Tutories

El pla d'acció tutorial consta de dues accions principals:

  1. Tutoria abans de la matriculació: duta a terme per la coordinadora del màster i que consisteix a resoldre consultes i dubtes dels estudiants inscrits, que van des de l'elecció d'optatives fins a la futura orientació professional. El més habitual és fer-ho mitjançant correu electrònic o per telèfon, tot i que també poden convocar-se reunions presencials, si cal.
  2. Tutoria als estudiants matriculats: dóna suport als estudiants en el recorregut formatiu del màster. Donat el reduït nombre d'estudiants, generalment n’hi ha prou amb la supervisió del coordinador acadèmic durant el primer trimestre que comprèn les classes. A més de la supervisió del coordinador del màster, s'assigna un altre tutor acadèmic per als estudiants que realitzen el seu projecte experimental del màster en centres externs a la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta figura correspon a un professor investigador actiu de plantilla del Departament responsable del màster BIOMED (DCEXS), l'àrea d'experiència del qual sigui afí a la del projecte de l'estudiant.

Al llarg de les pràctiques externes conduents al treball de fi de màster (TFM), la coordinadora en fa un seguiment en línia mitjançant qüestionaris per a cada estudiant i el suport dels directors del TFM i les tutories presencials, que poden ser en petits grups o individuals, a sol·licitud de l’estudiant.

Funcions del tutor

Els estudiants matriculats en el màster tindran assignat un tutor amb les funcions següents:

  • Informativa: per facilitar informació de caràcter general i específica sobre qüestions i recursos que orientin l'estudiant a accedir a les fonts d'informació que puguin ser d'utilitat per als seus estudis.
  • Seguiment acadèmic i intervenció formativa: seguiment del rendiment i de la progressió de l'estudiant en el seu projecte i orientació de cara a l'elaboració del TFM.

Assignació del tutor

El professor tutor és proposat per la coordinadora del màster de manera consensuada amb l'estudiant i el mateix tutor.

 

Estructura del màster

Activitats formatives obligatòries de màster (50 crèdits ECTS)
Assignatura Crèdits ECTS Trimestre Descripció
Patologia Molecular i Cel·lular (en anglès) 5 1r. Principis i tipus de mecanismes fonamentals en les respostes de cèl·lules eucariotes a l'estrès. Processos, cascades de senyalització i mediadors principals en la detecció i adaptació de la cèl·lula a l'estrès. Processament crític, comunicació d'informació científica i proposta i discussió d'hipòtesis. Integració de coneixements procedents de diferents disciplines.
Patologia Molecular de Sistemes (en anglès) 5 1r. Aspectes principals de la patologia molecular de malalties que tenen gran repercussió sociosanitària en el nostre entorn: càncer, malalties inflamatòries, cardiovasculars i neuropsiquiàtriques. Se n'estudiaran els processos, els mecanismes i els paradigmes rellevants.
Pràctiques de Recèrca Biomèdica 30 2n. i 3r

Estada a temps complet (5-6 mesos) de l'estudiant en un equip de recerca on desenvoluparà un projecte assignat i supervisat per un investigador principal. Les pràctiques proporcionaran a l'estudiant els resultats a partir dels que elaborarà el Treball de Fi de Màster. Durant aquest temps realitzarà experiments, analitzarà les dades, descriurà i contextualitzarà els seus resultats amb la recerca disponible en la literatura, i en un sentit general, durà a terme el mateix tipus de tasques que faria durant un projecte de tesis doctoral, però en un període més curt.

Treball de Fi de Màster (en anglès) 10 3r. El Treball de Fi de Màster (TFM) consolida en forma d'article científic els resultats obtinguts durant el projecte d'investigació assignat i supervisat per un investigador principal. La finalització del treball s'avaluarà mitjançant la presentació d'un informe escrit i una defensa pública del projecte i resultats.
Assignatures optatives (han d'escollir-se un total de 10 crèdits ECTS)
Fronteres en Tecnologia Biomèdica: Lliçons des de l'Expressió Gènica (en anglès) 5 1r. Processos fonamentals en el funcionament de les cèl·lules i dels organismes. Mecanismes bàsics d'expressió gènica, des de la regulació de la cromatina fins a la síntesi i l'estabilitat de les proteïnes. Habilitats per decidir els tipus de metodologies bàsiques per estudiar processos cel·lulars en l'àmbit molecular.

Comunicació Cel·lular: de la Molècula a l'Enfermetat (en anglès)

5 1r. Mecanismes moleculars en la interacció entre la cèl·lula i el seu entorn que regulen el balanç entre salut i enfermetat. Les rutes complexes que utilitzen les membranes, els canals iònics i els receptors de membrana per controlar patrons d'expressió gènica. Les disfuncions a nivell de la cèl·lula i l'organisme, causades per la pertorbació de la comunicació intercel·lular, analitzant principalment processos controlats per cèl·lules del sistema nerviós i del sistema immunitari. Modulació farmacològica i genètica de vies de senyalització i funcions cel·lulars.
Genomes i Sistemes (en anglès) 5 1r. Evolució de gens i genomes. El Projecte Genoma Humà i les seves implicacions en biologia i medicina. Mecanismes mutacionals de gens i genomes. Genètica mèdica i consell genètic. Diagnòstic i tractament de malalties genètiques. Una visió evolutiva de la biologia i la genètica. Aplicacions a la farmacologia, biologia estructural, càncer i metabolisme. Anàlisi teòrica de la complexitat de genomes.
Model Organisms and Human Disesase (en anglès)  5 1r. Aquest curs comprèn l'anàlisi en profunditat de l'aplicabilitat de diferents organismes model (llevat, C. elegans, Drosophila, peix zebra, ratolí) a la fisiopatologia humana. Aplicacions d'organismes modificats en biotecnologia i biomedicina i avenços emergents en teràpia gènica i medicina regenerativa.
Progressos en Neurociències (en anglès) 5 1r. Estudis moderns en plasticitat sinàptica dels substrats neurobiològics relacionats amb diversos contextos fisiològics i fisiopatològics (memòria, aprenentatge, drogoaddicció i dolor, entre d'altres). El propòsit d'aquest tractament és proporcionar a l'estudiant coneixements sobre aquests processos de plasticitat en l'àmbit molecular, cel·lular i de circuits neuronals, des d'un punt de vista multidisciplinari i en base a un ampli ventall d'aproximacions experimentals.
Elements de Biocomputació (en anglès) 5 1r. Curs introductori que pretén donar una visió general sobre els possibles usos de les tecnologies de la informació i dels tractaments computacionals en la recerca biomèdica, i oferir conceptes i habilitats bàsics que permeten l'execució d'operacions senzilles relacionades amb l'anàlisi computacional de bioseqüències o l'obtenció i visualització d'estructures 3D de biomolècules. El curs inclou pràctiques personals en l'ús de bases de dades i eines que es troben públicament disponibles.
Introducció a la Biomedicina (en anglès) 5 1r. Introducció als principis bàsics de la genètica, la biologia cel·lular, la biologia molecular i als principals processos fisiològics. Per als estudiants amb pocs coneixements de biologia, el curs cobrirà els components estructurals de la cèl·lula, els principis bàsics de la funció cel·lular -transport, senyalització, reproducció- i les principals molècules mediadores d'aquests processos. L'estudiant es familiaritzarà amb el llenguatge i els termes específics utilitzats en biologia i ciència biomèdica, així com amb les metodologies més comunes utilitzades en biomedicina. Important: Aquesta assignatura només la poden cursar estudiants que no tinguin formació prèvia en el camp de la biomedicina.