinquena.- La data límit de presentació de la documentació per la justificació de la subvenció serà el dia 1 de desembre de l’any 2023.

Sisena.- S’haurà de comunicar al Servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, ja tinguin caràcter públic o privat, nacional o internacional, així com qualsevol alteració que afecti els requisits i les condicions tingudes en compte per a la concessió de l’ajut. Aquesta comunicació es farà tant aviat es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’activitat.

 

(*)  Per a aquesta valoració, caldrà afegir a la sol·licitud la memòria de les activitats realitzades en el període immediatament anterior pel que es demana la subvenció. Aquesta memòria ha d’incloure el pressupost total de les activitats realitzades.


Com han de ser les activitats?

[Normativa reguladora de les associacions d'estudiants de la UPF. Capítol VI]

 • L'import de les subvencions s'ha de destinar exclusivament a finançar despeses ocasionades per l'organització d'activitats. En cap cas no es poden destinar a retribuir els seus socis i sòcies.
 • Els continguts de les activitats han de tenir relació amb qualsevol d'aquests àmbits:
  • la cultura
  • l'esport
  • la participació
  • l'associacionisme 
  • el medi ambient
  • la solidaritat 
  • la divulgació científica
 • Les activitats sempre han d'estar dirigides a tots els estudiants o al conjunt de la comunitat universitària.

Seran prioritàries les activitats que:

 • S'organitzin en col·laboració entre dues o més associacions de la UPF o en col·laboració i/o coordinació amb el Consell d'Estudiants de la UPF.
 • Fomentin la participació dels estudiants en tots els àmbits de la vida universitària, la cohesió de la comunitat universitària i la formació integral, cívica i solidària dels estudiants.

No es podran sol·licitar ajuts per:

 • Actes de campanya de partit en període electoral.
 • Despeses de publicitat i protocol·làries de les associacions, sempre que es justifiqui el seu caràcter necessari per tal d'assolir l'objectiu o objectius de l'activitat programada.
 • Activitats i projectes:
  • De l'àmbit específic de la docència i de la recerca universitàries, així com d'aquelles que organitzen serveis o unitats administratives de la UPF.
  • Que tinguin per objecte viatges turístics lúdics amb un objectiu no cultural, viatges de fi d'estudis o similars.
  • Que tinguin una finalitat lucrativa.
  • Que comportin una quota d'inscripció que no es justifiqui únicament pel finançament de les despeses necessàries de l'activitat que no quedin cobertes per la subvenció.
  • Que tinguin per objecte la compra de qualsevol tipus d'aliment, sempre que es justifiqui el seu caràcter necessari per tal d'assolir l'objectiu o objectius de l'activitat programada.

 

Cobertura de les subvencions:

 • Els ajuts econòmics per a activitats s'han de destinar únicament a cobrir parcialment o totalment les despeses generades per les activitats organitzades pels estudiants que vagin adreçades a la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Els ajuts s'han de destinar a activitats que es desenvolupin durant l'any que comprèn la convocatòria corresponent. El fet que un any s'hagi atorgat un ajut no implica en cap cas el compromís per part de la Universitat de continuar subvencionant el mateix concepte o la mateixa activitat l'any següent.