La Comissió d’Associacions és l’espai de coordinació del teixit associatiu de la Universitat Pompeu Fabra. Està liderada pel Representant de les Associacions al Consell d’Estudiants, a qui correspon convocar-ne les reunions, i la conformen representants de totes les associacions correctament registrades a la UPF en peu d’igualtat. Entre les funcions de la Comissió, destaca la voluntat de difondre l’associacionisme entre el conjunt de la comunitat universitària, el treball per aconseguir uns recursos adequats a les necessitats del teixit associatiu i la promoció de la col·laboració entre associacions.

La feina de la Comissió d’Associacions es fa en sintonia amb el SACU, el vicerectorat adjunt al rector i de Professorat i de Relacions amb la Comunitat i el Consell d’Estudiants. Per facilitar-ne el funcionament intern, s’aixeca acta de totes les reunions i existeix un grup de WhatsApp amb un màxim de 3 representants de cada associació.