Atrás Tècnic superior de suport a la recerca. Grup de recerca JOVIS

  • Referència: JOVISCOM-2023/01
  • Termini de sol·licitud: 02/01/2024
  • Estat: TANCADA

14/12/2023

Data publicació al web

Es convoca una plaça de tècnic superior de suport a la recerca, amb règim de contractació indefinit sota la figura del contracte d’activitats cientificotècniques, que preveu l’art. 23 bis de la Llei 17/2022, del 5 de setembre, per la qual es modifica la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació per a la línia de recerca “Joventut i Benestar Planetari” vinculada al Grup de recerca JOVIS del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

02/01/2024

Fi del termini de presentació de sol·licituds

 Sol·licitud de participació

  • Presentació de sol·licituds: 15/12/2023-02/01/2024
  • Data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: 02/01/2024

08/01/2024

Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos

Llista provisional d'admesos i exclosos

Aquesta llista esdevindrà definitiva si passat el termini fixat no s'ha presentat cap reclamació.

15/01/2024

Termini de reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos

Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos, disposaran d’un termini de 5 dies hàbils per formular les reclamacions que s’escaiguin, a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta llista provisional.

Poden presentar les reclamacions i la documentació, si és el cas, de manera electrònica adjuntant-ho a la instància general electrònica que es troba a la Seu electrònica, a catàleg de procediments i tràmits. Cal indicar el codi de la convocatòria, en aquest cas JOVISCOM-2023/01, i la referència del registre d’entrada de la sol·licitud de presentació de la candidatura.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació de manera presencial al Registre General de la Universitat. La sol·licitud ha de ser original i estar signada manuscritament (no s'admeten fotocòpies ni formularis signats electrònicament en la presentació presencial).

I també es pot presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

16/01/2024

Data en que la llista d’admesos i exclosos provisional esdevé definitiva al no haver cap al·legació

23/01/2024

Publicació de la proposta de provisió

Proposta de provisió

Aquesta proposta de provisió esdevindrà definitiva si passat el termini fixat no s'ha presentat cap reclamació.

30/01/2024

Termini de reclamacions a la proposta de provisió

Des de la publicació d’aquesta proposta es dona un termini de 5 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació per a presentar reclamacions

Poden presentar les reclamacions de manera electrònica adjuntant-ho a la instància general electrònica que es troba a la Seu electrònica, a catàleg de procediments i tràmits. Cal indicar el codi de la convocatòria, en aquest cas JOVISCOM-2023/01, i la referència del registre d’entrada de la sol·licitud de presentació de la candidatura.

També la podeu presentar de manera presencial al Registre General de la Universitat. La sol·licitud/instància ha de ser original i ha d’estar signada manuscritament (no s'admeten fotocòpies ni formularis signats electrònicament en la presentació presencial).

I també es pot presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

31/01/2024

Data en que la proposta de provisió ha esdevingut definitiva

Per a consultes relacionades amb aquesta convocatòria us podeu adreçar al correu electrònic [email protected]