Research in Four Minutes (Rin4') 2024

1. Objecte de la convocatòria

El Rin4' és un concurs en què els estudiants de doctorat de la UPF presenten, oralment i durant 4 minuts, la seva recerca a un públic no especialitzat.

El projecte Rin4' persegueix un triple objectiu:

 • Incentivar que els doctorands de la UPF incorporin en la seva formació les capacitats i les tècniques més efectives per transmetre i divulgar coneixement de manera entenedora.

 • Contribuir al fet que els futurs recercadors prenguin consciència de la rellevància de transferir coneixement científic a un públic no especialitzat, en sintonia amb la vocació de servei públic de les universitats.

 • Apropar la ciència, el coneixement i la recerca que es fa a la Universitat a un públic no especialitzat.

Els participants poden utilitzar elements de suport audiovisual, malgrat que la paraula és l’element que haurà de vertebrar la comunicació.


2. Requisits per participar-hi 

Els participants han de complir els requisits següents:

 • Estar matriculat com a estudiant de doctorat de la UPF durant el curs 2023-2024 o haver dipositat la tesi doctoral durant el curs 2023-2024. 

 • Tenir, en el moment de sol·licitar la participació en el concurs, el vistiplau del director/directora de tesi.

 • Ser alumne, com a mínim, de segon curs. 

 • Comprometre’s a participar en la data de la final continguda en la base tercera.

 • No haver estat guanyador del primer premi de les edicions anteriors.


3. Desenvolupament de la competició

El concurs es desenvolupa en dues fases:

 • Fase classificatòria, que se celebrarà de manera presencial, amb públic limitat, per tal de seleccionar els participants de la final. 

 • Final, que se celebrarà de manera presencial, amb públic limitat, per tal de seleccionar els guanyadors. 

La competició està prevista de manera presencial. Per motius sobrevinguts d'especial rellevància es podrà desenvolupar telemàticament. La direcció de l'Escola de Doctorat té la potestat de resoldre les situacions particulars que es presentin, relacionades amb aquests motius sobrevinguts.


4. Calendari de la convocatòria 2024

Les principals dates i terminis del concurs són els següents:

Activitat

Data

Publicació de la convocatòria i de les bases

18 de març (com a màxim)

Inscripcions

del 18 de març al 8 d'abril 

Termini per enviar les presentacions a l'organització del concurs 

del 20 de març al 12 d’abril 

Repartiment dels participants en grups eliminatoris, si s'escau

15 d'abril

Semifinals

del 25 al 29 d'abril

Sorteig de l'ordre d’actuació  dels participants

6 de maig

Final

9 de maig, a les 16 h

 

5. Sol·licitud 

La sol·licitud de participació es formalitzarà a través del formulari electrònic disponible a la web del RIN4' (https://www.upf.edu/web/rin4), dins els terminis establerts a la convocatòria.


6. Presentacions

Les presentacions s’ajustaran a les normes següents:

 • Durada de les presentacions: han de tenir una durada màxima de 4 minuts.

 • Contingut de les presentacions:  han de referir-se a la recerca que s’està duent a terme per fer la tesi doctoral.

 • Idioma: les presentacions es poden fer en català, en castellà o en anglès.


7. Suport Audiovisual (opcional)

Si durant la presentació es vol projectar a la pantalla de fons un document audiovisual tipus PowerPoint, caldrà enviar-lo a l’organització del concurs dins el termini establert a la convocatòria. Només s’accepten fitxers en format PPT o PDF.

Si la presentació inclou fitxers de so o de vídeo, es recomana enviar-los en fitxers a part. En aquest cas, és obligatori que el nom del fitxer inclogui la informació temporal de quan es presenta el fitxer al vídeo (exemple: “so1_14.mp3”, per indicar que el so s’inicia al minut 1:14 de la presentació). 

No s’acceptaran modificacions de les presentacions un cop finalitzat el termini de lliurament establert a la convocatòria. 


8. Distribució dels participants en les diferents sessions classificatòries

Els estudiants inscrits seran distribuïts en els diferents grups que conformen la fase classificatòria. Els grups estaran formats per participants de diferents programes de doctorat repartits de manera aleatòria. Davant d’imprevistos, els organitzadors de l’acte es reserven el dret a modificar la distribució inicial dels participants, previ avís i amb la conformitat dels afectats.


9. Determinació de l’ordre de les presentacions 

Es farà un sorteig per determinar l’ordre de les presentacions de la final. 


10. Classificació per a la final

A la final participaran un màxim de 12 doctorands, seleccionats entre els guanyadors de les diferents sessions de la fase classificatòria. El nombre de classificats de cada sessió es determinarà en funció dels participants en el concurs i del nombre de sessions programades. El nombre de classificats serà el mateix per a cada sessió i s’anunciarà al començament d’aquestes.


11. Composició del jurat

El jurat de cada una de les sessions es compon de tres membres, que poden ser investigadors o investigadores, docents, postdocs, antics alumnes o personal d'administració i serveis. Els membres del jurat seran designats per la direcció de l’Escola de Doctorat.


12. Criteris de valoració

Les presentacions seran valorades per la seva significació acadèmica, la claredat en l’exposició, i la seva capacitat i habilitat de transmetre i captar l’audiència en general, d’acord amb el següent barem:

 

Valoració

SOBRE EL CONTINGUT DEL DISCURS

50

Exposició clara del problema, dels objectius i de la metodologia

20

Llenguatge senzill

10

Estructura discursiva ordenada

15

Ús de recursos retòrics

5

SOBRE LA FORMA DEL DISCURS

30

Entonació dinàmica i variada

10

Velocitat de parla moderada i pronúncia comprensible

10

Gestualització de suport a les idees exposades

5

Contacte visual i empatia amb el públic

5

SOBRE ELS MATERIALS DE SUPORT I EL CONTEXT

20

Ús de materials de suport adequats al contingut

10

Control acurat del temps

5

Domini dels moviments a l’escenari

5

TOTAL

100

 


13. Premis

Els premis en l’edició del Rin4' 2024 són els següents:

 • Primer classificat: 900 € i dret a participar en el concurs Llegeix la teva tesi en 4 minuts.

 • Segon classificat: 600 €.

 • Tercer classificat: 300 €.

 • Premi especial del públic: 200 €. Aquest premi és atorgat per votació del públic assistent a totes les presentacions de la final, i es pot atorgar a un dels tres guanyadors.

Les quanties anteriors estaran sotmeses a l’oportuna retenció fiscal d’acord amb la normativa vigent. 


14. Concurs Presenta la teva tesi en 4 minuts

El guanyador del RIN4' serà el representant de la Universitat Pompeu Fabra al concurs Presenta la teva tesi en 4 minuts, organitzat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), amb el suport de la Generalitat de Catalunya, i en el qual participaran les dotze universitats catalanes. En el supòsit d’impossibilitat de participació del primer classificat es proposarà el següent classificat disponible d’entre els guanyadors de la final del RIN4'. Per tal de participar al concurs Llegeix la teva tesi en 4 minuts el representant de la Universitat Pompeu Fabra s’adaptarà a les bases aprovades per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.


15. Sotmetiment a les bases

La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra de les bases del concurs. El jurat està facultat per interpretar aquestes bases i adoptar les decisions necessàries per a resoldre qualsevol incidència que no hi estigui prevista.


16. Responsabilitat dels participants

Els participants són responsables de les seves presentacions audiovisuals i han de garantir que les obres són seves o que tenen els drets necessaris per utilitzar-les. Així mateix, els participants han d’ometre durant la presentació qualsevol dada o informació confidencial respecte a la recerca. La UPF no es fa responsable en cap cas de l’incompliment d’aquests punts per part dels participants i no assumirà reclamacions de tercers.


17. Protecció de dades

La Universitat Pompeu Fabra tractarà les dades personals d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades, i la resta de normativa vigent en la matèria. El tractament i la seva incorporació a un fitxer es farà únicament amb la finalitat de gestionar la convocatòria del concurs RIN4', el concurs “Llegeix la teva tesi en 4 minuts” i el pagament dels premis. Les dades es conservaran mentre es mantinguin aquestes necessitats i puguin derivar-se’n responsabilitats legals. Les dades identificatives dels beneficiaris podran ser publicades a través d’Internet. 

Els participants podran contactar amb el delegat de protecció de dades de la Universitat Pompeu Fabra a través de l’adreça [email protected]. També podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament mitjançant un escrit adreçat a l’Escola de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra (c/ Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona). 

La sol·licitud de participació a la convocatòria implica el consentiment dels candidats al tractament de les seves dades personals segons s’ha descrit en aquesta base. La revocació del consentiment implicarà l’impossibilitat de continuar la participació en el concurs.

 

Per més informació, consulta les bases completes del concurs