Temps complet

Tal com s'indica a la guia de l'estudiant, el màster exigeix força dedicació per part de l'estudiant. Realitzar el màster a temps complet significa que haureu d'assistir a classe o fer activitats en línia gairebé cada dia de la setmana, a més de fer el pràcticum.

En termes globals, i estimant un mínim de 20 hores de treball global de l’alumne per crèdit ECTS cursat, la dedicació mínima exigible és de 1.200 hores globals de treball per a superar el màster que, dividides entre unes 30 setmanes de duració d'aquest, suposa una dedicació mitjana de 40 hores setmanals.

Si esteu treballant, considereu acollir-vos al temps parcial, ja que un cop matriculats de totes les assignatures, encara que podeu modificar la matrícula a temps parcial, no es retornarà l'import dels crèdits matriculats a temps complet tal com s'indica a la normativa dels màsters universitaris.

Temps parcial

El temps parcial significa que els estudiants heu de cursar el màster en dos cursos acadèmics, 30 crèdits el primer curs i 30 el segon.

En el cas de les especialitats presencials (Anglès, Català i Castellà i Ciències Naturals) haureu d'assistir a classe en funció de les necessitats acadèmiques (consulteu les assigantures de primer i segon any del temps parcial i els horaris de les especialitats presencials en l'enllaç Especialitats UPF-UOC).