El grup de recerca Morfoval (Morfologia i Variació Lingüística) té com a objecte d'estudi a) la variació (en el grup i en l’individu) i el canvi lingüístics, com a fenòmens inherents al llenguatge natural, i b) les implicacions d'aquesta variabilitat per a la comprensió de diferents dimensions lingüístiques i per a la consecució de diversos objectius en la millora del disseny d'aplicacions lingüístiques. Aquesta caracterització variable del llenguatge humà, micro i macro-lingüísticament estructurada, afecta tots els nivells lingüístics i regles que condicionen el comportament lingüístic i la interacció comunicativa.

Morfoval estudia tres dimensions de la variació lingüística:

  • La variació lingüística en el grup, que tracta la variació sociolingüística i el canvi lingüístic a partir de la Teoria de la Variació i el Canvi Lingüístic Laboviana, correlacionant els factors interns (lingüístics) i externs (socials, estilístics i pragmàtics), que afecten el comportament lingüístic en situacions sociolingüístiques plurilingües i de contacte de llengües, i observant la direcció del canvi lingüístic a partir d’estudis de variació en temps aparent i en temps real.
  • La variació en l’individu, a partir de l’ idiolecte individual, que proporciona dades útils per al desenvolupament de les diverses àrees d’estudi en què s’estructura la lingüística forense, disciplina que tracta tots els aspectes que tenen a veure amb d’interfície entre llenguatge i dret i que parteix de tres premisses: la constatació que a) es dona més variació inter-parlant/escriptor que variació intra-parlant/escriptor, b) que 
    l’ idiolecte individual es manté força constant en tots els gèneres i registres i c) que no canvia massa al llarg del temps, de tal manera que és possible calcular un Índex de Similitud Idiolectal (ISI) en tots els nivells lingüístics (fonològic, morfosintàctic, semàntic, pragmàtic, discursiu).
  • La sociodemografia de la llengua: usos, actituds i projeccions lingüístiques, dimensió de la variació macrolingüística que tracta els aspectes socials/demogràfics relacionats amb la competència/ús i les varietats lingüístiques de les llengües, estudia les actituds lingüístiques per tal de poder comprendre la raó per la qual els individus decideixen, en un moment determinat de la seva vida, deixar de parlar la seva llengua, i proposa en el marc de la demolingüística models per avaluar la planificació lingüística en un esquema predictiu simplificat a partir de l’aplicació de projeccions demolingüístiques.

Des de l'any 2001, Morfoval (amb la denominació anterior UVAL) té la consideració de grup de recerca consolidat en el Pla de Recerca de Catalunya (SGR2001 i SGR2005 ). Amb anterioritat, de l’any1995 al 2000, els investigadors e Morfoval van formar part del grup de recerca LATRAL (Lingüística Aplicada al Tractament del Llenguatge), també considerat grup de recerca consolidat en el Pla de Recerca de Catalunya (1995SGR00042, 1996SGR00045, 1998SGR00085, 2000SGR00085).