Demografia de la població de més edat; 

La salut i la mortalitat;

Les diferències socioeconòmiques en la salut; 

L'envelliment global.