El Centre d'Estudis sobre els Moviments Socials (CEMS) s'ha plantejat cinc objectius principals. D'una banda, estudiar els moviments socials, en la seva història i el seu present, des de diferents perspectives o disciplines: sociologia, filosofia, ciències polítiques, història, psicologia social, estudis culturals i de la comunicació. D'altra banda, mantenir relacions de col·laboració amb les persones que desenvolupen recerques sobre els moviments socials, tant des del món acadèmic com des dels propis moviments socials. En tercer lloc, prestar un servei d'orientació en la recerca i d'informació sobre els arxius i els fons documentals existents. En quart lloc, fer un seguiment del que s'escrigui i es publiqui sobre els moviments socials (llibres, articles, tesis doctorals...). I finalment, difondre els resultats de les reflexions i investigacions del grup, a través de jornades, seminaris, congressos, conferències, debats, presentacions de llibres, cursos universitaris i no universitaris, i publicacions impreses i digitals.

Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça [email protected].