Projectes en curs Projectes en curs

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

Primitivisme artístic a Europa i Amèrica. Relacions, Diferències i Identitats. MINECO-HAR2013-41219-P

Primitivisme artístic a Europa i Amèrica. Relacions, Diferències i Identitats. MINECO-HAR2013-41219-P

Primitivisme artístic a Europa i Amèrica. Relacions, Diferències i Identitats. MINECO-HAR2013-41219-P

El primitivisme és un dels vessants constitutius de l'art contemporani tot i que la seva importància no ha estat prou considerada. Els resultats de les investigacions dutes a terme per aquest grup investigador als seus projectes anteriors sobre primitivisme, centrades majoritàriament a Europa, han manifestat que: 1) no hi ha un sol vessant del primitivisme sinó diversos, 2) que aquest és un fenomen polièdric, 3) que les seves característiques depenen en gran mesura dels diferents contexts històrics, culturals i socials que l'emmarquen, i 4) que es nodreix de diverses arrels i respon a diverses realitats. És per això que el present projecte es proposa situar i analitzar comparativament el fenomen des de la relació artística entre Europa i Amèrica, a través de les seves semblances i diferències, fet que permet plantejar una definició del fenomen del Primitivisme en un sentit ampli però d'una manera molt més específica i detallada.

A Europa, el primitivisme es va caracteritzar per la seva càrrega subversiva cap als preceptes morals i estètics de la vella Europa. Acceptant i abraçant el Primitiu, els artistes primitivistes intentaven abolir el seu propi llegat cultural i històric, negant la suposada supremacia d'aquesta identitat cultural i forjant així una actitud crítica o contestatària cap a les arrels de la seva pròpia societat Occidental.

Per contra, situat en aquest nou context americà, el concepte de primitivisme adquireix un ampli espectre de matisos que es distingeixen de l'europeu. En primer lloc, Amèrica del Nord i del Sud ofereixen un complex gresol de contextos que exigeixen una ampliació del significat d'aquesta noció, per aconseguir distingir entre els innombrables fenòmens interns, perfilats segons zones geogràfiques, països, contextos històrics, culturals, etc. Per això reformulem la noció de “primitivisme” (singular) a “primitivismes” (plural), diferenciant entre fenòmens que permeten aclarir les diferències en un territori tan ampli com l'americà. En segon lloc, els primitivismes americans, obren un panorama enriquidor en la mesura en què a Amèrica existeix un diàleg amb la tradició pròpia, endògena, tant precolombina com indígena, que se sumeixi a les vinculacions provinents de la relació amb el primitivisme europeu a través de la relació entre artistes avantguardistes europeus i americans. I finalment, la càrrega subversiva, contestatària i crítica es manté en els primitivismes americans, ja que confronten la imposició de la cultura europea afirmant i construint una nova identitat cultural que sorgeix de les arrels de les societats primitives endògenes i les d'herència africana.

Encara que en l'àmbit internacional el primitivisme és un tema que ocupa cada vegada major espai en la bibliografia especialitzada i en les propostes expositives d'institucions de renom, a Espanya resulta de particular interès perquè es tracta d'un àmbit molt poc explorat i mai tractat en les seves relacions comparatives.

Aquest projecte segueix el deixant dels projectes previs subvencionats pel MEC i duts a terme pel Centre Investigador en Art Primitiu i Primitivisme (www.upf.edu/ciap), dels quals afloren les qüestions comparatives amb Amèrica que es pretenen abordar. Així mateix, manté el mateix marc teòric interdisciplinari, basat en la Història i la Teoria de l'Art en diàleg amb l'Antropologia, la Filosofia, la Història de la Cultura i els estudis Colonials i Postcolonials.

 

Data inici: 01/01/2014

Data fi: 31/12/2017

Investigadors principals

OCAMPO, ESTELA

Investigadors

ANTON MARTÍ, MARTA
BOSCH DARNE, ROSER
CAPUTO, ALESSANDRA FRANCESCA
DEL VALLE CORDERO, ALEJANDRO JAVIER
MUÑOZ TORREBLANCA, MARINA
OLIVERAS, ELENA (Universidad de Buenos Aires)
Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO)