Un estudi integral de la violència contra les dones en parelles: ofensors, víctimes i les seves relacions

Projecte enmarcat dins la convocatòria RECERCAIXA 2016

 

La Violència de Gènere (IPV – Intimate Partner Violence) és un fenomen polifacètic. Tanmateix, fins ara han estat pocs els enfocaments que han tractat d’analitzar-lo des dels seus múltiples angles.

El projecte proposa, com a innovació, analitzar la violència de parella des d'una perspectiva integral que considera simultàniament les característiques de l'ofensor, la víctima, i la relació d’ambdós, aïllant les intervencions institucionals que millor puguin contribuir a abordar aquest problema social.

 

ELS OBJECTIUS

  1. Identificar els factors personals que prediguin els riscos dels homes d’exercir IPV.
  2. Identificar els factors personals que augmentin la vulnerabilitat de les dones de sofrir IPV.
  3. Desenvolupar i validar instruments per al personal sanitari i policial per a detectar potencials victimitzacions d’IPV, i documentar-les espacialment i temporal.
  4. Identificar els aspectes relacionals que incrementin els riscos d'exercir i d'experimentar relacions de parella abusives.

Tots els objectius es completaran amb la identificació de les intervencions institucionals i dels factors ambientals que més puguin ajudar en la reducció dels riscos d’exercir o experimentar IPV.

 

EL PROJECTE

Durant l’evolució de l’estudi s’utilitzaran dades de múltiples fonts obtingudes, i analitzades posteriorment, a través de tècniques avançades d'anàlisi.

  • Estudi dels agressors · S'empraran dades generades pels membres de l’equip cinc anys enrere, les quals contenen les històries criminals i penals -per a un període de 10 anys- d'una mostra de 600 condemnats per un delicte d’IPV a Barcelona, que pretenem ampliar fins a l'actualitat amb la introducció de dades laborals i contextuals.
  • Estudi de les víctimes · S'utilitzaran aquelles dades concedides pels registres públics sobre les experiències de revictimització i d’ús de serveis, i les històries laborals de les víctimes d’aquells delinqüents identificats anteriorment.
  • Estudi de les relacions entre les parelles · S'investigarà quines característiques, referents als infractors i a les víctimes, suposen un augment per als riscos de reincidència i revictimització en aquest tipus delictiu, i quines són les mesures penals i de suport que les redueixen més; estudi que s’acomplirà a través de la utilització de tècniques estadístiques per a estudis longitudinals.

 

Addicionalment, es recopilaran noves dades sobre casos sospitosos d’IPV, cosa que permetrà conèixer més informació sobre les víctimes i poder estimar la distribució espacial i temporal d’aquestes victimitzacions a la ciutat. Això es realitzarà a través d'una aplicació -creada per l’equip- que es trobarà als telèfons mòbils de professionals de la salut i de la policia disposats a participar en l'estudi.

Finalment, s’executarà l’anàlisi de les dades obtingudes durant el desenvolupament del projecte i de les corresponents als resultats de les últimes enquestes de victimització de les dones i les característiques de les llars realitzades a la Unió Europea ("EU Generations & Gender Survey" i "EU Fundamental Rights Agency Survey of Violence Against Women"), completades amb informació i actituds sobre les parelles.