Com s'aprova?


Els 20 ECTS el TFM s'aproven mitjançant la presentació d'un treball que demostri la capacitat de fer recerca, en una defensa pública davant d'una comissió integrada per tres professors doctors.

Objectiu

El TFM té com a objectiu demostrar la maduresa intel·lectual i la capacitat investigadora de l'alumne. Ha de ser un treball original, fruit de la feina personal de l'alumne sota la guia i orientació d'un tutor.

Dedicació de l'estudiant

La dedicació de l'estudiant al TFM és de 500 hores. Aquestes hores inclouen la recerca bibliogràfica i la recollida de dades, la discussió amb el tutor del treball i la redacció del treball.

Tutor del Treball de Recerca

El TFM es du a terme sota la supervisió del tutor de l'estudiant que assigna el coordinador del Màster en el moment de la tutoria de matrícula.
Poden dirigir TFM doctors que imparteixin docència en el Màster, doctors del Departament, doctors de la UPF amb cotutoria de doctors del Departament i doctors de fora de la UPF amb cotutoria de doctors del Departament.
En qualsevol altre supòsit el coordinador del Màster demanarà la corresponent aprovació a la Comissió Acadèmica de Màster del Departament.

Termini de presentació

Els TFM s'han de presentar dins el terminis establert en la Normativa:

Dipòsit caldrà fer-lo abans del 12 de juny del 2019

No s'admeten prorrogues. Els estudiants que no presentin o no superin del TFM podran tornar a matricular-lo el curs següent, amb el recàrrecs de matrícula corresponent i sempre que compleixin el requisit de permanència i màxim de convocatòries.

Lloc de presentació

A la Secretaria del Departament de Comunicació.

Requisits formals del treball

- Resum: amb una extensió màxima de 150 paraules en l'idioma del document.
- Paraules clau: una llista de paraules clau sobre el contingut, amb una extensió màxima de 200 caràcters.
- Portada amb:
1. Títol del document.
2. Autor o autors del document.
3. Data de publicació : Curs 20--/--
4. El nom de la col·lecció: Treballs de Fi de Màster dels programes de postgrau del Departament de Comunicació
5. Nom de la subcomunitat: Departament de Comunicació
6. Nom de la Universitat : Universitat Pompeu Fabra

Exemple de portada

- Pel que fa a la còpia en format electrònic: El document ha d'estar en format PDF. Si porta associat altres fitxers (imatges, programari, gravacions d'àudio/vídeo, etc.) es poden carregar junt amb els fitxers de text. Es recomana que siguin formats coneguts. Els fitxers ha de ser inferior a 40Mb, per aquest motiu, hi pot haver tants fitxers com calgui per document.

Requisits acadèmics del treball 

El treball de fi de màster té com a objectiu demostrar la maduresa intel∙lectual i la capacitat investigadora de l’alumne. Ha de ser un treball original, fruit de la feina personal de l’alumne sota la guia i orientació d’un tutor. Ha de ser un treball d’investigació que aprofundeixi en l’estudi especialitzat d’un tema que haurà de servir com a preparació i entrenament per a la recerca doctoral. El treball haurà d’incloure, com a mínim, els apartats següents: 

1. Presentació del tema específic escollit i justificació de la seva importància, novetat i rellevància acadèmica;
2. Objectiusi/o hipòtesis;
3. Metodologia, especificant l’objecte d’estudi i les tècniques d’investigació
4. Aplicar la metodologia a un camp acotat de recerca
5. Bibliografia, filmografia o documentació necessària per als objectius de recerca. Ha de ser un treball  amb una extensió aproximada entre seixanta i vuitanta pàgines estàndard (d’uns 2100 caràcters per pàgina), inclosa la bibliografia i la filmografia. Pot venir acompanyat d’una peça audiovisual presentada en qualsevol tipus de format digital (de 4 a 26 minuts de durada).

Documentació per a la presentació

1. Document del dipòsit del Treball de Fi de Màster
2. Quatre exemplars en paper del Treball de Fi de Màster, d'acord amb els requisits formals establerts en la Normativa (veure art.4 de la Normativa)
3. Una còpia del Treball de Fi de Màster en format PDF enviant un correu electrònic a l'adreça [email protected], indiqueu en l'assumpte TFMnom.cognom.
4. Autorització per dipositar el treball al Repositori Electrònic de la Recerca de Catalunya (RecerCat)

Terminis de defensa

Els TFM s'han de defensar dins el terminis establert en la Normativa:

Defensa entre el 8 i el 12 de juliol

El termini entre el dipòsit i l'acte de defensa pública no serà mai inferior als quinze dies naturals. Durant aquest període, els treballs estaran adisposició dels professors doctors del Departament.
Les dates concretes de defensa es poden consultar en aquest enllaç.

Tribunal

El treball es defensa públicament davant d'una comissió avaluadora composta per tres professors doctors designats pel Departament.

Tribunal curs :
- Losilla Alcalde, Carlos
- Sánchez Martí, Sergi
- El tutor del TFM.


Protocol d'avaluació

Els estudiants tenen 20 minuts per fer la seva exposició (inclosos els materials audiovisuals, si és que en volen utilitzar). La defensa del TFM es pot acompanyar projectant un assaig audiovisual, fragments de pel.lícules i/o power point. 

El tutor del treball explicarà al tribunal com ha anat el seguiment de les tutories amb l'estudiant. A continuació, els dos membres del tribunal fixe faran els seus comentaris sobre el treball escrit i l'exposició. I després, els alumnes poden respondre a preguntes o comentaris. Al final, l'estudiant surt de la sala i els membres del tribunal decideixen la nota final. Es torna a fer entrar a l'alumne i se li comunica la nota. La durada de cada lectura de TFM és de 50 minuts a màxim 1 hora.

 

Publicació del Treball

Atorgar la qualificació d'excel·lent a un treball implica la obligatorietat de publicar el treball a RECERCAT, repositori de documents digitals de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, amb la finalitat d'augmentar-ne la visibilitat. Per tal de aquesta disposició es faci efectiva en el moment de dipositar el Treball de Fi de Màster, l'estudiant presentarà l'autorització corresponent. Només es podran introduir les modificacions que, eventualment, el tribunal indiqui concretament a l'acta de qualificació, i una vegada realitzades, requeriran l'aprovació prèvia
del tribunal.