Als lavabos

Fes un ús responsable de l’aigua.

Als edificis

Si pots, utilitza les escales en comptes de l’ascensor; així estalvies energia i fas salut.

Al lloc de treball

Evita engegar la calefacció i l’aire condicionat sempre que sigui possible.

Impressores

Fes un ús racional de les impressores.

A l’aula i al lloc de treball

Apaga els llums en sortir.

Davant de l’actual conjuntura del mercat elèctric, la gerència de la Universitat Pompeu Fabra planteja una sèrie de mesures d’estalvi d’energia per implantar als seus edificis. Aquestes mesures pretenen intensificar l'avenç cap a l'estalvi i l'eficiència energètica a partir d'un Pla d'estalvi i d'eficiència energètica durant el període 2023-24.

El pla està dividit en tres apartats. En primer lloc, es descriuen les especificitats de les instal·lacions que consumeixen energia (principalment climatització i enllumenat), tant pel que fa a la seva arquitectura, com al seu model de gestió i de contractació dels subministraments. En segon lloc, es presenten les actuacions d’estalvi energètic que requereixen inversions. En tercer lloc, s’exposen les actuacions que no precisen inversions. Finalment, es detalla el conjunt d’actuacions descrites i els responsables.

El pla preveu que les mesures d’estalvi exposades als apartats 2 i 3 generin estalvi en la despesa energètica. Així, pel període 2023-24, entre les actuacions que requereixen inversions i les que no, es preveu un estalvi de fins al 9,6% del consum anual total previst. L'estalvi energètic de la Universitat és responsabilitat de tota la comunitat universitària, amb la implicació de tothom es podrà aconseguir una Universitat més eficient i sostenible!