Objectiu estratègic

OE.1.1. Difondre una cultura d’igualtat entre els membres de la comunitat universitària

Accions i col·lectiu afectat

 • 1.1. Visibilitzar el compromís de la Universitat amb la igualtat de gènere i la diversitat sexual i organitzar campanyes de sensibilització, tot promovent la implicació de tota la comunitat universitària.
  PDI: Personal Docent i InvestigadorEstudiantsPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 1.2. Apoderar les associacions, grups i xarxes estudiantils que promouen la igualtat de dones i homes i la diversitat sexual
  Estudiants
 • 1.3. Promoure la paritat entre dones i homes en les concessions de distincions i guardons que atorga la Universitat, incloent-hi els honoris causa
  PDI: Personal Docent i InvestigadorEstudiantsPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 1.4. Promoure la paritat entre les persones ponents de les lliçons inaugurals de curs acadèmic i dels actes de graduació de la Universitat i de les diferents facultats, així com en altres activitats formatives o de recerca
  PDI: Personal Docent i InvestigadorEstudiantsPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 1.5. Visibilitzar les dones en les modificacions o ampliacions que es duguin a terme en el nomenclàtor oficial d’edificis i espais de la Universitat
  PDI: Personal Docent i InvestigadorEstudiantsPAS: Personal Administratiu i de Serveis

Objectiu estratègic

OE.1.2. Aplicar de manera transversal el principi d’igualtat en tots els àmbits i polítiques de la UPF

Accions i col·lectiu afectat

 • 1.6. Treballar perquè totes les polítiques docents, científiques, de gestió i de recursos humans de la Universitat incorporin la perspectiva de gènere, incloent-hi les disposicions normatives i els pressupostos
  PDI: Personal Docent i InvestigadorEstudiantsPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 1.7. Vetllar per consolidar la perspectiva de gènere en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals i per incloure-la en el Pla de Promoció d’Hàbits de Vida Saludables i en les enquestes realitzades en aquesta matèria
  PDI: Personal Docent i InvestigadorPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 1.8. Incloure entre els criteris d’adjudicació dels contractes dels serveis centrals amb empreses externes, si escau, clàusules específiques sobre el compliment de les lleis sobre igualtat efectiva de dones i homes
  PDI: Personal Docent i InvestigadorEstudiantsPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 1.9. Crear una convocatòria de premis per fomentar la incorporació de la perspectiva de gènere en les tasques de les unitats acadèmiques, les unitats de gestió, els serveis o els grups de recerca
  PDI: Personal Docent i InvestigadorPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 1.10. Promoure l’ús inclusiu i no sexista del llenguatge en totes les comunicacions internes i externes de la Universitat (tant en el llenguatge escrit com en el llenguatge gràfic i visual)
  PDI: Personal Docent i InvestigadorEstudiantsPAS: Personal Administratiu i de Serveis

Objectiu estratègic

OE.1.3. Garantir el desplegament efectiu del Pla d’Igualtat

Accions i col·lectiu afectat

 • 1.11. Vetllar perquè en tots els àmbits de la Universitat les dades es recullin i es presentin desagregades per sexe
  PDI: Personal Docent i InvestigadorEstudiantsPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 1.12. Donar visibilitat a les dades del diagnòstic de la situació de dones i homes a la Universitat
  PDI: Personal Docent i InvestigadorEstudiantsPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 1.13. Establir accions formatives dirigides al personal de la universitat relatives a la igualtat de gènere, la diversitat sexual i la perspectiva de gènere per tal de garantir un desplegament efectiu del Pla d’Igualtat
  PDI: Personal Docent i InvestigadorPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 1.14. Difondre les actuacions previstes en el Segon Pla d’Igualtat entre la comunitat universitària i especialment entre responsables acadèmics i caps de servei
  PDI: Personal Docent i InvestigadorEstudiantsPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 1.15. Crear un grup de seguiment institucional per a la implementació del Pla d’Igualtat
  PDI: Personal Docent i InvestigadorEstudiantsPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 1.16. Vetllar perquè els centres adscrits a la UPF s’ajustin al marc normatiu en polítiques d’igualtat de gènere
  PDI: Personal Docent i InvestigadorEstudiantsPAS: Personal Administratiu i de Serveis