La Junta de Facultat és l'òrgan de govern de la Facultat de Dret i de coordinació de la gestió de les seves titulacions.

Són funcions de la Junta de Facultat:

a) Elegir el degà o degana de la Facultat i proposar-ne la revocació.

b) Aprovar els plans o objectius estratègics de la Facultat en el marc dels de la Universitat.

c) Aprovar la memòria anual d'activitats de la Facultat.

d) Informar sobre les propostes de creació, modificació, fusió o supressió de departaments que imparteixin docència en la Facultat.

e) Proposar els criteris i les proves d'accés o admissió als ensenyaments de la Facultat i els criteris per a la determinació de la capacitat de places docents, amb la conformitat de les Seccions afectades, d’acord amb l’art. 10.4 d’aquest Reglament.

f) Informar sobre les necessitats de professorat d'acord amb els plans i l'oferta d'activitat docent.

g) Decidir conjuntament amb els Departaments el professorat que impartirà docència en matèries o àrees de la seva competència.

h) Proposar l'aprovació o la modificació dels plans d'estudis de les titulacions que imparteix, amb la conformitat de les Seccions afectades, d’acord amb l’art. 10.4 d’aquest Reglament, en el marc del que disposin els Estatuts de la Universitat o la normativa específica.

i) Aprovar el pressupost de la Facultat i acordar els compromisos incorporats en els instruments que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos.

j) Aprovar el reglament de la Facultat, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern

k) Totes aquelles funcions que els Estatuts de la Universitat li atribueixin.