El termini de presentació de sol·licituds del COFRE 2021 serà de l'1 de juliol al 20 de setembre del 2021

 

 

 

CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA COFRE 2020

 

Calendari de presentacions i resolucions

  • Presentació de sol·licituds: del 3/02/2020 al 29/03/2020 (termini finalitzat)
  • Resolució provisional de la Comissió de Recerca d’atorgament d’ajuts: última setmana d’abril del 2020
  • Resolució definitiva de la Comissió de Recerca d’atorgament d’ajuts: segona quinzena de maig del 2020
  • Presentació de la documentació original: fins a l’11 de desembre del 2020

 

Acord de la Comissió de Recerca del Departament d’Humanitats de 23 de gener del 2020 (consultar la informació completa de les bases de la convocatòria)

 

Formularis

(Termini finalitzat)

Formulari de sol·licitud Modalitat Congressos   Formulari de sol·licitud Modalitat Estades   Formulari de sol·licitud Modalitat Traduccions i Correccions
Documentació a adjuntar al formulari
  • Resum de la comunicació.

  • Escrit de l'organització del congrés en el qual s'accepta la presentació de la comunicació o ponència, o bé un exemplar del programa de l'acte en el qual consti la participació del sol·licitant.

  • En el cas dels estudiants de doctorat, un informe favorable del director de la tesi doctoral en el qual faci constar la rellevància científica de l'acte i la conveniència de l'assistència, en relació amb la realització de la tesi doctoral del sol·licitant.

Estades ja realitzades en el moment de la sol·licitud:

  • Breu memòria impresa de l’activitat duta a terme.

  • Certificat de l'estada de la institució d'acollida.

 

Estades no realitzades en el moment de la sol·licitud:

  • Breu descripció del projecte que vol dur a terme durant l’estada.

  • Escrit d'acceptació de la institució d'acollida.

 

  • Els estudiants de doctorat hauran de presentar un informe favorable del director de la tesi doctoral sobre la conveniència de l'estada i del lloc escollit en relació amb la realització de la tesi doctoral del sol·licitant.

  • Els  becaris predoctorals hauran de presentar la denegació de l'ajut de l'estada per l'organisme finançador.

  • Còpia de l’article, llibre o capítols de llibres original, i còpia de l’article, llibre o capítols de llibres traduït o revisat.

  • Els estudiants de doctorat hauran de presentar un informe del director de la seva tesi doctoral sobre la rellevància científica de l’article.

 

Finalitat de l'ajut i pressupost del programa

L'ajut COFRE del Departament d'Humanitats, del CER Institut de Cultura i del CER Institut d'Història Jaume Vicens i Vives està destinat a la presentació de comunicacions i ponències a congressos; a la realització d'estades breus en centres de recerca i arxius; i a la traducció o correcció de capítols de llibres i articles destinats a revistes indexades.

L’objectiu del programa COFRE és donar suport a la recerca; per tant, les activitats cofinançades hauran de ser considerades activitats de rellevància científica i acadèmica.

Es podran concedir un màxim de dos ajuts per persona i any a càrrec d’aquesta convocatòria.

El pressupost destinat a aquesta convocatòria és de 20.000 euros.

 

Sol·licitants

  • Poden sol·licitar aquest ajut el personal docent i investigador del Departament d’Humanitats, del CER Institut d’Història Jaume Vicens i Vives i del CER Institut de Cultura, així com els estudiants matriculats durant l’any 2020 en els programes oficials de doctorat en Història o en Humanitats.
  • Es prioritzaran les sol·licituds que no tinguin possibilitat de finançament per part d'altres organismes.
  • En el cas dels becaris predoctorals de l'AGAUR o del Ministeri amb opció a sol·licitar un ajut per realitzar estades predoctorals a l'organisme finançador de la seva beca, només podran acollir-se a l’ajut Modalitat Estades si aquesta sol·licitud no és acceptada o no és susceptible de ser finançada per l’organisme atorgant. No obstant, el becari podrà presentar la sol·licitud per a l'ajut COFRE, l'atorgament del qual estarà condicionat al resultat de la sol·licitud d'ajut a l'organisme finançador de la beca.

 

Modalitats

Es proposen tres modalitats d’ajuts per a l’exercici 2020.

 

Modalitat Estades

  • Ajuts al cofinançament d’estades en centres de recerca de reconegut prestigi fora de l’Estat espanyol.
  • En el cas del personal en situació predoctoral (estudiants matriculats durant l’any 2020 als doctorats en Història o Humanitats), l’estada ha de servir per aprofundir en el coneixement de noves tècniques, mètodes de recerca o continguts en temes estretament relacionats amb la seva tesi.
  • En tots els casos, les institucions receptores han de ser centres de recerca estrangers de prestigi reconegut i les estades han de tenir una durada mínima d’un mes. Les estades es podran haver iniciat en qualsevol moment del període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any de l'atorgament.

 

Modalitat Congressos

  • Ajuts de cofinançament per estimular els mecanismes d'intercanvi i d'informació dels coneixements científics, mitjançant la presentació de treballs de recerca a congressos, simposis i jornades de caràcter internacional i de contrastada vàlua acadèmica. Les activitats podran realitzar-se en qualsevol moment del període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any de l'atorgament. Queda explícitament exclosa l'assistència a cursos de postgrau i similars.

 

Modalitat Traduccions i Correccions

  • Vistos els requisits de l’AQU per a l’avaluació de la recerca en l’àmbit de les Humanitats, els ajuts per a  traduccions i correccions d’articles científics, llibres o capítols de llibres a l’anglès i altres llengües (excepte català i castellà), han de ser destinats a revistes indexades i publicacions sotmeses a peer review. Revistes indexades (Quartils 1, 2 o 3 (SJR); o amb Classificació A o B (CARHUS + 2018).

 

Conceptes finançables

  • Inscripcions a congressos, simposis i jornades de caràcter internacional.
  • Desplaçaments: bitllet d’avió/tren, d'anada i tornada, en classe turista; transport públic o taxi per a desplaçaments a estacions de tren o aeroports. 
  • Allotjament, per nit:
    • Dins el territori de l’Estat: màxim 120,00€
    • En territori estranger: Àfrica, màxim 175,00€; Amèrica del Nord (Canadà, EUA, Mèxic), màxim 399,00€; Amèrica Central i del Sud, màxim 294,00€; Àsia, màxim 250,00€; Europa, màxim 303,00€; Oceania, màxim 397,00€.
  • En el cas de la Modalitat Estades, la taxa d’estada com a investigador visitant.
  • En el cas de la Modalitat Traduccions i Correccions, s’abonarà a l’investigador el 50% de la factura un cop realitzada la traducció o correcció, a la presentació de l’original de la factura i el text traduït. En cas que el text hagi estat sotmès a peer review o sigui acceptat per a la seva publicació en una revista indexada, s’atorgarà a l’investigador el 50% restant, un cop presentada la justificació de l’acceptació del text (sempre que l’acceptació i la justificació es presentin abans del 31 de desembre del 2020).

 

Imports màxims

L’import dels ajuts atorgat no superarà els màxims següents:

Conceptes Imports màxims                              
Congressos internacionals celebrats a Espanya 300,00€    
Congressos internacionals celebrats a la resta d’Europa i països mediterranis*                                    400,00€    
Congressos internacionals celebrats a la resta del món 600,00€    
Estades de recerca a països europeus i mediterranis* (no Espanya) 800,00€    
Estades de recerca a la resta del món 1.000,00€    
Traducció d’articles, llibres o capítols de llibre 2.000,00€    
Correcció d'articles, llibres o capítols de llibre 500,00€  

 

* Albània, Argèlia, Bòsnia i Hercegovina,  Croàcia, Egipte, Eslovènia, França, Grècia, Israel, Itàlia, Líbia, Líban, Malta, Marroc, Mònaco, Montenegro, Palestina, Síria, Turquia, Tunísia i Xipre.

 

Consultes: [email protected]