Llistat de Seccions

  • Criminologia i Execució Penal
  • Relacions Laborals
  • Dret

 

Funcions de les Seccions

  • Organitzar i promoure les activitats docents i les activitats complementàries pròpies de la respectiva titulació.
  • Definir els objectius estratègics de la titulació.
  • Elaborar propostes, si escau, sobre els criteris i les proves d'accés o admissió als estudis de la titulació, i sobre la determinació de la capacitat de places docents d'aquests.
  • Informar sobre les necessitats de professorat.
  • Elaborar les propostes d'aprovació i modificació del respectiu pla d'estudis.
  • Aprovar la distribució de la despesa pressupostada per al funcionament ordinari de la titulació .
  • Totes aquelles altres funcions relatives a la titulació que alguna norma li atribueixi.