Equip de la USQUID

La USQUID-cpis està adscrita a la UCA de Ciències  Polítiques i Socials, és un servei adreçat al professorat del departament.

Els objectius de la USQUID són impulsar la renovació pedagògica i promoure la millora dels processos de docència - aprenentatge, i assegurar la màxima qualitat educativa del centre al qual estan adscrites. Les funcions de les USQUID són les que es deriven de la interrelació entre l'activitat global del CLIK i l'activitat pròpia del centre.

 

Què fem?

La USQUID de Ciències Polítiques i Socials aposta per la introducció i consolidació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l'aprenentatge universitari i la incorporació de nous recursos en els diferents projectes docents. Així doncs pretenem ser una eina que faciliti i encoratgi al professorat universitari a la implantació de nous mètodes educatius des del camp de la informàtica.

Tot plegat ve reforçat per la progressiva implantació del nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), l'anomenat Pla Bolonya, que entre d'altres objectius, pretén augmentar l'ús de les TIC al mateix temps que s'assoleix una major autonomia de l'estudiant quant a l'obtenció de recursos informatius.

En aquest marc doncs, les principals tasques que està desenvolupant actualment la USQUID de Ciències Polítiques i Socials són les següents:

 • Creació i disseny de pàgines web per al professorat i els subdepartaments de l'àrea (podeu veure totes les pàgines que fins al moment s’han penjat a la xarxa aquí).
 • Incorporació i manteniment de continguts de la pàgines elaborades.
 • Assessorament tecnològic als Grups de Recerca per a l’actualització i modificació dels continguts de la seves pàgines web.
 • Assessorament personalitzat i col·lectiu pels docents en la introducció a la nova Aula Global amb entorn Moodle.
 • Assessorament personal als docents per a l’actualització dels seus perfils a la web de la Universitat.
 • Habilitació dels espais personals al servidor del Departament per tal que els docents hi puguin hostatjar document i/o pàgines web personals (adreça http://dcpis.upf.edu/~nom-cognom/)
 • Adaptació de materials didàctics per poder ser visualitzats en l’entorn web.

Així doncs ja només ens queda animar-vos a que us endinseu en el mar de possibilitats que les noves tecnologies ens brinden per millorar cada dia més les nostres classes, i posar-nos al vostre servei per qualsevol ajuda que us poguem proporcionar.

 

Com ho fem?

 • Fomentar el debat i la discussió sobre la qualitat de l'ensenyament i la innovació en el nostre context d'Escola/Departament.
 • Desenvolupar projectes d'innovació 
 • Vetllar per la qualitat de la docència i coordinar/participar/promoure projectes d’innovació a nivell institucional (UPF, Ministeri d’educació, etc.).
 • Recolzar al professorat tant en iniciatives relacionades amb la docència i la innovació , als assistents de docència en aspectes (bàsics) de docència i eines d’organització, etc.
 • Intervenir i participar en acciones/suggeriments amb i per a la Universitat (centre d’aprenentatge i innovació de la UPF (CLIK), altres USQUIDs, CRAI/La Factoria, eLearning, etc.
 •  Donar recolzament pedagògic a l’estudiantat en aspectes acadèmic-formatius relacionats especialment amb competències transversals.
 • Disseminació mitjançant conferències d’innovació docent, espai web, etc.

 

Breu història

La USQUID és la Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent de la Facultat de Ciències Polítiques i de Socials. Es va crear el curs 1998-1999 amb la finalitat d'orientar al professorat en la utilització de nous materials didàctics, mitjans audiovisuals i d'innovar en la docència dels Estudis. Durant els primers anys gran quantitat d'esforços es van centrar en el potenciament del Campus Global.

La necessitat de donar suport al professorat es reafirma amb la proximitat de l'Horitzó de Bolonya. Aquest procés submergirà la tasca docent en una dinàmica de canvi pels processos de convergència que imposa el nou paradigme educatiu.

L'objectiu principal de la USQUID és facilitar al professorat la introducció de l'Horitzó de Bolonya a la docència i oferir els estris pedagògics, per tal que l'alumne prengui una acció més activa en la seva formació com a futur politòleg o gestor públic.

Objetius específics de la USQUID:

 • Fomentar la utilització de metodologies innovadores amb l'objectiu de reduir les classes de tipus magistrals i incentivar l'autonomia de l'estudiant.
 • Fomentar l'ús de les noves tecnologies a l'aula, així com treure el màxim profit d'eines ja existents com el Campus Global.
 • Donar suport a iniciatives individuals del professorat dels Estudis a través del Programa de Qualitat Educativa.

Tant els objectius principals com els específics han de ser vistos de manera maximalista. L'objectiu del Procés de Bolonya és una convergència de l'espai educatiu europeu a data 2010.

Els diferents serveis de la USQUID impulsats per la Universitat Pompeu Fabra han de permetre arribar a aquesta fita. Complementant els continguts de les classes presencials amb l'aplicació de noves tecnologies, la USQUID ha d'oferir solucions que s'avinguin amb el CampusGlobal de la UPF