Objectiu estratègic

OE.2.1. Impulsar la perspectiva de gènere en la docència

Accions i col·lectiu afectat

 • 2.1. Incorporació a tots els plans d’estudis, tant de grau com de postgrau, d’una competència transversal de dimensió de gènere, que es tradueixi en continguts i resultats d’aprenentatge concrets en diferents assignatures, seguint les recomanacions d’AQU Catalunya
  Estudiants
 • 2.2. Creació d’un mínor en estudis de gènere
  Estudiants
 • 2.3. Incentivar les pràctiques curriculars i l'aprenentatge-servei en l’àmbit de la igualtat de gènere i la diversitat sexual
  Estudiants
 • 2.4. Dissenyar els materials de promoció de les titulacions de grau i postgrau, incloent-hi les campanyes, de manera que combatin els estereotips de gènere en l’elecció d’estudis universitaris i utilitzin un llenguatge inclusiu
  Estudiants
 • 2.5. Realitzar campanyes específiques de sensibilització dirigides a estudiants de l’educació obligatòria i de la UPF orientades a combatre els estereotips de gènere en l’elecció de les carreres professionals i el seu desenvolupament, especialment en aquells estudis on hi hagi un major desequilibri per sexes
  Estudiants
 • 2.6. Organitzar activitats dirigides a dones graduades o a punt de graduar-se de la UPF amb l’objectiu de facilitar la seva incorporació laboral i promoure la creació de xarxes en sectors professionals on es troben infrarepresentades
  Estudiants
 • 2.7. Incorporar la perspectiva de gènere a la docència i als cursos realitzats en aquesta matèria com a criteris puntuables en els autoinformes per a sol·licitar els trams de docència
  PDI: Personal Docent i Investigador

Objectiu estratègic

OE.2.1. Impulsar la perspectiva de gènere en la docència

OE.2.2. Impulsar la perspectiva de gènere en la recerca i la transferència de coneixement

Accions i col·lectiu afectat

 • 2.8. Proporcionar formació al PDI i al PAS responsable dels processos de qualitat i de gestió de la recerca i crear recursos per facilitar la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència i en els projectes de recerca, innovació i transferència de coneixement
  PDI: Personal Docent i InvestigadorPAS: Personal Administratiu i de Serveis

Objectiu estratègic

OE.2.2. Impulsar la perspectiva de gènere en la recerca i la transferència de coneixement

Accions i col·lectiu afectat

 • 2.9. Promoure la incorporació de la perspectiva de gènere als projectes de recerca i a les activitats de transferència dels grups de recerca
  PDI: Personal Docent i Investigador
 • 2.10. Fomentar la presència de dones en els contractes predoctorals i postdoctorals, especialment en aquelles disciplines més masculinitzades
  PDI: Personal Docent i Investigador
 • 2.11. Estimular la participació de les dones com a investigadores principals en els projectes de recerca competitius (especialment els internacionals), com a coordinadores dels grups de recerca i com a promotores de start-ups i patents
  PDI: Personal Docent i Investigador
 • 2.12. Fomentar la mobilitat internacional, en programes externs, de les investigadores
  PDI: Personal Docent i Investigador
 • 2.13. Impulsar que les tesis doctorals incorporin la perspectiva de gènere
  PDI: Personal Docent i Investigador

Objectiu estratègic

OE.2.3. Visibilitzar la recerca en estudis de gènere i diversitat sexual

Accions i col·lectiu afectat

 • 2.14. Reconèixer la recerca de grau i de postgrau en estudis de gènere i diversitat sexual realitzada a la Universitat
  Estudiants
 • 2.15. Fer difusió de la recerca en estudis de gènere i diversitat sexual realitzada a la Universitat
  PDI: Personal Docent i Investigador