La comissió d’igualtat dels centres desenvolupa les funcions següents:

a) Recollir i discutir les necessitats i demandes del centre en matèria d’igualtat de gènere i diversitat sexual.

b) Elaborar propostes d’activitats en l’àmbit de les polítiques d’igualtat de gènere perquè siguin desenvolupades per la Unitat d’Igualtat o per altres òrgans de la Universitat, incloent el propi centre.

c) Informar al seu centre de les activitats i les decisions institucionals relacionades amb les polítiques d’igualtat de gènere i diversitat sexual.

d) Instar el director o directora de la Unitat d’Igualtat a proposar als òrgans de govern de la Universitat noves mesures destinades a promoure la igualtat entre dones i homes i el respecte a la diversitat sexual.

e) Instar els òrgans de govern del centre, i si s’escau del departament al qual el centre està adscrit, a implementar les accions previstes en el Pla d’Igualtat vigent de la Universitat.

f) Informar la Junta de Centre de llurs acords, informes o propostes.

 

Membres

Representants del PDI

MARIONA LLOBET ANGLI (presidenta i membre de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere de la UPF) ([email protected])

FERRER RIBA, JOSEP ([email protected])

IGLESIAS VILA, M. LUISA ([email protected])

LÓPEZ BOFILL, HÉCTOR ([email protected])

MACHO PÉREZ, ANA BELÉN ([email protected])

VINAIXA MIQUEL, MÒNICA ([email protected])

Representant del PAS:

MARIA VILA VILANOVA ([email protected])

Representant d'estudiants de grau:  

AMANDA GARCÍA CERNADAS (Vicepresidenta de l'Associació Time is up) ([email protected])

Representant d'estudiants de doctorat

LAURA ESTEVE ALGUACIL ([email protected])