CENTRE D'ESTUDIS SOBRE MOVIMENTS SOCIALS

L'any 2007, després d'alguns cursos universitaris i d'altres activitats preparatòries, s'ha constituït el Centre d'Estudis sobre Moviments Socials (CEMS) en el marc de l'Institut Universitari de Cultura de la Universitat Pompeu Fabra. El director és Francisco Fernández Buey (catedràtic de filosofia moral i política a la Facultat d'Humanitats de la UPF) i els altres membres que actualment en formen part són: Mariano Aragón (del patronat de la Associació Catalana d'Investigacions Marxistes), Ramon Arnabat (doctor en Història per la UPF i professor associat de la URV), Edurne Bagué (estudiant d'antropologia a la UB), Mariona Ferrer (professora del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF), Elena Grau (historiadora i coordinadora de l'Anuari de Moviments Socials), Robert González (llicenciat en ciències polítiques per l'UAB i professor de secundària), Manel López (doctorand en l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives de la UPF), Salvador López Arnal (professor de l'IES Puig Castellar i professor-tutor de la UNED), Jordi Mir Garcia (doctorand en l'Institut Universitari de Cultura de la UPF), Giaime Pala (doctorand en l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives de la UPF), Enric Prat (doctor en Història per la UPF), Mercè Renom (doctora en Història per la UPF), Isabel Ribera (professora de secundària), Víctor Rios (historiador), Nàdia Varo (llicenciada en Història Contemporània per la UAB) i Esther Vivas (llicenciada en periodisme i diplomada en estudis superiors de sociologia).

El propòsit del CEMS és estudiar, analitzar i reflexionar sobre diverses qüestions vinculades als moviments socials: les seves idees, propostes i formes d'acció; els contextos polítics, socials i culturals en els que apareixen i es desenvolupen; els factors que propicien el seu sorgiment i condicionen la seva dinàmica històrica; els seus impactes i conseqüències; els debats i les controvèrsies que es produeixen entre els diferents corrents d'opinió presents en els moviments socials; els processos de construcció de les identitats col·lectives; les característiques dels activistes i de les xarxes d'organitzacions; la seva base social i extensió geogràfica; les ideologies, idees i filosofies relacionades amb els moviments socials; els conceptes, les teories i les metodologies que s'han elaborat i emprat per a l'estudi dels moviments.

L'objecte d'estudi del CEMS té una gran rellevància política, social i cultural, tant històrica com actual. Considerem que els moviments socials han influït i influeixen de manera decisiva en les idees i les actituds de les persones i en l'evolució de les societats.

El grup s'ha plantejat cinc objectius principals. D'una banda, estudiar els moviments socials, en la seva història i el seu present, des de diferents perspectives o disciplines: sociologia, filosofia, ciències polítiques, història, psicologia social, estudis culturals i de la comunicació. D'altra banda, mantenir relacions de col·laboració amb les persones que desenvolupen recerques sobre els moviments socials, tant des del món acadèmic com des dels propis moviments socials. En tercer lloc, prestar un servei d'orientació en la recerca i d'informació sobre els arxius i els fons documentals existents. En quart lloc, fer un seguiment del que s'escrigui i es publiqui sobre els moviments socials (llibres, articles, tesis doctorals...). I finalment, difondre els resultats de les reflexions i investigacions del grup, a través de jornades, seminaris, congressos, conferències, debats, presentacions de llibres, cursos universitaris i no universitaris, i publicacions impreses i digitals.

El CEMS ha estat concebut com un grup obert, atent a la realitat i disposat a establir relacions amb altres iniciatives de bases comunes. Per tot això, us convidem a col·laborar amb el CEMS i a participar en les seves activitats. Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica [email protected].