El Grup de Recerca sobre Joventut, Societat i Comunicació, JOVIS.com, és un grup interdisciplinari i interuniversitari, reconegut i finançat pel Govern Català com a Grup de Recerca Consolidat (2017SGR0874) des del 2017. Té la seva seu al Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i compta amb la participació activa d'investigadors d'altres universitats catalanes, nacionals i internacionals.

El seu precedent, el Centre d'Estudis sobre Joventut i Societat, va ser creat a la Universitat de Lleida (UdL) el 1998 amb l'objectiu de promoure les activitats de recerca i transferència en l'àmbit de la joventut i es va convertir en 2014 en el grup de recerca emergent Centre d'Estudis sobre Joventut i Societat (JOVIS) (2014SGR0683). El 2017 el grup de la UdL va confluir amb el grup de la UPF, integrant investigadors d'altres universitats, com la UB i la UAB.

JOVIS.com investiga la joventut i les polítiques de joventut des de diferents enfocaments teòrics i metodològics i posa èmfasi en la transferència del coneixement acadèmic al sector públic i al món educatiu. Les aportacions del grup de recerca han tingut un impacte social important, principalment gràcies a la recerca aplicada i "implicada", a més de generar un impacte internacional contrastat.

L'abordatge dels temes en JOVIS.com és interdisciplinar (en ordre alfabètic): antropologia, ciència política, comunicació, dret, economia, educació, geografia, pedagogia i sociologia. A més, la perspectiva de gènere i la interseccionalitat són, de forma transversal, incloses en totes les investigacions i representen una línia important en la construcció de projectes. La vocació interdisciplinària del grup es fonamenta en el fet que les produccions juvenils apareixen en tots els àmbits relacionals: a la feina, en el joc, al carrer, amb els amics, els professors, els pares, els germans i els amics i companys . Per aquesta raó, l'ànim del grup és donar cabuda a diferents perspectives que permetin entendre les diferents dimensions que, indubtablement, tenen els joves del segle XXI: dimensions de classe, gènere, generació, pertinença ètnica, religiositat, territorial, política. El grup té com a prioritat arribar als propis protagonistes de les diferents investigacions, utilitzant les eines de la societat de la informació que les i els joves utilitzen i que, a més, estan constantment a l'avantguarda de canvis i avenços.

En concret, hem alineat el nostre focus amb els interessos de la societat i ens assegurem involucrar els actors socials i ciutadans en les activitats de recerca i innovació des del principi, en el disseny dels projectes, fins al final, en la transferència de resultats. Ciència amb i per a la societat, ciència amb i per als joves. Així, hem organitzat simposis amb la presència de tots els participants en la investigació amb l'objectiu de la coparticipació horitzontal i hem inclòs a joves i agents socials en igualtat de condicions en moltes activitats del grup. D'aquesta manera, els joves, i especialment les dones joves, tenen veu en totes les nostres activitats. El gènere no és només un tema prioritari transversal en totes les nostres investigacions, sinó que, a més, està també a la base de l'organització del grup i dels processos de treball interns.

JOVIS.com ha participat en nombrosos projectes de recerca, nacionals i internacionals. En els últims 5 anys, podem destacar la participació en 3 projectes competitius nacionals: GENIND, GARJUVE, i Competències Mediàtiques; 3 projectes europeus: SAHWA, CRIC, i MYPLACE; a més d'un projecte RecerCaixa: #eMOVIX.

Els membres del grup tenen experiència en l'assessorament en polítiques de joventut per a administracions i per al tercer sector social i ha participat en contractes d'investigació i consultoria amb organitzacions governamentals i no governamentals (EACEA, Clacso, Injuve, Observatori Català de la Joventut, Agència Catalana de la Joventut, Ayuntamiento de Barcelona, ​​Ayuntamiento de Lleida, Taula del Tercer Sector, etc). El grup també ha impulsat activitats de transferència, com els Fòrums d'Estudis sobre la Joventut, el Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad, i el Grupo de Trabajo sobre Infancia y Juventudes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

En l'actualitat, JOVIS.com lidera i coordina 3 importants projectes europeus: TRANSGANG, SLYMS, y CHIEF; a més de 2 projectes autonòmics: GARJUCAT y ACTIVISMES EN FEMENÍ. Addicionalment, JOVIS.com coordina la Red de Excelencia sobre Juventud y Sociedad (REJS).