CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA COFRE 2022

 

 

Acord de la Comissió de Recerca del Departament d’Humanitats del 24 de febrer del 2022

 

1. Finalitat de l'ajut i pressupost del programa

L'ajut COFRE del Departament d'Humanitats, del CER Institut de Cultura i del CER Institut d'Història Jaume Vicens i Vives està destinat a la presentació de comunicacions i ponències a congressos; a la realització d'estades breus en centres de recerca i arxius estrangers; a la traducció o correcció de capítols de llibres i articles destinats a revistes indexades; i a despeses relacionades amb la presentació de sol·licituds de projectes internacionals.

L’objectiu del programa COFRE és donar suport a la recerca; per tant, les activitats cofinançades hauran de ser considerades activitats de rellevància científica i acadèmica.

Es podran concedir un màxim de dos ajuts per persona i any a càrrec d’aquesta convocatòria.

El pressupost destinat a aquesta convocatòria és de 23.000 €.

Aquesta convocatòria s'acull als principis del Codi ètic  de la Universitat Pompeu Fabra (Aprovat per acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2020).

 

2. Sol·licitants

Poden sol·licitar aquest ajut el personal docent i investigador del Departament d’Humanitats, del CER Institut d’Història Jaume Vicens i Vives i del CER Institut de Cultura, així com els estudiants dels programes oficials del doctorat en Història o en Humanitats, amb el pla de recerca defensat satisfactòriament, que estiguin matriculats en el curs en el qual es fa l’estada i que no es trobin en període de pròrroga.

Es prioritzaran les sol·licituds que no tinguin possibilitat de finançament per part d'altres organismes.

En el cas dels becaris predoctorals de l'AGAUR o del Ministeri amb opció a sol·licitar un ajut per realitzar estades predoctorals a l'organisme finançador de la seva beca, només podran acollir-se a l’ajut 3.1. Modalitat Estades si aquesta sol·licitud no és acceptada o no és susceptible de ser finançada per l’organisme atorgant. No obstant, el becari podrà presentar la sol·licitud per a l'ajut COFRE, l'atorgament del qual estarà condicionat al resultat de la sol·licitud d'ajut a l'organisme finançador de la beca.

 

3. Modalitats

Es proposen quatre modalitats d’ajuts per a l’exercici 2022.

 

3.1. Modalitat Estades

Ajuts al cofinançament d’estades en centres de recerca de reconegut prestigi fora de l’Estat espanyol.

En el cas del personal en situació predoctoral (estudiants matriculats durant l’any 2022 als doctorats en Història o Humanitats), l’estada ha de servir per aprofundir en el coneixement de noves tècniques, mètodes de recerca o continguts en temes estretament relacionats amb la seva tesi.

En tots els casos, les institucions receptores han de ser centres de recerca estrangers de prestigi reconegut i les estades han de tenir una durada mínima d’un mes. Les estades es podran haver iniciat en qualsevol moment del període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any de l'atorgament.

 

3.2. Modalitat Congressos

Ajuts de cofinançament per incentivar els mecanismes d'intercanvi i d'informació dels coneixements científics, mitjançant la presentació de treballs de recerca a congressos, simposis i jornades de caràcter internacional i de contrastada vàlua acadèmica. Les activitats podran realitzar-se en qualsevol moment del període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any de l'atorgament.

Queda explícitament exclosa l'assistència a cursos de postgrau i similars.

 

3.3. Modalitat Traduccions i Correccions

Vistos els requisits de l’AQU per a l’avaluació de la recerca en l’àmbit de les Humanitats, els ajuts per a  traduccions i correccions d’articles científics, llibres o capítols de llibres a l’anglès i altres llengües (excepte català i castellà), han de ser destinats a revistes indexades i publicacions sotmeses a peer review. Revistes indexades (Quartils 1, 2 o 3 (SJR); o amb Classificació A o B (CARHUS + 2018).

 

3.4. Modalitat Preparació de propostes de projectes internacionals

Ajuts per incentivar la sol·licitud de projectes internacionals en convocatòries competitives o no que facin necessàries despeses prèvies a la presentació de la sol·licitud (viatges, revisions, traduccions o altres despeses relacionades amb aquesta modalitat).

 

4. Conceptes finançables i imports màxims

4.1. Conceptes finançables

 • Inscripcions a congressos, simposis o jornades de caràcter internacional.
 • Desplaçaments: bitllet d’avió/tren, d'anada i tornada, en classe turista; transport públic o taxi per a desplaçaments a estacions de tren o aeroports. 
 • Allotjament, per nit:
 • Dins el territori de l’Estat: màxim 120,00 €
 • En territori estranger: Àfrica, màxim 175,00 €; Amèrica del Nord (Canadà, EUA, Mèxic), màxim 399,00 €; Amèrica Central i del Sud, màxim 294,00 €; Àsia, màxim 250,00 €; Europa, màxim 303,00 €; Oceania, màxim 397,00 €.
 • En el cas de la modalitat 3.1. Modalitat Estades, la taxa d’estada com a investigador visitant.
 • En el cas de la modalitat 3.3. Modalitat Traduccions i Correccions o la 3.4. Modalitat Suport a la preparació de propostes de projectes internacionals (revisions o traduccions), s’abonarà al proveïdor, com a màxim, l’import de l’ajut concedit (base imposable) en una factura electrònica a nom de la Universitat. Si l’import del servei és superior a l’import de l’ajut, la diferència l’abonarà directament el professor en una factura a nom seu.

 

4.2. Imports màxims

L’import dels ajuts atorgats no superarà els màxims següents:

Conceptes

Imports màxims

Congressos internacionals celebrats a Espanya

  300,00 €

Congressos internacionals celebrats a la resta d’Europa i països mediterranis1

  400,00 €

Congressos internacionals celebrats a la resta del món

  600,00 €

Estades de recerca a països europeus i mediterranis1 (no Espanya)

  800,00 €

Estades de recerca a la resta del món

1.000,00 €

Traducció d’articles, llibres o capítols de llibres

2.000,00 €

Correcció d’articles, llibres o capítols de llibres

  500,00 €

Preparació de propostes de projectes internacionals

2.000,00 €

[1] Albània, Argèlia, Bòsnia i Hercegovina,  Croàcia, Egipte, Eslovènia, França, Grècia, Israel, Itàlia, Líbia, Líban, Malta, Marroc, Mònaco, Montenegro, Palestina, Síria, Turquia, Tunísia i Xipre.

Els imports proposats són imports màxims i la quantia de l’ajut efectivament atorgada al beneficiari dependrà del nombre i la qualitat de les sol·licituds rebudes.

Els imports concedits en cap cas podran ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb d’altres ajuts, subvencions, ingressos o recursos, superin el cost de l’activitat objecte de l’ajut (Llei 38/2003, General de Subvencions, article 19.3.).

 

5. Obligacions del beneficiari

 • En cas d’estades de recerca (3.1. Modalitat Estades) el receptor de l’ajut farà constar l’obtenció d’aquest ajut al seu currículum.
 • En cas que les comunicacions a congressos, simposis i jornades internacionals (3.2. Modalitat Congressos) es publiquin, el beneficiari farà constar la concessió d’aquest ajut.
 • En cas de traduccions o correccions d’articles, llibres o capítols de llibres (3.3. Modalitat Traduccions i Correccions) l’investigador farà constar la concessió d’aquest ajut.

 

6. Sol·licituds i documentació

Per a l'any 2022 hi ha un únic període de presentació de sol·licituds per a les activitats que tinguin lloc entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2022 de qualsevol de les quatre modalitats.

 

Caldrà emplenar el formulari corresponent:

 • Formulari online de sol·licitud 6.1. Modalitat Estades
 • Formulari online de sol·licitud 6.2. Modalitat Congressos
 • Formulari online de sol·licitud 6.3. Modalitat Traduccions i Correccions
 • Formulari online de sol·licitud 6.4. Modalitat Preparació propostes projectes internacionals

 I presentar la documentació següent:

 

6.1. Modalitat Estades

Estades ja realitzades en el moment de la sol·licitud:

 • Breu memòria impresa de l’activitat duta a terme.
 • Certificat d'estada de la institució d'acollida.

Estades no realitzades en el moment de la sol·licitud:

 • Breu descripció del projecte que vol dur a terme durant l’estada.
 • Escrit d'acceptació de la institució d'acollida.

Els estudiants de doctorat hauran de presentar un informe favorable del director de la tesi doctoral sobre la conveniència de l'estada i del lloc escollit en relació amb la realització de la tesi doctoral del sol·licitant, així com la denegació de l'ajut de l'estada per l'organisme finançador, si escau.

 

6.2. Modalitat Congressos

 • Resum de la comunicació.
 • Escrit de l'organització del congrés en el qual s'accepta la presentació de la comunicació o ponència, o bé un exemplar del programa de l'acte en el qual consti la participació del sol·licitant.
 • En el cas dels estudiants de doctorat, un informe favorable del director de la tesi doctoral en el qual faci constar la rellevància científica de l'acte i la conveniència de l'assistència, en relació amb la realització de la tesi doctoral del sol·licitant.

 

6.3. Modalitat Traduccions i Correccions

 • Còpia de l’article, llibre o capítols de llibres a traduir o revisar.
 • Els estudiants de doctorat hauran de presentar un informe del director de la seva tesi doctoral sobre la rellevància científica de l’article.
 • El beneficiari ha d’adjuntar el correu electrònic de la revista indexada on diu que el seu article s'està revisant o un escrit de l’editorial peer-review d’acceptació de la publicació.

 

6.4. Modalitat Preparació de propostes de projectes internacionals

 • Resum de la proposta (1 plana).
 • Entitat finançadora.
 • Convocatòria, instrument o línia d’ajut, on es presentarà la proposta.

 

7. Avaluació

7.1. Modalitat Estades

 • En el cas dels sol·licitants predoctorals, la Comissió de Recerca tindrà en compte en la valoració de les propostes presentades que les activitats a realitzar siguin rellevants i necessàries per al desenvolupament de la tesi doctoral, tenint en consideració l’informe del director de tesi.
 • En el cas de la resta de personal docent i investigador, de nou es valorarà la qualitat de l'activitat proposada.

 

7.2. Modalitat Congressos

 • En el cas dels sol·licitants predoctorals, la Comissió de Recerca avaluarà la rellevància científica del congrés, jornada o simposi, considerant l'informe que faci el director de tesi.
 • En el cas dels sol·licitants doctors la Comissió de Recerca avaluarà la qualitat de l'activitat proposada.

 

7.3. Modalitat Traduccions i Correccions

 • En el cas dels sol·licitants predoctorals, la Comissió de Recerca avaluarà la rellevància científica de l’article, llibre o capítol de llibre, considerant l'informe que faci el director de tesi.
 • En el cas de la resta de personal docent i investigador, la Comissió de Recerca avaluarà la rellevància científica de l’article, del llibre o capítol de llibre.

Per a l’avaluació de les sol·licituds de qualsevol de les modalitats de l’ajut, la Comissió de Recerca podrà sol·licitar un informe a un o més especialistes.

 

7.4. Modalitat Preparació de Propostes de Projectes Internacionals

La Comissió de Recerca avaluarà la rellevància científica del projecte, de la convocatòria i de l’entitat finançadora, prioritzant els ajuts per a propostes de convocatòries competitives internacionals. La Comissió de Recerca podrà sol·licitar un informe a un o més especialistes.

 

8. Presentació de justificants originals

Un cop concedit l'ajut, per tal de fer efectiu l'import concedit, serà necessari aportar la documentació següent en el termini establert en el calendari d’aquesta convocatòria:

 • Justificants originals de les despeses: factura d’hotel (no s’acceptaran rebuts de plataformes com Airbnb o similars), factura i bitllet d'avió/tren, justificants del transport públic/taxis (no s’accepten rebuts o similars per taxis UBER), factura d’inscripció, factura electrònica de traducció o correcció.
 • En el cas de la Modalitat Estades, a més a més, document acreditatiu i memòria de l’estada.
 • En el cas de Modalitat Congressos, a més a més, còpia de certificat que acrediti l’assistència.

Els beneficiaris hauran de presentar els justificants originals a la secretaria de l’UGA d'Humanitats un cop finalitzada l’activitat objecte de l’ajut abans de l’1 de desembre del 2022. La documentació lliurada amb posterioritat a aquesta data no serà admesa.

9. Calendari de presentacions i resolucions

 • Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 al 15 de març del 2022
 • Resolució provisional de la Comissió de Recerca d’atorgament d’ajuts: segona quinzena de març del 2022
 • Resolució definitiva de la Comissió de Recerca d’atorgament d’ajuts: primera quinzena d’abril del 2022
 • Termini màxim de presentació de la documentació original: 1 de desembre del 2022

10. Òrgan competent per a la resolució

La selecció de propostes la realitzarà la Comissió de Recerca d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases, considerant sempre els objectius científics de l'UCA d'Humanitats així com l’interès institucional.

La resolució de concessió es farà pública a través de la pàgina web de l'UCA d'Humanitats.

 
Consultes: [email protected]