Durant el primer trimestre la docència dels estudis de màster s'impartirà en modalitat REMOTA, és a dir de forma no presencial. La resta de trimestres es preveu poder tornar a la normalitat en format presencial, en la mesura que sigui possible.

Es tracta d'un màster de recerca de 60 crèdits que es pot fer en un any o en dos.

En total, l'estudiant cursa 32,5 crèdits obligatoris i 27,5 crèdits d'assignatures optatives, dels quals 10 crèdits són d'assignatures de metodologia i 27,5 d'assignatures d'especialització en comunicació sobre col·lectius vulnerables -per la seva situació de diferència per raó de cultura, classe social, gènere o espècie.

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

L'Ètica de la mediació: Diferència i poder - 31978 (7,5 Crèdits ECTS)
​Assignatura de caire introductori que es centra en els conceptes i enfocaments bàsics que sustenten el programa i ofereix perspectives pràctiques en l'aplicació de l'ètica de la comunicació als camps del periodisme, el cinema i els estudis audiovisuals, i de publicitat i relacions públiques.

Mètodes de recerca  - 32296 (10 Crèdits ECTS)
​Aquesta assignatura té com a principal objectiu familiaritzar-se amb les tècniques principals de la investigació qualitativa i quantitativa aplicada a l'estudi de la comunicació, i donar eines per ser capaços de dissenyar una investigació emprant aquestes tècniques, segons les convencions de la comunitat científica internacional.

Treball final de màster - 31977 (15 Crèdits ECTS)
L'estudiant ha de portar a terme un projecte final on apliqui, integri i desenvolupi els coneixements, les competències i les habilitats adquirides durant el Màster. El projecte ha de constituir una contribució original al desenvolupament de la teoria i/o la pràctica de la comunicació de la diversitat i la diferència. En el cas de que la contribució estigui basada en la pràctica professional, caldrà investigació empírica. Els estudiants han d'elegir com a objecte d'estudi un dels col·lectius vulnerables (o una intersecció d'ells) inclosos dins el programa del màster.

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

Cal triar-ne tres

Justícia global, guerra i pobresa als mitjans - 31973 (7,5 Crèdits ECTS)
​Aquesta assignatura introdueix els estudiants en els temes sobre drets humans, moral, justícia distributiva i deures individuals, examina el paper dels mitjans de comunicació pel que fa a la justícia global i aborda els nous desenvolupaments en el camp dels estudis sobre mitjans de comunicació globals que afecten a la interpretació de la justícia, la guerra i la pobresa per part del periodisme.

Poder i diversitat de gènere als mitjans - 31972 (7,5 Crèdits ECTS)*
​La representació mediàtica d'homes i dones és objecte de desequilibris degut als discursos socials sobre les qüestions de gènere. Un dels objectius prioritaris d'aquest curs és aprofundir en les repercussions que el discurs sobre la identitat té en les construccions de gènere així́ com en les relacions entre homes i dones i el paper que els mitjans de comunicació hi tenen en tot plegat.

Estudis crítics sobre animals i mitjans de comunicació - 31974 (7,5 Crèdits ECTS)
​Aquesta assignatura identifica els principals reptes ètics als que s’enfronta la tasca comunicativa a l’hora d’abordar l'explotació humana dels altres animals i la natura. El curs fa especial èmfasi en les interseccions entre la opressió de humans i no humans per tal de reflexionar sobre el paper que la defensa dels altres animals té en la lluita per l’igualitarisme i la justícia social en general.

Infància, joventut i mitjans de comunicació - 32200 (7,5 Crèdits ECTS)
Aquesta assignatura introdueix els estudiants a la Convenció sobre els Drets del Nen i se centra en el ventall d'abusos que afecten a la infància i la joventut avui en dia. L'objectiu del curs és dissenyar una campanya dinàmica per a promoure el canvi social efectiu en el camp dels drets dels infants. Els estudiants tenen la oportunitat d'abordar estudis de casos d'organitzacions destacades en aquest àmbit i aprendre a defensar i protegir els drets dels infants.

Justícia ambiental i comunicació - 32427 (7,5 Crèdits ECTS)

Aquesta assignatura aborda qüestions d'injustícia ambiental global i violacions dels drets humans, fent èmfasi en els impactes de l'canvi climàtic en les comunitats més vulnerables. Se centra en els rols actuals i potencials de la comunicació -transmissió tradicional i de xarxes socials i comunicació estratègica- tant per perpetuar la injustícia ambiental com per construir justícia climàtica en el Sud global.

 

Cal triar-ne una

Comunicació i interculturalitat - 32295 (5 Crèdits ECTS)
Aquesta assignatura s'organitza al voltant de l'estudi de conceptes clau per a la investigació de la interculturalitat, com són l'individualisme, l'etnocentrisme, l'aculturació, el canvi de valors de la família, les comparacions entre grups ètnics o les diferències de gènere i de personalitat en funció dels referents culturals.

Estudis culturals i cultura popular – 32426 (5 crèdits ECTS)
Introducció a la cultura popular des de la perspectiva dels estudis culturals. L’assignatura examina diversos exemples de cultura popular (sèries de televisió, música pop, celebritats, reality shows, moda, etc.) amb l’objectiu d’arribar a una millor comprensió del paper que tenen en el manteniment, o desafiament, que suposen per a la desigualtat.

Optatives per cursar més de 60 ECTS (Important: aquestes assignatures són complementàries i en cap cas poden cursar-se en substitució de les optatives pròpies del màster):

La religió a l’era del pluralisme – 32432 (5 crèdits ECTS, assignatura del Master in Political Philosphy, Departament de ciències polítiques i socials)

Salut i desigualtat – 32431 (5 crèdits ECTS, assignatura del Master in Political Philosphy, Departament de ciències polítiques i socials)

Assumptes públics i incidència política – 32433 (5 crèdits ECTS, assignatura del Master in Strategic Communication Management and Public Relations, Departament de Comunicació)

Diplomàcia pública i comunicació estratègica – 32434 (5 crèdits ECTS, assignatura del Master in Strategic Communication Management and Public Relations, Departament de Comunicació)

* A partir del curs 2020-21 aquesta assignatura s’impartirà en castellà. Els i les estudiants podran entregar els seus treballs i participar a les sessions en anglès, però han de tenir un nivell bàsic de castellà per poder seguir les classes. Aquesta serà la única assignatura del programa no impartida en anglès. (Cal tenir en compte que la perspectiva de gènere està integrada de forma transversal en el màster i els temes de gènere s’estudien en la majoria d’assignatures. No obstant, si es desitja posar el major èmfasi en temes de gènere recomanem elegir els cursos Estudis Culturals i Cultura PopularJustícia Ambiental i Comunicació i Estudis crítics sobre animals i mitjans de comunicació).