El ForensicLab a la UPF

El Laboratori de Lingüística Forense (ForensicLab) de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) era un centre de la Universitat Pompeu Fabra que desenvolupava activitats formatives i de recerca en lingüística forense, i de servei en peritatge lingüístic amb finalitats forenses. El ForensicLab va ser creat l'any 2003 per la Dra Maria Teresa Turell, pionera en lingüística forense a Espanya, que en va ser la directora fins el 2013. Formava part del grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya (SGR2008-00650), Unitat de Variació Lingüística (UVAL), actualment Morfoval.

La lingüística forense es pot definir de forma molt general com la interfície entre llenguatge i dret. En el marc de la definició àmplia de lingüística forense, aquesta disciplina cobreix totes les àrees del llenguatge i el dret que estan interrelacionades, i s’estructura en tres àmbits fonamentals: el llenguatge jurídic, el llenguatge judicial i el llenguatge probatori o evidencial.

  • Dins l’àmbit del llenguatge jurídic s’estudien aspectes com la comprensió lectora dels documents legals; l’anàlisi i interpretació dels textos legals; els gèneres jurídics; la història dels llenguatges jurídics; el discurs jurídic; el multilingüisme en contextos judicials; l’anàlisi del discurs dels recursos jurídics; llengua i discriminació en el sistema judicial; les minories lingüístiques i el sistema judicial; drets lingüístics; dret i poder; interculturalitat i mediació en contextos judicials.
  • Dins l’àmbit del llenguatge judicial es tracten temes com el llenguatge dels actors judicials (jutges, advocats, inculpats, testimonis); les entrevistes amb testimonis vulnerables; interrogatoris policials; proves lingüístiques en contextos de sol·licitud d’asil polític; tribunals bilingües i segones/terceres llengües; traducció i interpretació judicial; discurs i interacció judicial; discurs policial; discurs judicial en el sistema judicial anglosaxó (Common Law) i el sistema continental (Civil Law).
  • L’àmbit del llenguatge probatori o evidencial en general cobreix l’ús de proves lingüístiques en casos penals (comparació forense de veu conduent a la identificació de parlants; anàlisi i atribució d’autoria de textos escrits com notes de suïcidi i altres) i casos civils (detecció de plagi i vulneració dels drets de propietat intel·lectual; litigis de marques i patents; litigis de contractes; litigis per difamació; etiquetatge i alertes de productes comercials), així com aspectes de dialectologia, sociolingüística, semàntica, pragmàtica i psicolingüística forenses per a l’elaboració dels perfils lingüístics dels possibles autors de textos orals i escrits.