La Universitat posa a la disposició dels estudiants, associacions i grups estables de la UPF els espais que necessiteu per a dur a terme les vostres activitats.

Per demanar-los, ho podeu fer a través del CAU adreçat a la Direcció de Campus.

La reserva d'espais s'ha de demanar amb un mínim d'antelació de 7 dies.

Reserva d'espais per a activitats lúdiques

És necessari presentar una sol·licitud a inici de curs per poder organitzar activitats de caràcter lúdic als campus de la UPF.

Les dates de les activitats lúdiques estan determinades atenent a criteris de sostenibilitat i recursos humans, d’espais i econòmics disponibles. Per aquest motiu, les cervesades es limitaran a dues per trimestre, en dates fixades per la Universitat.

Criteris de valoració de la sol·licitud:

  • Que tinguin com a motiu una celebració de caràcter institucional o de la pròpia associació (per exemple, aniversari de l’associació...) (fins a 5 punts).
  • Que siguin sostenibles (per exemple, utilització de gots reciclables, muntatge de tiradors, contenidors de recollida selectiva...) (fins a 3 punts).
  • Que aportin valor afegit de compromís social (per exemple, recaptació adreçada a una causa solidària, campanyes de sensibilització...) (fins a 5 punts).
  • Que incloguin altres activitats de valor afegit (per exemple, culturals, socialitzadores...) (fins a 2 punts).
  • Que l’associació no hagi fet cap cervesada el curs anterior o l’actual ( 2 punts).
  • Que l’activitat estigui organitzada en col·laboració amb altres associacions registrades a la UPF (fins a 3 punts, un punt per col·laboració).

La comissió avaluadora està formada per:

  • El vicerector de Planificació Acadèmica i d’Estudiants
  • El delegat d’estudiants
  • La cap del SACU
  • Responsable tècnica de l’àmbit (SACU)