Visualització del contingut web

Convocatòria a les eleccions dels representants a la Junta de la Facultat de Dret

Reglament electoral de la UPF

Imprès de presentació de candidatures [Les candidatures es presentaran davant el Registre oficial de la UPF].

- Censos (a consultar al taulell d'anuncis de la Facultat):

  • Cens electoral del col·legi de professors amb vinculació permanent i resta de personal acadèmic contractat i personal investigador en formació
  • Cens electoral del col·legi del personal d'administració i serveis de la Facultat de Dret
  • Cens electoral del col·legi dels estudiants de grau de la Facultat de Dret

Proclamació provisional de candidats/es

Proclamació definitiva de candidats/es