CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA COFRE 2024

(Acord de la Comissió de Recerca del Departament d’Humanitats del 16 de febrer del 2024)

 

29/4/2024 Publicació de l'acord definitiu de la Comissió de Recerca d'atorgament d'ajuts.
12/04/2024 Publicació de l'acord provisional de la Comissió de Recerca d’atorgament d’ajuts.

 

1. Finalitat de l'ajut i pressupost del programa

L'ajut COFRE del Departament d'Humanitats està destinat a la presentació de comunicacions i ponències a congressos; a la realització d'estades breus en centres de recerca o arxius; a la traducció o correcció de capítols de llibres i articles destinats a revistes indexades; i a despeses relacionades amb la presentació de sol·licituds de projectes internacionals.

L’objectiu del programa COFRE és donar suport a la recerca; per tant, les activitats cofinançades hauran de ser considerades activitats de rellevància científica i acadèmica.

Es podran concedir un màxim de dos ajuts per persona i any a càrrec d’aquesta convocatòria.

El pressupost destinat a aquesta convocatòria és de 23.000 €.

Aquesta convocatòria s'acull als principis del Codi ètic de la Universitat Pompeu Fabra (Aprovat per acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2020).

2. Sol·licitants

Poden sol·licitar aquest ajut:

 1. El personal docent i investigador amb contracte vigent del Departament d’Humanitats, del CER Institut d’Història Jaume Vicens i Vives i del CER Institut de Cultura.
 2. Els estudiants dels programes oficials del doctorat en Història o en Humanitats amb un contracte predoctoral del Departament d’Humanitats (PDI en Formació) i els estudiants dels programes oficials del doctorat en Història o en Humanitats, que estiguin matriculats en el curs en què es fa l’activitat. 
  • Un cop es procedeix a la lectura de tesi, el doctorand queda desvinculat del Departament d’Humanitats i, per tant, no és elegible per als ajuts COFRE.
  • L’estada ha de servir per aprofundir en el coneixement de noves tècniques, mètodes de recerca o continguts en temes estretament relacionats amb la seva tesi.
  • En el cas dels becaris predoctorals de l'AGAUR o del Ministeri amb opció a sol·licitar un ajut per realitzar estades predoctorals a l'organisme finançador de la seva beca, només podran acollir-se a l’ajut 3.1. Modalitat Estades si aquesta sol·licitud no és acceptada o no és susceptible de ser finançada per l’organisme atorgant. No obstant, el becari podrà presentar la sol·licitud per a l'ajut COFRE, l'atorgament del qual estarà condicionat al resultat de la sol·licitud d'ajut a l'organisme finançador de la beca.

Es prioritzaran les sol·licituds que no tinguin possibilitat de finançament per part d'altres organismes (en cas que sigui així, cal fer-ho constar a la sol·licitud).

Les condicions dels sol·licitants s'han de reunir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantenir fins al moment de la realització de l’activitat sol·licitada.

3. Modalitats

Es proposen quatre modalitats d’ajuts per a l’exercici 2024.

3.1. Modalitat Estades

Ajuts al cofinançament d’estades en centres de recerca de reconegut prestigi fora de l’Estat espanyol i en Arxius-Biblioteques (només per a la consulta de fonts primàries) espanyols/es o estrangers/es. Les estades han de tenir una durada mínima d’un mes en el cas de centres de recerca estrangers, i una durada mínima d’una setmana (i màxima de dues setmanes) en el cas d’arxius espanyols o estrangers.

Les estades es podran haver iniciat en qualsevol moment del període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any de l'atorgament.

3.2. Modalitat Congressos

Ajuts de cofinançament per incentivar els mecanismes d'intercanvi i d'informació dels coneixements científics, mitjançant la presentació de treballs de recerca a congressos, simposis i jornades de caràcter internacional i de contrastada vàlua acadèmica.

Les activitats podran realitzar-se en qualsevol moment del període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any de l'atorgament.

Queda explícitament exclosa l'assistència a cursos de postgrau i similars.

3.3. Modalitat Traduccions i Correccions

Vistos els requisits de l’AQU per a l’avaluació de la recerca en l’àmbit de les Humanitats, els ajuts per a  traduccions i correccions d’articles científics, llibres o capítols de llibres a l’anglès i altres llengües (excepte català i castellà), han de ser destinats a revistes indexades i publicacions sotmeses a peer review. Revistes indexades (Quartils 1, 2 o 3 (SJR); o amb Classificació A o B (CARHUS + 2018).

3.4. Modalitat Preparació de propostes de projectes internacionals

Ajuts per incentivar la sol·licitud de projectes internacionals en convocatòries competitives o no que facin necessàries despeses prèvies a la presentació de la sol·licitud (viatges, revisions, traduccions o altres despeses relacionades amb aquesta modalitat).

4. Conceptes finançables i imports màxims

4.1. Conceptes finançables

 • Inscripcions a congressos, simposis o jornades de caràcter internacional.
 • Desplaçaments: bitllet d’avió/tren, d'anada i tornada, en classe turista; transport públic o taxi per a desplaçaments a estacions de tren o aeroports. 
 • Allotjament, per nit:
  • Dins el territori de l’Estat: màxim 120,00€
  • En territori estranger: Àfrica, màxim 175,00€; Amèrica del Nord (Canadà, EUA, Mèxic), màxim 399,00€; Amèrica Central i del Sud, màxim 294,00€; Àsia, màxim 250,00€; Europa, màxim 303,00€; Oceania, màxim 397,00€.
   • No s’acceptaran rebuts de plataformes com Airbnb o similars. L’allotjament ha d’estar suportat per una factura.
   • S’abonaran despeses d’allotjament d’un dia abans i d'un dia després de l’activitat.
 • En el cas de la modalitat 3.1. Modalitat Estades, la taxa d’estada com a investigador visitant.
 • En el cas de la modalitat 3.3. Modalitat Traduccions i Correccions o la 3.4. Modalitat Suport a la preparació de propostes de projectes internacionals (revisions o traduccions), s’abonarà al proveïdor, com a màxim, l’import de l’ajut concedit (base imposable) en una factura electrònica a nom de la Universitat. Si l’import del servei és superior a l’import de l’ajut, la diferència l’abonarà directament el professor en una factura a nom seu.

4.2. Imports màxims

L’import dels ajuts atorgats no superarà els màxims següents:

Conceptes i imports màxims

 • Congressos internacionals celebrats a Espanya: 300,00€
 • Congressos internacionals celebrats a països europeus o a països mediterranis (Argèlia, Egipte, Israel, Líbia, Líban, Marroc, Palestina, Síria, Turquia, Tunísia i Xipre): 400,00€
 • Congressos internacionals celebrats a la resta del món: 600,00€
 • Estades en arxius espanyols o estrangers (consulta fonts primàries): 200,00€/setmana
 • Estades de recerca a països europeus o mediterranis (Argèlia, Egipte, Israel, Líbia, Líban, Marroc, Palestina, Síria, Turquia, Tunísia i Xipre): 800,00€
 • Estades de recerca a la resta del món: 1.000,00€
 • Taxa d’estada com a investigador visitant: 400€
 • Traducció d’articles, llibres o capítols de llibres: 2.000,00€
 • Correcció d’articles, llibres o capítols de llibres: 500,00€
 • Preparació de propostes de projectes internacionals: 2.000,00€

Els imports proposats són imports màxims i la quantia de l’ajut efectivament atorgada al beneficiari dependrà del nombre i la qualitat de les sol·licituds rebudes.

Els imports concedits en cap cas podran ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb d’altres ajuts, subvencions, ingressos o recursos, superin el cost de l’activitat objecte de l’ajut (Llei 38/2003, General de Subvencions, article 19.3.).

5. Obligacions del beneficiari

En cas d’estades de recerca (3.1. Modalitat Estades) el receptor de l’ajut farà constar l’obtenció d’aquest ajut al seu currículum.

En cas que les comunicacions a congressos, simposis i jornades internacionals (3.2. Modalitat Congressos) es publiquin, el beneficiari farà constar la concessió d’aquest ajut.

En cas de traduccions o correccions d’articles, llibres o capítols de llibres (3.3. Modalitat Traduccions i Correccions) l’investigador farà constar la concessió d’aquest ajut.

6. Sol·licituds i documentació

Per a l'any 2024 hi ha un únic període de presentació de sol·licituds per a les activitats que tinguin lloc entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2024 de qualsevol de les quatre modalitats.

Caldrà omplir el formulari en línia corresponent (apartat 11 Annexos) i presentar la documentació següent:

6.1. Modalitat Estades

Estades ja realitzades en el moment de la sol·licitud:

 • Breu memòria impresa de l’activitat duta a terme.
 • Certificat d'estada de la institució d'acollida on constin les dates de l’estada.

Estades no realitzades en el moment de la sol·licitud:

 • Breu descripció del projecte que vol dur a terme durant l’estada.
 • Escrit d'acceptació de la institució d'acollida on constin les dates de l’estada.

Els estudiants de doctorat, amb contracte predoctoral o sense, hauran de presentar un informe favorable del director de la tesi doctoral sobre la conveniència de l'estada i del lloc escollit en relació amb la realització de la tesi doctoral del sol·licitant, així com  la denegació de l'ajut de l'estada per l'organisme finançador, si escau.

6.2. Modalitat Congressos

 • Resum de la comunicació.
 • Escrit de l'organització del congrés en el qual s'accepta la presentació de la comunicació o ponència, o bé un exemplar del programa de l'acte en el qual consti la participació del sol·licitant.
 • En el cas dels estudiants de doctorat, amb contracte predoctoral o sense, un informe favorable del director de la tesi doctoral en el qual faci constar la rellevància científica de l'acte i la conveniència de l'assistència, en relació amb la realització de la tesi doctoral del sol·licitant.

6.3. Modalitat Traduccions i Correccions

 • Còpia de l’article, llibre o capítols de llibres a traduir o revisar.
 • El beneficiari ha d’adjuntar el correu electrònic de la revista indexada on diu que el seu article s'està revisant o escrit de l’editorial peer-review d’acceptació de la publicació. Si l’acceptació de la publicació arriba abans del 30 de setembre del 2024, la sol·licitud d’un ajut per a la traducció o revisió serà tinguda en compte. En aquest cas, la sol·licitud es considerarà “Admesa condicional”.
 • Els estudiants de doctorat, amb contracte predoctoral o sense, hauran de presentar un informe del director de la seva tesi doctoral sobre la rellevància científica de l’article.

6.4. Modalitat Preparació de propostes de projectes internacionals

 • Resum de la proposta (1 plana).
 • Entitat finançadora.
 • Convocatòria, instrument o línia d’ajut, on es presentarà la proposta.

7. Avaluació

7.1. Modalitat Estades

En el cas dels sol·licitants predoctorals, la Comissió de Recerca tindrà en compte en la valoració de les propostes presentades que les activitats a realitzar siguin rellevants i necessàries per al desenvolupament de la tesi doctoral, tenint en consideració l’informe del director de tesi.

En el cas de la resta de personal docent i investigador es valorarà la qualitat de l'activitat proposada.

7.2. Modalitat Congressos

En el cas dels sol·licitants predoctorals, la Comissió de Recerca avaluarà la rellevància científica del congrés, jornada o simposi, considerant l'informe que faci el director de tesi.

En el cas dels sol·licitants doctors la Comissió de Recerca avaluarà la qualitat de l'activitat proposada.

7.3. Modalitat Traduccions i Correccions

En el cas dels sol·licitants predoctorals, la Comissió de Recerca avaluarà la rellevància científica de l’article, llibre o capítol de llibre, considerant l'informe que faci el director de tesi.

En el cas de la resta de personal docent i investigador, la Comissió de Recerca avaluarà la rellevància científica de l’article, del llibre o capítol de llibre.

Per a l’avaluació de les sol·licituds de qualsevol de les modalitats de l’ajut, la Comissió de Recerca podrà sol·licitar un informe a un o més especialistes.

7.4. Modalitat Preparació de Propostes de Projectes Internacionals

La Comissió de Recerca avaluarà la rellevància científica del projecte, de la convocatòria i de l’entitat finançadora, prioritzant els ajuts per a propostes de convocatòries competitives internacionals. La Comissió de Recerca podrà sol·licitar un informe a un o més especialistes.

8. Presentació de justificants originals

Un cop concedit l'ajut (el beneficiari ha de tramitar el viatge pel seu propi compte, no és obligatori contractar-lo a través de les agències de viatges amb què treballa la UPF) i per fer efectiu l'import concedit, serà necessari aportar la documentació següent en el termini establert en el calendari d’aquesta convocatòria:

 • Justificants originals de les despeses (les factures o justificants han de ser emeses amb data del 2024):
  • Factura d’hotel a nom del beneficiari (no s’acceptaran rebuts de plataformes com Airbnb o similars)
  • Factura del viatge a nom del beneficiari i bitllet d'avió/tren
  • Justificants del transport públic/taxis (no s’acceptaran rebuts o similars per taxis UBER si no s’aporta factura simplificada)
  • Factura d’inscripció a nom del beneficiari
  • Factura electrònica de traducció o correcció a nom de la Universitat Pompeu Fabra
 • En el cas de la Modalitat Estades, a més a més, certificat que acrediti l’estada i memòria de l’estada.
 • En el cas de Modalitat Congressos, a més a més, certificat que acrediti l’assistència.

Les instruccions per al cobrament dels ajuts atorgats es donaran amb l’acord definitiu. Els beneficiaris hauran de presentar els justificants originals a la secretaria de la UGA d'Humanitats, un cop finalitzada l’activitat objecte de l’ajut, abans del 13 de desembre del 2024. La documentació lliurada amb posterioritat a aquesta data no serà admesa.

9. Calendari de la convocatòria

 • Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 al 15 de març del 2024
 • Acord provisional de la Comissió de Recerca d’atorgament d’ajuts: abril del 2024
 • Acord definitiu de la Comissió de Recerca d’atorgament d’ajuts: maig del 2024
 • Termini màxim de presentació de la documentació original: 13 de desembre del 2024

La documentació lliurada amb posterioritat a aquestes dates no serà admesa.

10. Òrgan competent

La selecció de propostes la realitzarà la Comissió de Recerca d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases, considerant sempre els objectius científics del Departament d'Humanitats així com l’interès institucional.

L’acord de concessió es farà públic a través de la web d'Humanitats.

11. Annexos (convocatòria tancada)

 • Formulari en línia de sol·licitud 6.1. Modalitat Estades
 • Formulari en línia de sol·licitud 6.2. Modalitat Congressos
 • Forrmulari en línia de sol·licitud 6.3. Modalitat Traduccions i Correccions
 • Formulari en línia de sol·licitud 6.4. Modalitat Preparació propostes projectes internacionals

 

Consultes: [email protected]