Σκοπός του έργου είναι να καταρτίσει μία αποτελεσματική στρατηγική που θα μπορέσει να μεταμορφώσει τα σχολεία σε συμπεριληπτικά περιβάλλοντα, πρόσφορα για την επιτυχή ένταξη των παιδιών που είναι μετανάστες ή πρόσφυγες. Με από αυτή την οπτική, η συμπεριληπτική εκπαίδευση μπορεί να διευκολύνει την κοινωνική συνοχή, να καλλιεργήσει τις γλωσσικές δεξιότητες, να αντιμετωπίσει την παιδική φτώχεια και να εδραιώσει τη συμμετοχή όλων στην κοινωνία της χώρας υποδοχής.

Η μεθοδολογία του έργου αντλεί στοιχεία από δύο ευρείς τομείς στον χώρο της επιστήμης της εκπαίδευσης:

Α. Τις αρχές της συμπεριληπτικής/ ενταξιακής εκπαίδευσης: αυτές αναφέρονται στη διαδικασία με την οποία οι πολλαπλές ανάγκες των διαφορετικών μαθητών και μαθητριών καλύπτονται μέσα από την αυξανόμενη συμμετοχή τους στη μάθηση, στις κουλτούρες και στις κοινότητες, και από τον περιορισμό του εκπαιδευτικού αποκλεισμού.

Β. Την ολιστική σχολική προσέγγιση: αυτή εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, συνεκτιμώντας όλες τις πτυχές των καθημερινών τους εμπειριών που μπορούν να επηρεάσουν την εκπαιδευτική τους απόδοση.

Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε την "ολιστική σχολική προσέγγιση συμπεριληπτικής εκπαίδευσης", μία προσέγγιση που περιλαμβάνει τα εξής διακριτά στοιχεία: - τη μεθοδολογία και τις οδηγίες για ένα συμπεριληπτικό σχολείο και - την εργαλειοθήκη συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, που θα προσφερθεί online.

Συνολικά είκοσι σχολεία στην Ευρώπη θα συμμετάσχουν σε μία πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Ο σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τις δυνατότητες των Ευρωπαϊκών σχολείων, επιτρέποντάς τους να αποκαλύψουν τις δυνατότητές τους και να αξιοποιήσουν όλο το φάσμα του πεδίου δράσης τους, με άλλα λόγια, να λειτουργήσουν ως φορείς ενσωμάτωσης.