6. Des del campus

Els mínors de la UPF: un projecte formatiu propi per adaptar-se a un món canviant

Els estudiants de grau i de màster de la Universitat podran obtenir un títol propi que certificarà els coneixements i les competències adquirits fora del nucli principal dels seus estudis.

min

Aquest curs 2018-2019 la UPF generalitza els mínors, una formació complementària i desenvolupada a l’entorn de l’adquisició d’unes competències concretes en una àrea de coneixement diferent de la que constitueix el nucli principal dels estudis de qualsevol estudiant de grau i de màster de la UPF.

“Els estudis reglats del nostre entorn es basen majoritàriament en circuits tancats, en itineraris formatius que tenen un recorregut i un final molt pautats, que venen delimitats per un pla d’estudis oficial”, afirma Cristina Gelpí, vicerectora per a projectes per a la docència de la UPF.

Segons Cristina Gelpí, “tot i que els graus de la UPF tenen un percentatge relativament alt d’optativitat, i que dintre dels títols hi ha majoritàriament la perspectiva transversal i interdisciplinària, el marge que té l’estudiant per formar-se en àmbits diferents del nuclear dels seus estudis és petit, perquè així li ho imposen les restriccions del seu pla d’estudis”. Els mínors de la UPF, aprovats per una normativa del Consell de Govern de l’abril del 2018, volen canviar aquesta tendència.

El “mínor” és molt habitual en sistemes educatius anglosaxons, en els quals conviu amb el “major

La denominació “mínor” és molt habitual en sistemes educatius anglosaxons, en els quals conviu amb el “major”. En aquests sistemes educatius, els estudis no solen tenir plans d’estudis tancats com tenim al nostre país; sinó que és el mateix estudiant qui configura el seu itinerari formatiu principal (el “major”) i el combina amb un o diversos estudis complementaris, transversals i interdisciplinaris (els “mínors”). Cal diferenciar el mínor de la “menció”, que seria l’equivalent al “major” anglosaxó, una intensificació dins l’estudi principal de l’estudiant.

L’evolució natural del Programa de Formació Transversal de Lliure Elecció

Els dos grans objectius pels quals la Universitat introdueix els mínors són, d’una banda, per ampliar el marc competencial dels estudiants i, de l’altra, per fer explícita i reconèixer la formació acadèmica que l’estudiant adquireix a la UPF més enllà dels estudis oficials.Però els mínors no sorgeixen de manera aïllada, sinó que, com afirma Cristina Gelpí, “són l’expressió formalitzada d’alguns aspectes clau del model educatiu de la UPF, tenen uns antecedents en la trajectòria de la Universitat”. Així, es pot dir que són una evolució del Programa de Formació Transversal de Lliure Elecció (FTLE), del qual es va dotar la Universitat el curs 2016-2017 i que pretenia que l’estudiant es pugui formar també en un àmbit temàtic diferent del pertanyent al seu pla d’estudis.

A diferència de la formació transversal de lliure elecció, que s’incorpora a l’expedient de l’estudiant en forma de crèdits optatius, el mínor està concebut com un títol propi al marge de l’expedient

No obstant això, a diferència de la formació transversal de lliure elecció, que s’incorpora a l’expedient de l’estudiant en forma de crèdits optatius, el mínor està concebut com un títol propi al marge de l’expedient.

Al costat de l’FTLE, la Universitat ja tenia activat un programa de mínors específic per al programa de Grau Obert des de l'any 2017. Posteriorment, com a derivada de la reflexió sobre el model educatiu de la UPF, “de manera molt natural sorgeix la necessitat d’ampliar el concepte de mínor i obrir-lo a tots els estudiants matriculats en alguna de les titulacions oficials de la UPF”, explica Pilar Medina, coordinadora del Programa d’Activitats Acadèmiques Especials i del programa de Grau Obert UPF.

Contingut i tipologia dels mínors

Pilar Medina explica les principals característiques dels mínors: “Poden ser temàtics, transversals o per a col·lectius específics; el nombre de crèdits és variable, entre 12 i 30; es poden nodrir d’activitats formatives diverses, entre d’altres, assignatures regulars, cursos específics, activitats amb reconeixement acadèmic o sense. I, en el futur, seria desitjable que l’estudiant pogués autoconstruir-los”.

Els mínors en el marc d’EDvolució, el model educatiu de la UPF

EDvolució, la reflexió sobre el model educatiu que la Pompeu Fabra està impulsant, es basa en la flexibilitat, la transversalitat i la interdisciplinarietat de l’aprenentatge; potencia el treball col·laboratiu, els formats oberts i el treball autònom; i té la mirada posada en la professionalització i la connexió entre docència i recerca. Moltes d’aquestes característiques també són intrínseques als mínors de la UPF”, apunta Cristina Gelpí.Segons la vicerectora per a projectes per a la docència, els mínors són flexibles tant perquè es configuren seguint patrons organitzatius diversos com perquè expressen una voluntat d’oferir solucions formatives més enllà de les titulacions estructurades convencionals. Poden ser transversals i interdisciplinaris, tant en la seva configuració com, de manera especial, des del punt de vista de l’estudiant, perquè li permetran triar entre una oferta àmplia i variada i obtenir una formació diferent de l’àmbit de coneixement principal dels seus estudis.

“L’aprenentatge de l’estudiant és necessàriament transversal, perquè ha de poder aplicar els coneixements, les competències que adquireix, a tots els aspectes de la vida personal, social i laboral”

“Quan parlem de transversalitat ens situem en el marc dels reptes a què ens enfrontem, i als quals s’enfrontaran els graduats, que són complexos i que exigeixen competències i aproximacions conceptuals diverses per superar-los. L’aprenentatge de l’estudiant és necessàriament transversal, perquè ha de poder aplicar els coneixements, les competències que adquireix, a tots els aspectes de la vida personal, social i laboral”, destaca Cristina Gelpí.

Un dels més representatius d’aquesta transversalitat és el mínor en Plurilingüisme, que juntament amb el d'Estudis de Gènere, han estat els darrers (l'oferta s'anirà ampliant progressivament) que ha aprovat la Universitat. “L’estudiant que té una bona formació en llengües té un actiu, que podrà aplicar a qualsevol activitat que es proposi emprendre”, assegura la vicerectora.

El mínor en Estudis de Gènere, una proposta estratègica de la Universitat que permetrà adquirir múltiples competències

El mínor en Estudis de Gènere, centrat en l’àmbit de les ciències socials i jurídiques i de les humanitats, és una mostra de mínor multidisciplinari i interdiscipinari (per la diversitat d'enfocaments i disciplines des de les quals s'aborden els estudis de gènere) que desenvolupa les aplicacions acadèmiques i professionalitzadores de la perspectiva de gènere.

“La perspectiva de gènere en la docència és un dels cinc pilars bàsics del Segon Pla d’Igualtat de la UPF”

Tal com recorda Tània Verge, directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat, “la perspectiva de gènere en la docència és un dels cinc pilars bàsics del Segon Pla d’Igualtat de la UPF aprovat el juliol del 2018 i una competència transversal del model educatiu que la Universitat està redissenyant. Amb aquest mínor responem també a una demanda de l’alumnat, que reclama una formació que desenvolupi el pensament crític i que tingui en compte el conjunt de la població”.

Com es conjuguen els mínors amb l’expedient acadèmic

Mar Gil, cap de la Secció de Grau del Servei de Gestió Acadèmica de la UPF, explica que els mínors tindran un reconeixement en forma de certificació específica: “És un expedient diferent del que configura el propi de la titulació oficial, i que el complementa. Tal com l’hem concebut, el mínor no forma part de la titulació de l’estudiant, tot i que algunes assignatures que l’estudiant pot tenir al seu expedient com a formació transversal de lliure elecció o crèdits RAC, i que també formin part d’un mínor, es poden comptabilitzar per obtenir-lo”.

Mar Gil apunta que, per cursar un mínor, l’estudiant ha de consultar les activitats que inclou i comprovar com es pot fer la inscripció. Aquelles activitats formatives que són assignatures oficials d’algun pla d’estudis s’hauran de matricular quan s’obrin els períodes establerts (un per cada trimestre), que coincideixen amb els períodes de modificació de la matrícula dels estudis de grau. D’altra banda, les activitats formatives que no siguin assignatures de cap pla d’estudis tindran el seu propi procés d’inscripció.

Formar-se per adaptar-se a un món canviant

El propòsit per al qual estan dissenyats els mínors de la UPF, opina Cristina Gelpí, és fonamental per als estudiants: “Tenir accés a més d’un àmbit de coneixement és una riquesa personal per a l’estudiant, però també forma part de la formació que rep al llarg de la seva etapa acadèmica, i es una necessitat del món professional que viurà”.

“El graduat universitari s’inserirà professionalment en un món divers, flexible, canviant: la professió per a la qual es prepara estarà sotmesa a canvis constants”

Segons la vicerectora, el graduat universitari s’inserirà professionalment en un món divers, flexible, canviant: la professió per a la qual es prepara estarà sotmesa a canvis constants. Amb molta probabilitat, les professions que coneixem actualment hauran canviat d’aquí a tres o quatre anys, i apareixeran professions que encara no podem imaginar. “Per això, creiem que el millor servei que podem fer a l’estudiant és facilitar-li que adquireixi les eines perquè es pugui desenvolupar en les millors condicions possibles en el millor dels mons professionals possible. I aquest món canviant exigeix tenir formació en àmbits de coneixement diferents”.