Ajut COFRE 2019

 

Resolucions

25-10-2019

Acord de la Comissió de Recerca:

 • Ajuts atorgats (Annex 1)
 • Ajuts denegats (Annex 2)

 

 

03-10-2019

Acord de la Comissió de Recerca:

 • ​Sol·licituds admeses (Annex 1)
 • Sol·licituds excloses (Annex 2)
 • Sol·licituds incompletes (Annex 3):
  • S’obre un període, fins al 14 d’octubre del 2019, perquè els interessats (sol·licituds incompletes) presentin la documentació especificada. Els interessats hauran d’enviar aquesta documentació mitjançant un correu electrònic a [email protected]. A l’assumpte del missatge cal indicar: Ajut COFRE 2019 i la modalitat sol·licitada (Estades, Congressos o Traduccions i Correccions).

 

 

Formulari de sol·licitud per a Congressos

 

Termini presentació de sol·licituds: fins al 25/09/2019 (Finalitzat)

Formulari de sol·licitud per a Estades

 

Termini presentació de sol·licituds: fins al 25/09/2019 (Finalitzat)

Formulari de sol·licitud per a Traduccions i Correccions

 

Termini presentació de sol·licituds: fins al 25/09/2019 (Finalitzat)

Acord de la Comissió de Recerca del Departament d’Humanitats de 3 de juny del 2019.

Ajut COFRE 2019 del Departament d'Humanitats, CER Institut de Cultura i CER Institut d'Història Jaume Vicens i Vives 

 

Bases de la convocatòria
 
 1. Finalitat de l’ajut i pressupost del programa
 2. Sol·licitants
 3. Modalitats
 4. Conceptes finançables i imports màxims
 5. Obligacions del beneficiari
 6. Sol·licituds i documentació
 7. Avaluació
 8. Presentació de justificants originals
 9. Calendari de presentació i resolució

1. Finalitat de l'ajut i pressupost del programa

L'ajut COFRE del Departament d'Humanitats, del CER Institut de Cultura i del CER Institut d'Història Jaume Vicens i Vives està destinat a la presentació de comunicacions i ponències a congressos; a la realització d'estades breus en centres de recerca i arxius; i a la traducció o correcció de capítols de llibres i articles destinats a revistes indexades.
 
L’objectiu del programa COFRE és donar suport a la recerca; per tant, les activitats cofinançades hauran de ser considerades activitats de rellevància científica i acadèmica. 
 
Es podran concedir un màxim de dos ajuts per persona i any a càrrec d’aquesta convocatòria. 
 
El pressupost destinat a aquesta convocatòria és de 20.000 euros.
 

2. Sol·licitants

Poden sol·licitar aquest ajut el personal docent i investigador del Departament d’Humanitats, del CER Institut d’Història Jaume Vicens i Vives i del CER Institut de Cultura, així com els estudiants matriculats durant l’any 2019 en els programes oficials de doctorat en Història o en Humanitats.
 
Es prioritzaran les sol·licituds que no tinguin possibilitat de finançament per part d'altres organismes.
 
En el cas dels becaris predoctorals de l'AGAUR o del Ministeri amb opció a sol·licitar un ajut per realitzar estades predoctorals a l'organisme finançador de la seva beca, només podran acollir-se a l’ajut 3.1. Modalitat Estades si aquesta sol·licitud ha estat denegada. No obstant, el becari podrà presentar la sol·licitud per a l'ajut COFRE, l'atorgament del qual estarà condicionat al resultat de la sol·licitud d'ajut a l'organisme finançador de la beca.
 

3. Modalitats

 
Es proposen tres modalitats d’ajuts per a l’exercici 2019.
 

3.1. Modalitat Estades. 

Ajuts al cofinançament d’estades en centres de recerca de reconegut prestigi fora de l’Estat espanyol.
 
En el cas del personal en situació predoctoral (estudiants matriculats durant l’any 2019 als doctorats en Història o Humanitats), l’estada ha de servir per aprofundir en el coneixement de noves tècniques, mètodes de recerca o continguts en temes estretament relacionats amb la seva tesi. 
 
En tots els casos, les institucions receptores han de ser centres de recerca estrangers de prestigi reconegut i les estades han de tenir una durada mínima d’un mes. Les estades es podran haver iniciat en qualsevol moment del període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any de l'atorgament. 
 

3.2. Modalitat Congressos. 

Ajuts de cofinançament per estimular els mecanismes d'intercanvi i d'informació dels coneixements científics, mitjançant la presentació de treballs de recerca a congressos, simposis i jornades de caràcter internacional i de contrastada vàlua acadèmica. Les activitats podran realitzar-se en qualsevol moment del període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any de l'atorgament. Queda explícitament exclosa l'assistència a cursos de postgrau i similars.
 

3.3. Modalitat Traduccions i Correccions. 

Ajuts per a traduccions i correccions d’articles científics o capítols de llibres a l’anglès i altres llengües (excepte català i castellà), destinats a revistes indexades i publicacions sotmeses a peer review. Revistes indexades (Quartils 1, 2 o 3 (SJR); o amb Classificació A o B (CARHUS + 2018).
 

4. Conceptes finançables i imports màxims

4.1. Conceptes finançables

 • Inscripcions a congressos, simposis i jornades de caràcter internacional.
 • Desplaçaments: bitllet d’avió/tren, d'anada i tornada, en classe turista; transport públic o taxi per a desplaçaments a estacions de tren o aeroports.  
 • Allotjament, per nit:
  • Dins el territori de l’Estat: màxim 120,00€
  • En territori estranger: Àfrica, màxim 175,00€; Amèrica del Nord (Canadà, EUA, Mèxic), màxim 399,00€; Amèrica Central i del Sud, màxim 294,00€; Àsia, màxim 250,00€; Europa, màxim 303,00€; Oceania, màxim 397,00€.
 • En el cas de la  modalitat 3.3. Modalitat Traduccions i Correccions, s’abonarà a l’investigador el 50% de la factura un cop realitzada la traducció o correcció,  a la presentant de l’original de la factura i el text traduït. En cas que el text hagi estat sotmès a peer review o sigui acceptat per a la seva publicació en una revista indexada, s’atorgarà a l’investigador el 50% restant, un cop presentada la justificació de l’acceptació del text (sempre que l’acceptació i la justificació es presentin abans del 31 de desembre del 2019).

4.2. Imports màxims

L’import dels ajuts atorgat no superarà els màxims següents: 
 
Conceptes Imports màxims                              
Congressos internacionals celebrats a Espanya 300,00€    
Congressos internacionals celebrats a la resta d’Europa i països mediterranis*                                    400,00€    
Congressos internacionals celebrats a la resta del món 600,00€    
Estades de recerca a països europeus i mediterranis* (no Espanya) 800,00€    
Estades de recerca a la resta del món 1.000,00€    
Traducció d’articles o capítols de llibre 2.000,00€    
Correcció d'articles o capítols de llibre 500,00€  
 
Els imports proposats són imports màxims i la quantia de l’ajut efectivament atorgada al beneficiari dependrà del nombre i la qualitat de les sol·licituds rebudes.
 
Els conceptes cofinançats (despeses de viatge, inscripcions a congressos, allotjament i traduccions) no poden ser objecte d’altres ajuts. 
 
*Albània, Argèlia, Bòsnia i Hercegovina,  Croàcia, Egipte, Eslovènia, França, Grècia, Israel, Itàlia, Líbia, Líban, Malta, Marroc, Mònaco, Montenegro, Palestina, Síria, Turquia, Tunísia i Xipre.

5. Obligacions del beneficiari 

 • En cas d’estades de recerca (3.1. Modalitat Estades) el receptor de l’ajut farà constar l’obtenció d’aquest ajut al seu curriculum vitae. 
 • En cas que les comunicacions a congressos, simposis i jornades internacionals (3.2. Modalitat Congressos) es publiquin, el beneficiari farà constar la concessió d’aquest ajut.
 • En cas de traduccions o correccions d’articles o capítols de llibres (3.3. Modalitat Traduccions i Correccions) l’investigador farà constar la concessió d’aquest ajut. 

6. Sol·licituds i documentació

Per a l'any 2019 hi ha un únic període de presentació de sol·licituds per a congressos, estades i traduccions d’articles científics que tinguin lloc entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019. 
 
Caldrà emplenar el formulari online corresponent i presentar la documentació següent:
 

6.1. Modalitat Estades

Estades ja realitzades en el moment de la sol·licitud:
 • Breu memòria impresa de l’activitat duta a terme.
 • Certificat de l'estada de la institució d'acollida.
Estades no realitzades en el moment de la sol·licitud:
 • Breu descripció del projecte que vol dur a terme durant l’estada. 
 • Escrit d'acceptació de la institució d'acollida. 
 
Els estudiants de doctorat hauran de presentar un informe favorable del director de la tesi doctoral sobre la conveniència de l'estada i del lloc escollit en relació amb la realització de la tesi doctoral del sol·licitant.
 
Els  becaris predoctorals hauran de presentar la denegació de l'ajut de l'estada per l'organisme finançador.
 

6.2. Modalitat Congressos

 • Resum de la comunicació.
 • Escrit de l'organització del congrés en el qual s'accepta la presentació de la comunicació o ponència, o bé un exemplar del programa de l'acte en el qual consti la participació del sol·licitant.
 • En el cas dels estudiants de doctorat, un informe favorable del director de la tesi doctoral en el qual faci constar la rellevància científica de l'acte i la conveniència de l'assistència, en relació amb la realització de la tesi doctoral del sol·licitant.

6.3. Modalitat Traduccions i Correccions

 • Còpia de l’article original i còpia de l’article traduït o revisat.
 • Els estudiants de doctorat hauran de presentar un informe del director de la seva tesi doctoral sobre la rellevància científica de l’article.
 
Les condicions establertes per a cada tipus d'ajut s'han de complir en el moment del gaudi de l'ajut.
 

7. Avaluació

7.1. Modalitat Estades

En el cas dels sol·licitants predoctorals, la Comissió de Recerca tindrà en compte en la valoració de les propostes presentades que les activitats a realitzar siguin rellevants i necessàries per al desenvolupament de la tesi doctoral, tenint en consideració l’informe del director de tesi.
 
En el cas de la resta de personal docent i investigador, de nou es valorarà la qualitat de l'activitat proposada.
 

7.2. Modalitat Congressos

En el cas dels sol·licitants predoctorals, la Comissió de Recerca avaluarà la rellevància científica del congrés, jornada o simposi, considerant l'informe que faci el director de tesi.
En el cas dels sol·licitants doctors la Comissió de Recerca avaluarà la qualitat de l'activitat proposada.
 

7.3. Modalitat Traduccions i Correccions

En el cas dels sol·licitants predoctorals, la Comissió de Recerca avaluarà la rellevància científica de l’article o capítol de llibre, considerant l'informe que faci el director de tesi.
En el cas de la resta de personal docent i investigador, la Comissió de Recerca avaluarà la rellevància científica de l’article o capítol de llibre. 
Per a l’avaluació de les sol·licituds de qualsevol de les modalitats de l’ajut, la Comissió de Recerca podrà sol·licitar un informe a un o més especialistes. 
 

8. Presentació de justificants originals 

Un cop concedit l'ajut, per tal de fer efectiu l'import concedit, serà necessari aportar la documentació següent en el termini establert en el calendari d’aquesta convocatòria:
 • Justificants originals de les despeses: factura d’hotel (no s’acceptaran rebuts de plataformes com Airbnb o similars), factura i bitllet d'avió/tren, justificants del transport públic/taxis (no s’accepten rebuts o similars per taxis UBER), rebut d’inscripció, factura de traducció o correcció.
 • En el cas de la Modalitat Estades, a més a més, document acreditatiu i memòria de l’estada.
 • En el cas de Modalitat Congressos, a més a més, còpia de certificat que acrediti l’assistència.
 • En el cas de la Modalitat Traduccions i Correccions, i per al pagament del 50% del cofinançament restant, acceptació de la publicació per part de l’editorial o de la revista o la referència de l’article publicat.
 
Els beneficiaris hauran de presentar els justificants originals a la secretaria de l’UGA d'Humanitats abans del 13/12/2019.
 

9. Calendari de presentacions i resolució

 • Termini presentació de sol·licituds: fins al 25/09/2019
 • Resolució de la Comissió de Recerca: abans del 7/10/2019
 • Termini presentació documentació original: fins al 13/12/2019