Pla d'Estudis

Màster de recerca de 60 crèdits a cursar en un any o en dos.

En total, l'estudiant cursa 32,5 crèdits obligatoris i 27,5 crèdits d'assignatures optatives, dels quals 10 crèdits són d'assignatures de metodologia i 27,5 d'assignatures d'especialització en comunicació sobre col·lectius vulnerables –per la seva situació de diferència per raó de cultura, classe social, gènere, espècie o edat.

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

L'Ètica de la mediació: Diferència i poder - 31978 (7,5 Crèdits ECTS)
​Assignatura de caire introductori que es centra en els conceptes i enfocaments bàsics que sustenten el programa i ofereix perspectives pràctiques en l'aplicació de l'ètica de la comunicació als camps del periodisme, el cinema i els estudis audiovisuals i la publicitat i les relacions públiques.

Mètodes de recerca  - 32296 (10 Crèdits ECTS)
​Aquesta assignatura té com a principal objectiu familiaritzar-se amb les tècniques principals de la investigació́ qualitativa i quantitativa aplicada a l'estudi de la comunicació́, i donar eines per poder dissenyar una investigació́ emprant aquestes tècniques, segons les convencions de la comunitat científica internacional.

Treball final de màster - 31977 (15 Crèdits ECTS)
L'estudiant ha de portar a terme un projecte final on apliqui, integri i desenvolupi els coneixements, les competències i les habilitats adquirides durant el Màster. El projecte ha de constituir una contribució original al desenvolupament de la teoria i/o la pràctica de la comunicació de la diversitat i la diferència. En el cas de que la contribució estigui basada en la pràctica professional, caldrà investigació empírica. L’estudiant ha d'elegir com a objecte d'estudi un dels col·lectius vulnerables (o una intersecció d'ells) inclosos dins el programa del màster.

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

Justícia global, guerra i pobresa als mitjans - 31973 (7,5 Crèdits ECTS)
​Aquesta assignatura introdueix els i les estudiants en els àmbits dels drets humans, ètica, justícia distributiva i deures individuals; examina el paper dels mitjans de comunicació pel que fa a la justícia global, i aborda els nous desenvolupaments en el camp dels estudis de comunicació global que afecten a la interpretació que el periodisme fa de la justícia, la guerra i la pobresa.

Poder i diversitat de gènere als mitjans - 31972 (7,5 Crèdits ECTS)

Què és el gènere i com es construeix? Sense dubte, la definició de gènere és - i històricament ha estat - un lloc de poder. Però qui ho defineix i com?

Els mitjans tenen un paper clau a l'hora de definir aquesta categoria i si bé els mitjans tendeixen a globalitzar les representacions i els debats sobre el gènere, la noció està lluny de tenir un significat global. En aquest curs parlarem de les diferents propostes que els canals de televisió pública arreu del món ofereixen a la seva audiència i connectar-les amb debats crítics actuals sobre aquest concepte.  

Estudis crítics sobre animals i mitjans de comunicació - 31974 (7,5 Crèdits ECTS)
Aquesta assignatura identifica els principals reptes ètics als que s’enfronta la tasca comunicativa a l’hora d’abordar l'explotació dels altres animals i la natura. El curs fa èmfasi en les interseccions entre la opressió de humans i no humans i sobre la urgència de combatre l’especisme. L’estudiant preocupat/da per temes de gènere, ecologia i racisme descobrirà aquí l’ètica interespècie implicada en la lluita per l’igualitarisme i la justícia social.

Infància, joventut i mitjans de comunicació - 32200 (7,5 Crèdits ECTS)
L'assignatura pretén generar un espai de reflexió sobre el paper socialitzador dels mitjans de comunicació i les noves tecnologies en la infància i joventut. D'altra banda, s'analitzarà la representació mediàtica de la infància i joventut vinculada a la construcció d'imaginaris col·lectius i el paper dels nens, nenes i joves com "prosumers". Finalment, i de forma més pràctica, es reflexionarà sobre com usar els mitjans com a eina educativa i d'intervenció social.

Justícia ambiental i comunicació - 32427 (7,5 Crèdits ECTS)

Aquesta assignatura aborda qüestions d'injustícia ambiental global i violacions dels drets humans, fent èmfasi en els impactes del canvi climàtic en les comunitats més vulnerables. Se centra en els rols actuals i potencials de la comunicació –incloent la transmissió tradicional i de xarxes socials i la comunicació estratègica– tant per perpetuar la injustícia ambiental com per construir justícia climàtica en el Sud global.

 

Cal triar-ne una

Comunicació i interculturalitat - 32295 (5 Crèdits ECTS)
Aquesta assignatura s'organitza al voltant de l'estudi de conceptes clau per a la investigació de la interculturalitat, com són l'individualisme, l'etnocentrisme, l'aculturació, el canvi de valors de la família, les comparacions entre grups ètnics o les diferències de gènere i de personalitat en funció dels referents culturals.

Estudis culturals i cultura popular – 32426 (5 crèdits ECTS)
Introducció a la cultura popular des de la perspectiva dels estudis culturals. L’assignatura examina diversos exemples de cultura popular (sèries de televisió, música pop, celebritats, reality shows, moda, etc.) amb l’objectiu d’arribar a una millor comprensió del paper que tenen en el manteniment, o desafiament, que suposen per a la desigualtat.

 

Optatives per cursar més de 60 ECTS (Important: aquestes assignatures són complementàries i en cap cas poden cursar-se en substitució de les optatives pròpies del màster):

Assumptes públics i incidència política – 32433 (5 crèdits ECTS, assignatura del Master in Strategic Communication Management and Public Relations, Departament de Comunicació)

Diplomàcia pública i comunicació estratègica – 32434 (5 crèdits ECTS, assignatura del Master in Strategic Communication Management and Public Relations, Departament de Comunicació)

Visualització del contingut web