Estudiants


Accions relatives als estudiants

Representació dels estudiants

Consell d'Estudiants (CEUPF)

Enguany, el CEUPF ha diversificat la seva activitat, entre la qual destaca la convocatòria d’un referèndum sobre la durada dels estudis de grau i de postgrau entre els estudiants (que va tenir una participació del 41,64%); la creació i el manteniment d’un hort urbà i la publicació trimestral de la revista Àgora. També s’han creat comissions, com la del 25è. aniversari, la de la Mesa de Negociació o la de la Festa Major de la UPF. El Secretariat Tècnic del CEUPF té reunions periòdiques mensuals amb l’equip del responsable de relacions amb els estudiants. El CEUPF també ha designat estudiants representants per a diferents òrgans de govern.

Eleccions a delegats

Les eleccions a delegats del curs 2015-2016 mantenen la participació dels estudiants entorn el 50% (en concret, un 51%), fet que suposa al voltant de més de deu punts respecte a les eleccions celebrades amb sistema presencial dels anys anteriors. Cal destacar que el nombre de candidats presentats en el curs 2015-2016 ha estat de 177, i això suposa un increment d’un 30% respecte a l’any passat, quan es van presentar 136 estudiants, així com el nombre més elevat des del curs 2010-11, curs d’inici de les eleccions a delegats. També el nombre de candidats electes ha estat superior al de l’any passat: s’ha passat de 106 candidats electes a 127, xifra que suposa un 30% més. 

Programa UPF d'ajuts a l'estudi (situacions sobrevingudes i complement de la beca Equitat)

Ajuts finançats amb aportacions voluntàries dels estudiants de la UPF, d'empreses i d'entitat privades i de la Universitat. Estan adreçats als estudiants dels centres propis de la UPF, matriculats en ensenyaments oficials de grau, que es trobin davant de dificultats econòmiques importants per poder fer front al pagament de la matrícula. Els ajuts en cobreixen l'import sencer o la part no coberta per les beques Equitat. També cobreix les despeses per gestió d'impagament.

-26 sol·licituds presentades:

  • 21 concedides
  • 5 denegades

Beques

Beques Equitat: acreditació del tram de renda familiar per minorar els preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2015-2016

Aquestes beques, convocades per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), tenen l'objectiu d'afavorir al màxim l'accés dels estudiants als estudis universitaris, i cobreixen un percentatge de l'import dels crèdits matriculats per primer cop, segons el tram de renda acreditat.

Les beques Equitat s'estructuren en 6 trams, segons el nivell de renda familiar, els quals van des del tram més baix, 0 i 1, amb un nivell de renda més baix, fins al tram 6, aplicat als estudiants amb el nivell de renda familiar més alt, i per als quals les beques Equitat no cobreixen cap import (excepte per als estudiants d'enginyeries).

-2.001 sol·licituds presentades:

  • 1.464 concedides
  • 305 denegades
  • 232 excloses

Ajuts a la mobilitat per als estudiants del grau en Filosofia, Política i Economia

La convocatòria d'ajuts a la mobilitat per als estudiants del grau en Filosofia, Política i Economia té com a objectiu facilitar la mobilitat dels estudiants d'aquest grau que han de cursar l'any acadèmic fora de la comunitat on es troba la seva universitat, prestant especial atenció als estudiants amb menys ingressos econòmics.

Aquests ajuts es financen amb els fons provinents del conveni signat entre l'Aliança 4Universitats i l'Obra Social "la Caixa", dotat amb 600.000 euros per als quatre anys d'implantació del grau, i compten amb dues modalitats: una modalitat general, amb ajuts de fins a 2.000 euros, i una modalitat addicional, que arriba fins a 3.000 euros per als estudiants de primer curs i de fins a 4.000 euros per als estudiants de segon curs.

-40 sol·licituds presentades:

  • 40 concedides de modalitat general
  • 40 concedides de modalitat addicional

El grau en Filosofia, Política i Economia és una titulació conjunta entre la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat Carlos III de Madrid.

Estadístiques