Com s'aprova?

Els 20 ECTS el TFM s'aproven mitjançant la presentació d'un treball que demostri la capacitat de fer recerca, en una defensa pública.

Objectiu

El TFM té com a objectiu demostrar la maduresa intel·lectual i la capacitat investigadora de l'alumne. Ha de ser un treball original, fruit de la feina personal de l'alumne sota la guia i orientació d'un tutor.

Dedicació de l'estudiant

La dedicació de l'estudiant al TFM és de 500 hores. Aquestes hores inclouen la recerca bibliogràfica i la recollida de dades, la discussió amb el tutor del treball, la redacció del treball i l’assistència (obligatòria) a les taules temàtiques que s’organitzaran per a les lectures públiques dels TFM dels estudiants.

L’estudiant ha d’acomplir amb un calendari de treball per poder presentar el TFM al mes de juny:

-El 30 de gener ha de presentar un índex desenvolupat al tutor.

-El 15 de març ha de presentar la redacció d’un terç del TFM (20-25 pàgines de 2100 caràcters per pàgina).

-El 25 de maig ha d’entregar la redacció sencera del TFM (inclosa la introducció i les conclusions) al tutor. A partir d’aquest moment, el tutor demanarà les últimes correccions i/o ampliacions a l’estudiant. El tutor, en el cas que consideri que el treball de l’estudiant no és suficient,  aconsellarà a l’alumne que no presenti el TFM.

Les tres entregues han de fer-se per email amb còpia a la coordinadora.

Tutor del Treball de Recerca

El TFM es du a terme sota la supervisió del tutor de l'estudiant que assigna la coordinadora del Màster.
Poden dirigir TFM doctors que imparteixin docència en el Màster o doctors del Departament.En qualsevol altre supòsit el coordinador del Màster demanarà la corresponent aprovació a la Comissió Acadèmica de Màster del Departament.

Termini de presentació

Els TFM s'han de presentar dins el terminis establert en la Normativa:

Dipòsit caldrà fer-lo abans del 12 de juny del 2019

No s'admeten prorrogues. Els estudiants que no presentin o no superin del TFM podran tornar a matricular-lo el curs següent, amb el recàrrecs de matrícula corresponent i sempre que compleixin el requisit de permanència i màxim de convocatòries.

Lloc de presentació
A la Secretaria del Departament de Comunicació.

Requisits formals del treball

- Resum: amb una extensió màxima de 150 paraules en l'idioma del document.
- Paraules clau: una llista de paraules clau sobre el contingut, amb una extensió màxima de 200 caràcters.
- Portada amb:
1. Títol del document.
2. Autor o autors del document.
3. Data de publicació : Curs 20--/--
4. El nom de la col·lecció: Treballs de Fi de Màster dels programes de postgrau del Departament de Comunicació
5. Nom de la subcomunitat: Departament de Comunicació
6. Nom de la Universitat : Universitat Pompeu Fabra

Exemple de portada

- Pel que fa a la còpia en format electrònic: El document ha d'estar en format PDF. Si porta associat altres fitxers (imatges, programari, gravacions d'àudio/vídeo, etc.) es poden carregar junt amb els fitxers de text. Es recomana que siguin formats coneguts. Els fitxers ha de ser inferior a 40Mb, per aquest motiu, hi pot haver tants fitxers com calgui per document.

Requisits acadèmics del treball 

El treball de fi de màster té com a objectiu demostrar la maduresa intel∙lectual i la capacitat investigadora de l’alumne. Ha de ser un treball original, fruit de la feina personal de l’alumne sota la guia i orientació d’un tutor. Ha de ser un treball d’investigació que aprofundeixi en l’estudi especialitzat d’un tema que haurà de servir com a preparació i entrenament per a la recerca doctoral. El treball haurà d’incloure, com a mínim, els apartats següents: 

1. Presentació del tema específic escollit i justificació de la seva importància, novetat i rellevància acadèmica;
2. Objectiusi/o hipòtesis;
3. Metodologia, especificant l’objecte d’estudi i les tècniques d’investigació
4. Aplicar la metodologia a un camp acotat de recerca
5. Bibliografia, filmografia o documentació necessària per als objectius de recerca. Ha de ser un treball  amb una extensió aproximada entre seixanta i vuitanta pàgines estàndard (2100 caràcters per pàgina), inclosa la bibliografia i la filmografia. Pot venir acompanyat d’una peça audiovisual presentada en qualsevol tipus de format digital (de 4 a 26 minuts de durada).

Documentació per a la presentació

1. Document del dipòsit del Treball de Fi de Màster
2. Quatre exemplars en paper del Treball de Fi de Màster, d'acord amb els requisits formals establerts en la Normativa (veure art.4 de la Normativa)
3. Una còpia del Treball de Fi de Màster en format PDF enviant un correu electrònic a l'adreça [email protected], indiqueu en l'assumpte TFMnom.cognom.
4. Autorització per dipositar el treball al Repositori Electrònic de la Recerca de Catalunya (RecerCat)

 

Terminis de defensa

Els TFM s'han de defensar dins el terminis establert en la Normativa:

Defensa entre el 8 i el 12 de juliol

El termini entre el dipòsit i l'acte de defensa pública no serà mai inferior als quinze dies naturals. Durant aquest període, els treballs estaran adisposició dels professors doctors del Departament.
Les dates concretes de defensa es poden consultar en aquest enllaç.

Comissió Avaluadora

El treball es defensa públicament. La comissió que avaluarà el TFM estarà formada per tres professors doctors designats pel Departament.

Tots els treballs seran avaluats per dos membres fixes:
- Carlos Losilla Alcalde
- Sergi Sánchez Martí

El tercer membre el designarà la coordinadora, tenint en compte la temàtica del treball. 


Protocol d'avaluació

S’assignarà a cada estudiant una taula temàtica per presentar el seu TFM. Disposarà de 10-15 minuts per fer la seva exposició (inclosos els materials audiovisuals, en cas que vulgui utilitzar-ne). La presentació del TFM es pot acompanyar amb la projecció d'un assaig audiovisual, fragments de pel·lícules i / o power point. A continuació, un membre del tribunal fix farà la valoració del TFM assenyalant-ne els punts forts i els punts febles. Després, el tercer membre de la comissió (que en cap cas en podrà ser el tutor) farà una valoració del mateix TFM. Tot seguit, l'alumne, si vol, disposa de 5 minuts per contestar o comentar les valoracions rebudes.

A la mateixa taula hi haurà altres estudiants amb un TFM de temàtica afí. Cada un d’ells seguirà el mateix protocol que el primer estudiant.

Al final de totes les valoracions, s'obrirà un debat de 30 minuts amb la participació dels estudiants, els tutors, els dos membres del tribunal fix i doctorands del Departament de Comunicació.

Es realitzaran 3 taules temàtiques màxim per dia amb un debat de 30 minuts per taula. Les lectures es realitzaran en 3 o màxim 5 dies.

Les notes no es faran públiques fins a 48 hores després de l'última lectura.

Publicació del Treball

Atorgar la qualificació d'excel·lent a un treball implica la obligatorietat de publicar el treball a RECERCAT, repositori de documents digitals de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, amb la finalitat d'augmentar-ne la visibilitat. Per tal de aquesta disposició es faci efectiva en el moment de dipositar el Treball de Fi de Màster, l'estudiant presentarà l'autorització corresponent. Només es podran introduir les modificacions que, eventualment, la comissió d’avaluació indiqui concretament a l'acta de qualificació, i una vegada realitzades, requeriran l'aprovació prèvia de la comissió.