Bases de la convocatòria

 

Research in Four Minutes (Rin4') 2019

 

1. Objecte de la convocatòria

El Rin4’ és una competició en què estudiants de doctorat de la UPF presenten, oralment i durant 4 minuts, la seva recerca a un públic no especialitzat.

El projecte Rin4’ persegueix un triple objectiu:

 • Incentivar que els doctorands de la UPF incorporin en la seva formació les capacitats i les tècniques més efectives per transmetre i divulgar coneixement de manera entenedora.
 • Contribuir al fet que els futurs investigadors prenguin consciència de la rellevància de transferir coneixement científic a un públic no especialitzat, en sintonia amb la vocació de servei públic de les universitats.
 • Apropar la ciència, el coneixement i la recerca que es fa a la Universitat a un públic no especialitzat.

Els participants poden utilitzar elements de suport audiovisual, malgrat que la paraula és l’element que haurà de vertebrar la comunicació.

 

2. Requisits per participar-hi

Els participants han de complir els requisits següents:

 • Ser estudiant de doctorat de la UPF de segon curs com a mínim o haver dipositat la tesi doctoral durant el curs 2018-2019.
 • Comprometre’s a participar en les dates establertes en la base tercera.
 • No haver estat guanyador del primer premi de les edicions anteriors.

 

3. Calendari de la convocatòria 2019

Les principals dates i terminis del concurs són els següents:

Activitat

Data

Publicació de la convocatòria i de les bases

5 de març

Inscripcions

11 a 29 de març

Sorteig de l'ordre d’actuació dels participants

16 d’abril

Termini per enviar les presentacions (en suport informàtic)

17 d’abril

Fase classificatòria

7, 8 i 10 de maig, a les 13.00h o a les 15.30h* 

Final

14 de maig, a les 15.30h.

*La durada de cada sessió serà com a màxim d’1h30’

 

4. Sol·licitud

La sol·licitud de participació es formalitzarà a través del formulari electrònic disponible a la web del RIN4’ (https://www.upf.edu/web/rin4), dins els terminis establerts a la convocatòria.

 

5. Presentacions

Les presentacions s’ajustaran a les normes següents:

 • Durada de les presentacions: les presentacions han de tenir una durada màxima de 4 minuts.
 • Contingut de les presentacions:  han de referir-se a la recerca que s’està duent a terme per a la realització de la tesi doctoral.
 • Idioma: les presentacions es poden fer en català, en castellà o en anglès.
 • Suport audiovisual: les presentacions poden incloure elements de suport audiovisual. En aquest cas, les presentacions s’han de lliurar en PowerPoint 2007-2010 per a Windows (no programari lliure, ni MAC, ni OpenOffice).

I si la presentació inclou imatge o so, s’ha de presentar en els formats següents:

Arxius d’àudio: format MP3, WAV

Arxius de vídeo: format MPG, AVI

Tots els arxius d’àudio i de vídeo s’han d’enviar juntament amb la presentació incrustats al PowerPoint. Abans, però, cal assegurar-se que la presentació funciona fora de l’ordinador en el qual s'ha creat.

No s’acceptaran modificacions de les presentacions un cop finalitzat el termini de lliurament establert a la convocatòria.

 

6. Distribució dels participants en les diferents sessions classificatòries

Els estudiants inscrits seran distribuïts en els diferents grups que conformen la fase classificatòria. Els grups estaran formats per participants de diferents programes de doctorat repartits de manera aleatòria. Davant d’imprevistos, els organitzadors de l’acte es reserven el dret a modificar la distribució inicial dels participants, previ avís i amb la conformitat dels afectats.

 

7. Determinació de l’ordre de les presentacions

Es farà un sorteig per determinar l’ordre tant de les presentacions a cada una de les fases classificatòries com a la final.

 

8. Classificació per a la final

A la final participaran un màxim de 12 doctorands, seleccionats entre els guanyadors de les diferents sessions de la fase classificatòria. El nombre de classificats de cada sessió es determinarà en funció dels participants al concurs i del nombre de sessions programades. El nombre de classificats serà el mateix per a cada sessió i s’anunciarà al començament de cadascuna.

 

9. Composició del jurat

El jurat de cada una de les sessions es compon de tres membres, que poden ser investigadors, docents, postdocs, antics alumnes o personal d'administració i serveis. Els membres del jurat seran designats per la direcció de l’Escola de Doctorat.

 

10. Criteris de valoració

Les presentacions seran valorades per la seva significació acadèmica, la claredat en l’exposició, i la seva capacitat i habilitat de transmetre i captar l’audiència en general, d’acord amb el barem següent:

 

Valoració

SOBRE EL CONTINGUT DEL DISCURS

50

Exposició clara del problema, dels objectius i de la metodologia

20

Llenguatge senzill

10

Estructura discursiva ordenada

15

Ús de recursos retòrics

5

SOBRE LA FORMA DEL DISCURS

30

Entonació dinàmica i variada

10

Velocitat de parla moderada i pronúncia comprensible

10

Gestualització de suport a les idees exposades

5

Contacte visual i empatia amb el públic

5

SOBRE ELS MATERIALS DE SUPORT I EL CONTEXT

20

 Ús de materials de suport adequats al contingut

10

   Control acurat del temps

5

   Domini dels moviments a l’escenari

5

TOTAL

100

11. Premis

Els premis en l’edició del Rin4’ 2019 són els següents:

 • Primer classificat: 900 € i dret a participar en el concurs “Llegeix la teva tesi en 4 minuts”.
 • Segon classificat: 600 €.
 • Tercer classificat: 300 €.
 • Premi especial del públic: 200 €. Aquest premi és atorgat per votació del públic assistent a totes les presentacions de la final, i es pot atorgar a un dels tres guanyadors.

Les quanties anteriors estaran sotmeses a l’oportuna retenció fiscal d’acord amb la normativa vigent.

 

12. Concurs “Llegeix la teva tesi en 4 minuts”

El guanyador del RIN4’ serà el representant de la Universitat Pompeu Fabra al concurs “Llegeix la teva tesi en 4 minuts”, organitzat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), amb el suport de la Generalitat de Catalunya, i en el qual participaran les dotze universitats catalanes. En el supòsit d’impossibilitat de participació del primer classificat es proposarà el següent classificat disponible d’entre els guanyadors de la final del RIN4’.

 

13. Sotmetiment a les bases

La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra de les bases del concurs. El jurat està facultat per interpretar aquestes bases i adoptar les decisions necessàries per resoldre qualsevol incidència que no hi estigui prevista.

 

14. Responsabilitat dels participants

Els participants són responsables de les seves presentacions audiovisuals i han de garantir que les obres són seves o que tenen els drets necessaris per utilitzar-les. Així mateix, els participants han d'ometre durant la presentació qualsevol dada o informació confidencial respecte a la recerca. La UPF no es fa responsable en cap cas de l’incompliment d’aquests punts per part dels participants i no assumirà reclamacions de tercers.

 

15. Protecció de dades

La Universitat Pompeu Fabra tractarà les dades personals d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades, i la resta de normativa vigent en la matèria. El tractament i la seva incorporació a un fitxer es farà únicament amb la finalitat de gestionar la convocatòria del concurs RIN4’, el concurs “Llegeix la teva tesi en 4 minuts” i el pagament dels premis. Les dades es conservaran mentre es mantinguin aquestes necessitats i puguin derivar-se’n responsabilitats legals. Les dades identificatives dels beneficiaris podran ser publicades a través d’Internet.

Els participants podran contactar amb el delegat de protecció de dades de la Universitat Pompeu Fabra a través de l’adreça [email protected] També podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament mitjançant un escrit adreçat a l’Escola de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra (c/ Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona).

La sol·licitud de participació a la convocatòria implica el consentiment dels candidats al tractament de les seves dades personals segons s’ha descrit en aquesta base. La revocació del consentiment implicarà la impossibilitat de continuar participant en el concurs.