Funcions

 • Elegir el director o directora del Departament i proposar-ne la revocació.
 • Aprovar els objectius del Departament en el marc estratègic de la Universitat.
 • Organitzar i distribuir les tasques inherents al Departament i vetllar pel compliment dels compromisos de docència i de recerca.
 • Establir els plans de docència i recerca, desenvolupament i innovació i difusió científiques i coordinar l'activitat del seu personal docent i investigador.
 • Aprovar els programes de les assignatures que imparteix el Departament.
 • Proposar estudis oficials de màster i doctorat.
 • Formular propostes als centres en relació amb els plans d'estudis.
 • Exercir les funcions que en matèria de professorat li atorgui el present reglament.
 • Informar sobre l'adscripció del seu professorat als instituts universitaris de recerca.
 • Informar sobre el reconeixement per part de la Universitat dels grups de recerca que s'organitzin amb professors adscrits al Departament.
 • Elaborar i aprovar la memòria d'activitats docents i de recerca del Departament.
 • Aprovar el seu reglament d'organització i funcionament, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.
 • Aprovar el pressupost del Departament i acordar els compromisos incorporats en els instruments que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos.
 • Nomenar comissions d'assessorament o consulta, la composició de les quals respondrà a la tasca concreta encomanada.
 • Totes aquelles funcions relatives al Departament que els Estatuts o el present reglament li atribueixin explícitament.