Com s'aprova?

Els 20 ECTS el TFM s'aproven mitjançant la presentació d'un treball que demostri la capacitat de fer recerca, en una defensa pública.

Objectiu

El TFM té com a objectiu demostrar la maduresa intel·lectual i la capacitat investigadora de l'alumne. Ha de ser un treball original, fruit de la feina personal de l'alumne sota la guia i orientació d'un tutor.

Dedicació de l'estudiant

La dedicació de l'estudiant al TFM és de 500 hores. Aquestes hores inclouen la recerca bibliogràfica i la recollida de dades, la discussió amb el tutor del treball i la redacció del treball. En el cas que l'estudiant realitzés un TFM de recerca aplicada s'inclouria l'aplicació elaborada (que ha d'incloure també la recerca bibliogràfica, recollida de dades, discussió amb el tutor del treball i la redacció de la part teòrica del treball). Només en el cas que es realitzi un treball de recerca aplicada el TFM pot ser signat fins a un màxim de dues persones, però la redacció de la part teòrica ha de ser individual. 

L’estudiant ha d’acomplir amb un calendari de treball per poder presentar el TFM al mes de juny:

-El 30 de gener ha de presentar un índex desenvolupat al tutor.

-El 15 de març ha de presentar un terç del TFM (20-25 pàgines de 2100 caràcters per pàgina). En el cas d'una recerca aplicada també s'ha de presentar un terç de l'aplicació.

-El 25 de maig ha d’entregar la redacció sencera del TFM (inclosa la introducció i les conclusions) al tutor. En el cas d'una recerca aplicada també s'ha de presentar l'aplicació finalitzada. A partir d’aquest moment, el tutor demanarà les últimes correccions i/o ampliacions a l’estudiant. El tutor, en el cas que consideri que el treball de l’estudiant no és suficient,  aconsellarà a l’alumne que no presenti el TFM.

Les tres entregues han de fer-se per email amb còpia a la coordinadora.

Tutor del Treball de Recerca

El TFM es du a terme sota la supervisió del tutor de l'estudiant que assigna la coordinadora del Màster.
Poden dirigir TFM doctors que imparteixin docència en el Màster o doctors del Departament.En qualsevol altre supòsit el coordinador del Màster demanarà la corresponent aprovació a la Comissió Acadèmica de Màster del Departament.

Termini de presentació

Els TFM s'han de presentar dins el terminis establert en la Normativa:

El dipòsit caldrà fer-lo fins al 12 de juny del 2023.

No s'admeten pròrrogues. Els estudiants que no presentin o no superin del TFM podran tornar a matricular-lo el curs següent, amb el recàrrecs de matrícula corresponent i sempre que compleixin el requisit de permanència i màxim de convocatòries.

Lloc de presentació

A la Secretaria del Departament de Comunicació: [email protected]

Requisits formals del treball

- Resum: amb una extensió màxima de 150 paraules en l'idioma del document.
- Paraules clau: una llista de paraules clau sobre el contingut, amb una extensió màxima de 200 caràcters.
- Portada amb:
1. Títol del document.
2. Autor o autors del document.
3. Data de publicació : Curs 20--/--
4. El nom de la col·lecció: Treballs de Fi de Màster dels programes de postgrau del Departament de Comunicació
5. Nom de la subcomunitat: Departament de Comunicació
6. Nom de la Universitat : Universitat Pompeu Fabra
7. Al final del treball, després de la bibliografia i filmografi,a adjuntar l'nforme de l'aplicació Turnitin (l'aplicació es troba a l'assignatura TFM).

Exemple de portada

- Pel que fa a la còpia en format electrònic: El document ha d'estar en format PDF. Si porta associat altres fitxers (imatges, programari, gravacions d'àudio/vídeo, etc.) es poden carregar junt amb els fitxers de text. Es recomana que siguin formats coneguts. Els fitxers ha de ser inferior a 40Mb, per aquest motiu, hi pot haver tants fitxers com calgui per document.

Requisits acadèmics del treball 

El treball de fi de màster té com a objectiu demostrar la maduresa intel∙lectual i la capacitat investigadora de l’alumne. Ha de ser un treball original, fruit de la feina personal de l’alumne sota la guia i orientació d’un tutor. Ha de ser un treball d’investigació que aprofundeixi en l’estudi especialitzat d’un tema que haurà de servir com a preparació i entrenament per a la recerca doctoral. El treball haurà d’incloure, com a mínim, els apartats següents: 

1. Presentació del tema específic escollit i justificació de la seva importància, novetat i rellevància acadèmica;
2. Objectiusi/o hipòtesis;
3. Metodologia, especificant l’objecte d’estudi i les tècniques d’investigació
4. Aplicar la metodologia a un camp acotat de recerca
5. Bibliografia, filmografia o documentació necessària per als objectius de recerca. Ha de ser un treball  amb una extensió aproximada entre seixanta i vuitanta pàgines estàndard (2100 caràcters per pàgina), inclosa la bibliografia i la filmografia. Pot venir acompanyat d’una peça audiovisual presentada en qualsevol tipus de format digital (de 4 a 26 minuts de durada). En el cas d'una recerca aplicada realitzada per dos estudiants la part teòrica de les dues parts no pot superar les 80 pàgines. Si la signa un únic estudiant ha de tenir una extensió de 30-40 pàgines (2100 caràcters per pàgina).

6. En el cas d'una recerca aplicada, la part pràctica ha de tenir un màxim 26 minuts de durada i es pot presentar en qualsevol tipus de format digital.

Documentació per a la presentació

1. Document del dipòsit del Treball de Fi de Màster

2. Una còpia del Treball de Fi de Màster NOMÉS en format PDF enviant un correu electrònic a l'adreça [email protected], d'acord amb els requisits formals establerts en la Normativa (veure art.4 de la Normativa). Al final del Treball, s'ha d'adjuntar el resum de l'informe de Turnitin. Si us plau, indiqueu en l'assumpte TFMnom.cognom.

3. En el cas d'obtenir una qualificació de 9 o superior, la normativa implica l'obligatorietat de publicar el treball a RECERCAT, repositori de documents digitals de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, amb la finalitat d'augmentar-ne la visibilitat (veure apartat Publicació del Treball).

Terminis de defensa

Els TFM s'han de defensar dins el terminis establert en la Normativa. Les defenses tindran lloc la primera setmana de juliol. 

El termini entre el dipòsit i l'acte de defensa pública no serà mai inferior als quinze dies naturals. Durant aquest període, els treballs estaran adisposició dels professors doctors del Departament.

Comissió Avaluadora

El treball es defensa públicament. La comissió que avaluarà el TFM estarà formada per tres professors doctors designats pel Departament.

Protocol d'avaluació 

S’assignarà a cada estudiant una taula temàtica per presentar el seu TFM. Disposarà de 10-15 minuts per fer la seva exposició (inclosos els materials audiovisuals, en cas que vulgui utilitzar-ne). La presentació del TFM es pot acompanyar amb la projecció d'un assaig audiovisual, fragments de pel·lícules i / o power point. A continuació, dos membres del tribunal (que en cap cas podrà ser el tutor o tutora ) faran la valoració del TFM, assenyalant-ne els punts forts i els punts febles, en una durada màxima de 30 minuts. Tot seguit, l'alumne disposa de 5 minuts per contestar, clarificar o comentar les valoracions rebudes.

A la mateixa taula hi haurà altres estudiants amb un TFM de temàtica afí. Tot l’alumnat seguirà el mateix protocol que el primer estudiant.

Al final de totes les valoracions, s'obrirà un debat de 30 minuts amb la participació dels tutors o tutores, estudiants, membres del tribunal i doctorands o doctorandes del Departament de Comunicació.

Les lectures es realitzaran en 3 o màxim 5 dies.

Les notes no es faran públiques fins després de la celebració de la última taula temàtica.


Publicació del Treball

Només en el cas d'obtenir una qualificació de 9 o superior, caldrà lliurar la documentació següent:

Autorització per dipositar el treball al Repositori Electrònic de la Recerca de Catalunya (RecerCat). Instruccions de lliurament:

  1. A través d’aquest enllaç de la Seu Electrònica, on l’haureu de signar electrònicament mitjançant la mateixa aplicació. A partir d’aquest curs aquesta és la via requerida. 

  2. En paper (escanejat), per correu electrònic a [email protected], per a estudiants estrangers que no tinguin certificat digital vàlid.