Informació General

Els 15 ECTS el TFM s'aproven mitjançant la presentació d'un treball que demostri la capacitat de fer recerca, en una defensa pública davant d'una comissió integrada per tres professors doctors.

Guia d'elaboració del TFM.

Objectiu

El TFM té com a objectiu demostrar la maduresa intel·lectual i la capacitat investigadora de l'alumne. Ha de ser un treball original, fruit de la feina personal de l'alumne sota la guia i orientació d'un tutor.

Dedicació de l'estudiant

La dedicació de l'estudiant al TFM és de 375 hores. Aquestes hores inclouen la recerca bibliogràfica i la recollida de dades, la discussió amb el tutor del treball i la redacció del treball.

Tutor del Treball de Recerca

El TFM es du a terme sota la supervisió del tutor de l'estudiant que assigna el coordinador del Màster en el moment de la tutoria de matrícula durant el segon trimestre.

Poden dirigir TFM doctors que imparteixin docència en el Màster, doctors del Departament, doctors de la UPF amb cotutoria de doctors del Departament i doctors de fora de la UPF amb cotutoria de doctors del Departament.

Termini de presentació

Els TFM s'han de presentar dins el terminis establert en la Normativa:

Dipòsit fins al 17 de juny. S'incentiven els lliuraments abans d'aquesta data.

No s'admeten prorrogues. Els estudiants que no presentin o no superin del TFM podran tornar a matricular-lo el curs següent, amb el recàrrecs de matrícula corresponent i sempre que compleixin el requisit de permanència i màxim de convocatòries.

Idioma de Presentació del Treball de Fi de Màster

El TFM es pot escriure en català, castellà o anglès

Terminis de Defensa

El TFM es defensarà públicament davant un tribunal format per tres Professors Doctors

Les defenses públiques es duran a terme entre 2, 3 i 4 de juliol.  

Consulteu els horaris de les defenses aquí.

El termini entre el dipòsit i l'acte de defensa pública no serà mai inferior als quinze dies naturals. Durant aquest període, els treballs estaran a disposició dels professors doctors del Departament.

 

Publicació del Treball

Només en el cas d'obtenir una qualificació de 9 o superior, caldrà lliurar la documentació següent:

Autorització per dipositar el treball al Repositori Electrònic de la Recerca de Catalunya (RecerCat). Instruccions de lliurament:

 1. A través d’aquest enllaç de la Seu Electrònica, on l’haureu de signar electrònicament mitjançant la mateixa aplicació. A partir d’aquest curs aquesta és la via requerida. 

 2. En paper (escanejat), per correu electrònic a [email protected], per a estudiants estrangers que no tinguin certificat digital vàlid.

Documentació per a la presentació

S'ha de presentar a la Secretaria del Departament de Comunicació:

 1. Document del dipòsit del Treball de Fi de Màster 
 2. Una còpia del Treball de Fi de Màster en format PDF enviat a l'aula global del màster, indicant a l'assumpte TFMnom.cognom (màxim de 40 MB)
 3. En el cas d'obtenir una qualificació de 9 o superior, la normativa implica l'obligatorietat de publicar el treball a RECERCAT, repositori de documents digitals de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, amb la finalitat d'augmentar-ne la visibilitat (veure apartat Publicació del Treball).

Avaluació del TFM 

L'avaluació final del TFM es farà mitjançant la seva presentació i defensa oral. El tribunal avaluador estarà format per tres membres docents i investigadors del Departament de Comunicació de la UPF. El tribunal emetrà una nota que haurà de tenir en compte els elements a continuació: 

 • Qualitat del projecte (75% de la nota final del tribunal).
 • Presentació oral (25% de la nota final del tribunal)

En l’avaluació de la qualitat del projecte el tribunal tindrà en compte l’avaluació del tutor, que inclou, per a cada estudiant:

- La participació durant les sessions de tutoria (tant virtuals com presencials)
- El compliment del pla i ritme de treball.

Per al càlcul de la nota final, cap de les qualificacions esmentades als paràgrafs anteriors pot ser menor de 4.

La qualificació final del TFM, tal com hagi acordat el tribunal, es notificarà de forma privada a cada estudiant la setmana següent. Per a més detalls sobre els criteris utilitzats pel tribunal per avaluar tant el treball final com la presentació, si us plau consulteu la Guia del Treball Final (disponible a Moodle).

 

Tribunal

El treball es defensa públicament davant d'una comissió avaluadora composta per tres professors doctors designats pel Departament.

Tribunal curs 2021-2022:

- El/la tutora del projecte (com a president/a del tribunal)

- Dos professors doctors escollits per la coordinadora del màster

Requisits formals del treball

Tots els tipus de TFM han d'incloure:

- Portada amb:

 1. Títol del document.
 2. Autor o autors del document.
 3. Tutor/a.
 4. Data de publicació : Curs 20--/--
 5. El nom de la col·lecció: Treballs de Fi de Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat
 6. Nom de la subcomunitat: Departament de Comunicació
 7. Nom de la Universitat : Universitat Pompeu Fabra

Exemple de portada

- En la primera pàgina s'ha d'afegir:

 • Resum: amb una extensió màxima de 150 paraules en l'idioma del document.
 • Paraules clau: una llista de paraules clau sobre el contingut, amb una extensió màxima de 200 caràcters.
 • Tipus de projecte (proposta de doctorat, informe de recerca, article acadèmic)

 

Format digital

El document s'ha de penjar en format PDF. En cas que hi hagi annexos, cal que estiguin inserits a l'arxiu de text. El límit de l'arxiu ha de ser inferior a 100MB. Si cal, es pot penjar un segon arxiu amb material complementari (gravacions d'àudio i vídeo, imatges addicionals, etc.) Es remomana fer servir formats estàndard. 

La Normativa

El projecte final de máster està estructurat d'acord amb:

- Normativa sobre el treball de recerca dels Programes de Postgrau del Departament de Comunicació

Aquesta normativa ha estat aprovada pel Comité de Postgrau del Departament de comunicació.