Estudis, anàlisi i projecció

Curs d'Introducció a la Universitat

El Curs d'Introducció a la Universitat té per objecte promoure, entre els alumnes de primer curs, l'assoliment d'habilitats i de competències que els facilitin el pas de secundària a la universitat, així com el desenvolupament d'habilitats bàsiques per adquirir autonomia en el nou entorn d'ensenyament-aprenentatge dels graus. Cada titulació compta amb la coordinació docent d'un professor dels ensenyaments, que vetlla per la qualitat i en fa el seguiment.

L'activitat relacionada amb el Curs d'Introducció a la Universitat de la UPF s'ha centrat en dos eixos bàsics al llarg del curs 2015-2016:

 • Desenvolupament i avaluació del Curs d'Introducció a la Universitat en el transcurs del període 2015-2016

S’ha actualitzat el material didàctic i els recursos de suport de cada un dels blocs orientats a desenvolupar competències contextuals, informacionals i informàtiques. També s’han recollit els indicadors del període 2014-2015 per a la millora: dades quantitatives (enquesta) entre els alumnes de primer curs.

 • Evolució de l'estudi d'impacte del Curs d'Introducció a la Universitat des del curs 2010 fins ara

Continuant amb l'estudi dels períodes anteriors des del curs 2010-2011, s'ha avaluat la percepció i la satisfacció respecte al curs i la seva evolució en el temps en relació amb:

 • Competències assolides
 • Expectatives i valoració dels aprenentatges: procés i resultats
 • Recursos i eines de suport a l'aprenentatge: funcions del curs
 • Adaptació a la UPF
 • Temps de dedicació

Enguany, s’ha introduït una innovació en el model de recollida de dades, emprant un sistema de qüestionaris d’accés obert i personalitzats per a cada titulació, a més de recollir expectatives i percepcions entre els alumnes de les dobles titulacions.

Entre les accions de difusió, en l'Observatori d'Accions i Mesures d'Introducció i Trànsit a la Universitat, espai web d'accés i consulta pública, s'hi recullen les experiències desenvolupades en l'àmbit de l'adaptació i trànsit a la UPF i a d'altres institucions.

Suplement europeu al títol  (SET) i competències

Els canvis en l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) han comportat modificacions també pel que fa a la documentació dels títols oficials. A partir del curs vinent els títols oficials de la UPF inclouran un suplement que descriu els objectius i les competències assolides en la titulació i d’altra informació relacionada amb l’estudi de grau o de màster que ha cursat l’estudiant. Durant aquest curs, el CLIK ha fet la revisió i la correcció de 40 SET de titulacions UPF.

Acció tutorial (ACTE)

Durant aquest curs s’han fet les següents accions relacionats amb l’acció tutorial:

 1. Mutació del contingut de la web ACTE-estudiant a una  nova web amb l’editor de continguts Liferay.
 1. valoració de l’aplicació ACTE per tal de conèixer l'ús que se'n fa.
 1. Redacció d’un  nou projecte per tal d'aplicar tutories a tots els graus de cada centre.
 1. Disseny de l’avaluació sobre l’opinió, la percepció i les creences dels estudiants, dels tutors i del PAS sobre l’acció tutorial.
 1. Elaboració d’un punt de llibre per tal de difondre informació sobre l’ACTE als estudiants.
 1. Desenvolupament d’un nou logo ACTE.
 1. Millora de la difusió al Campus Global per facilitar l’accés al tutor i a la web ACTE.
 2. Difusió d’ACTE a través de comunicacions en el butlletí FUÀ.
 1. Elaboració d’un projecte ACTE específic per al programa Prometeus i planificació de l’acollida i socialització dels nous estudiants amb risc d’abandonament, a partir del curs 2016-2017.
 1. Anàlisi de les incidències en la gestió i l'assignació dels tutors als estudiants.
 1. Elaboració d’un protocol d’actuacions del CLIK sobre l’ACTE.

Coordinació entre USQUID i CLIK

En la línia dels cursos anteriors, continuen treballant conjuntament les USQUID, el CLIK, La Factoria i el Servei d’Informàtica. Aquest curs s'ha consolidat el projecte de millorar l’avaluació amb l’ús de l’Aula Global, que s’ha materialitzat en la creació i la difusió d’un blog sobre experiències docents (https://portal.upf.edu/web/blog-usquids/inici). El blog ja compta amb dues experiències publicades i es preveu acabar la col·lecció amb sis experiències més. El primer vídeo sobre l’ús del l’eina Turnitin de la professora Núria Almiron es va estrenar el 21 d’abril del 2016 i ja té més de 220 visualitzacions, i el vídeo de l’ús dels qüestionaris es va estrenar el 23 de maig i ja té més de 80 visualitzacions.

Aquest grup de treball ha presentat diverses comunicacions a congressos, i de manera conjunta ha donat suport a una proposta per a la convocatòria del PlaCLIK 2016-2017.

Soria, V.; Martí, R.; Monterde, O.; Lara, M.; Capdevila, P.; Hernández-Leo, D.;  Carrió, M.; Alemany, F.; Roca, C.;  Garrido, J. M.; Triviño, J. L.; Arpino, B. (2015). "Proyecto intrauniversitario de innovación y calidad docente: la mejora de la evaluación en educación superior a través del Moodle". Actes del congrés UNIVEST (Girona).

Soria, V.; Martí, R.; Monterde, O.; Lara, M.; Capdevila, P.; Hernández-Leo, D.;  Carrió, M.; Alemany, F.; Roca, C.; Garrido, J. M.; Solé, A.;  Carrio, A. (2016). "Sobrevivir al múdel: un blog para promover experiencias docentes con los recursos Moodle en la Universidad Pompeu Fabra". Actes del congrés CIDUI (Barcelona).

Projecte Interdepartamental de Competències Docents Digitals

La participació en el Projecte Interdepartamental de Competències Digitals Docents (PICDD) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració del conjunt d’universitats catalanes, ha culminat amb la publicació de la Resolució ENS/1356/2016, de 23 de maig, per la qual es dóna publicitat a la definició de la competència digital docent.

Per desenvolupar la seva tasca, professorat i mestres han d'utilitzar les TIC, no només instrumentalment, sinó també com a recurs metodològic. És a dir, a les competències transversals, de caire instrumental en TIC, cal afegir-hi les competències metodològiques en l'ús de les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC), conformant, així, les competències digitals docents. Per dur a terme la proposta, la consellera d'Ensenyament va acordar, amb data 25 de novembre del 2014, crear el Projecte Interdepartamental de Competències Digitals Docents (PICDD) (acord GOV/157/2014, DOGC núm. 6759 de 27-11-2014), en el qual participa un representant de cadascuna de les universitats catalanes. La durada del PICDD va ser fins al 30 de juny del 2015 i té com a objectius identificar les competències digitals per al professorat no universitari i establir el marc i el disseny dels mitjans per adquirir i acreditar aquestes competències del professorat. Per part de la UPF va participar un membre de l'antic CQUID, coordinat amb la direcció del màster de professorat de secundària.          

Convocatòria EMQEI (2015-2016). Projectes acadèmics estratègics de millora

La convocatòria de projectes acadèmics estratègics de millora de la qualitat, l'eficiència i la internacionalització (EMQEI) de l'AGAUR s'articula com un instrument per enfortir l'oferta d'estudis del sistema universitari de Catalunya, amb la voluntat d'afavorir la innovació en les estructures i el disseny dels estudis de grau i de màster, i l'establiment de sinergies entre titulacions, unitats acadèmiques i universitats.

Els tres projectes acadèmics estratègics de millora de la UPF que van obtenir resolució positiva (AGAUR - EMQEI 2014) -Grau Obert, Global Studies i titulacions de l’àmbit de la comunicació-, han estat aquest curs dedicats a la definició i l'execució, amb l’inici el proper curs de l’oferta del nou títol Global Studies.

Anàlisi d'impacte de les accions orientades a la millora i la innovació docent

El Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) dissenya i implementa un conjunt d’accions adreçades al professorat de la UPF per afavorir el seu desenvolupament competencial en l’àmbit de la docència, des d’una perspectiva integral i transversal. Aquest procés d’adquisició de competència docent es planteja, de manera progressiva, des de formats i contextos diversos.

L’oferta de l’activitat integra totes aquelles accions que incideixen, directament i indirecta, en la millora de la qualitat docent, amb l’horitzó de promoure una millora en l’aprenentatge dels alumnes. Es consideren com a accions el conjunt de les activitats i dels programes formatius, les jornades, el Pla d’Acció pel Multilingüisme, les convocatòries de projectes d’innovació docent i l’assessorament pedagògic, pel fet que s’orienten a afavorir el desenvolupament competencial global.

L’anàlisi de la seva incidència és un tema clau. El projecte Impacte planteja un model d’anàlisi global d’evidències i de dades amb relació a aquestes accions. Després d’un primer període de caire experimental, s’aplica de manera normalitzada a cada curs. Després d’un primer període de contrast (2008-2009 i 2011-2012), s’han afegit els cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015 i, pròximament, el curs 2015-16.

En primer terme, això permet contrastar resultats i obtenir referències en la presa de decisions com, per exemple, ajustar les accions (tant pel que fa a la temàtica i els continguts, entre d’altres aspectes), disposar de dades sobre els perfils d’interès per àmbits i, més endavant, anar més enllà de l’interès, valorar la participació i la satisfacció, estudiar la consolidació i la incidència a la docència i la incidència en l’aprenentatge dels alumnes i en la qualitat educativa institucional.

Impacte és un model holístic d’anàlisi d’incidència a l’organització (P. Pineda, 2000) i té per objecte avaluar les accions per a la presa de decisions i l’optimització de la qualitat de les accions futures (P. Pineda, 2000), clarificar el valor i beneficis qualitatius (P. Wade, 1998) i recollir indicadors per a la millora de la mateixa institució (J. Tejada, 2007).

El projecte preveu la recollida d’indicadors diversos, des de personals/professionals, relacionats amb l’interès, fins a la finalització, certificació i satisfacció respecte a les activitats; més endavant s’ampliarà amb els aspectes centrats en la transferència d’aprenentatges al context docent i l’impacte en la millora institucional.

Objectius del projecte:

–Identificar les activitats clau i contrastar-les amb la informació a partir d’un model de recollida i anàlisi d’evidències inter- i intra- períodes.

–Obtenir indicadors d’interès, participació i satisfacció, diferenciats per àmbits de procedència del professorat, de cadascuna de les accions de desenvolupament competencial docent.

–Ampliar la descripció de les evidències com a indicadors del grau d’aprenentatge, transferència al context d’aula i incidència a la qualitat educativa de la institució.

–Facilitar la gestió i la presa de decisions des d’una pràctica d’anàlisi reflexiva i integrada.

–Ajustar l’oferta de situacions i de contextos vers la qualitat i la millora docents.

Responsabilitat social i docència

El CLIK participa a la Comissió Tècnica de Responsabilitat Social, concretament en la integració dels objectius estratègics per incloure aspectes sobre responsabilitat social a la docència, a través dels programes i de les accions específiques de millora de la qualitat docent a partir del disseny i l'oferta formativa docent; en les accions d'impuls de la perspectiva de gènere a la docència, a través de campanyes de sensibilització i de reflexió adreçades a la comunitat UPF, i el disseny i l'impuls de projectes orientats a garantir la igualtat d'oportunitats. També a través de la presència al Grup de Treball per a la Igualtat Econòmica dels Estudiants i de l’impuls de models d’innovació docent i qualitat educativa que afavoreixin la integració de la responsabilitat social a la docència.

Pla d'acció per optimitzar i captar recursos orientats a la millora de la qualitat i la innovació docents

El CLIK continua amb "Sinergies", un projecte d’optimització sostenible dels recursos orientats a la millora de la qualitat educativa i la innovació docent a la UPF, que identifica el conjunt d'accions que integren el Pla d'Acció que des del curs 2011-2012 es desenvolupa per identificar, analitzar, implementar i avaluar línies d'activitat susceptibles d'enfortir les relacions amb l'entorn i aprofitar els recursos per garantir el suport a la innovació i la qualitat docent a la UPF i al seu entorn de referència, tot ampliant el concepte a la xarxa UPF.

Durant el curs acadèmic 2015-2016 s’han continuat desenvolupant les accions següents:

 • Mantenir la participació en l'oferta formativa docent de la UPF de personal de la xarxa UPF, així com el desenvolupament de línies d'activitat in situ i a mida de les seves necessitats.
 • Donar continuïtat a l'activitat d'assessorament pedagògic extern, consultoria pedagògica, amb les accions amb l'Escola d'Infermeria del Mar i Elisava, amb accions in situ i a mida.
 • L'aprofitament d'esforços personals i de recursos amb la Biblioteca per generar fonts informacionals sobre docència i aprenentatge, desenvolupar i gestionar els ajuts de mobilitat docent Erasmus + per a professors de la UPF, amb un procediment comú de difusió i de gestió amb el Servei de Relacions Internacionals.
 • La participació en convocatòries externes per al reconeixement d'iniciatives i la dotació d'ajuts per a projectes.

Pla d’ajuts per al suport a la qualitat i la innovació docent. PlaQuid 2015-2016

Per acord del Consell de Govern d'11 de març del 2015 es va aprovar el pla d'ajuts per al suport a la qualitat i la innovació docents per concedir ajuts a iniciatives de caràcter experimental i de recerca sobre innovació i millora de la qualitat docents, que han estat desenvolupades durant el curs acadèmic 2015-2016, en el marc dels estudis de grau i de màster universitari.

En atenció a l'assoliment de l'objecte de la convocatòria, es van plantejar les línies estratègiques següents:

 • Desenvolupament competencial transversal
 • Entorns innovadors d'aprenentatge
 • Ús de tecnologia aplicada a la docència
 • Acompanyament en la vida universitària
 • Integració del coneixement teòric i pràctic: dimensió professional i investigadora
 • Millora curricular en el procés d'acreditació de les titulacions de grau i de postgrau

I les línies transversals següents:

 • Internacionalització
 • Responsabilitat social
 • Multilingüisme
 • Interdisciplinarietat

Aquesta convocatòria va incorporar una nova modalitat (C) de suport i impuls transversal de la innovació docent a les unitats acadèmiques.

La Comissió de Selecció del PlaQuid va resoldre atorgar, d’un total de 75 sol·licituds presentades, 48 ajuts distribuïts entre les diferents modalitats de la convocatòria i els diferents estudis de la Universitat, el que equival al 64% de les propostes que es van presentar.

Pla d’ajuts per al suport a la qualitat i la innovació docent. PlaClik 2016-2017 

El nou Pla Estratègic de la Universitat Pompeu Fabra 2016-2025 estableix la docència i l'aprenentatge com un dels eixos principals de les seves actuacions, continuant afrontant els reptes educatius i el procés de reflexió permanent sobre els processos d'aprenentatge amb el màxim esperit d'innovar i estar a l'avantguarda nacional i internacional. En aquest marc, durant el curs 2015-2016, per acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016 i coincidint amb la creació del nou centre CLIK, es va  aprovar el Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement, i es va obrir la convocatòria d’ajuts PlaCLIK per desenvolupar-los durant els cursos 2016-2017 i 2017-2018.

Línies estratègiques:

 • Redefinició de la presencialitat en el procés d'aprenentatge.
 • Ús i experimentació amb noves plataformes, formats i models docents.
 • Fusió de recerca i docència en el procés d'aprenentatge.
 • Models i eines d'avaluació del procés des de diferents perspectives i dimensions.
 • Projectes col·laboratius docents amb altres organitzacions.
 • Desenvolupament de pràctiques docents que contribueixin a l'ocupabilitat i a la inserció laboral.

Línies transversals: els projectes poden incloure alguna de les línies transversals següents:

 • Internacionalització i multilingüisme
 • Responsabilitat social
 • Pluridisciplinarietat i hibridació de camps d'estudi

La convocatòria preveu dues modalitats:

 • Projectes d'innovació en el model educatiu

Experiències d'aprenentatge en entorns innovadors en algun dels àmbits temàtics estratègics de la convocatòria, que prioritàriament tinguin en compte la posterior transferència i la seva sostenibilitat en el temps.

 • Projectes de reorganització docent

Iniciatives que replantegin l'organització de la docència tal com es duu a terme actualment, de manera que optimitzi la logística associada al procés d'aprenentatge tant en programes formals com no formals. Projectes que proposin investigacions, estudis i anàlisis d'impacte relacionats amb algun dels àmbits temàtics estratègics, que incorporin millores en els actuals plans d'estudis i que es plantegin  incidir de manera efectiva i continuada en els processos d'ensenyament-aprenentatge dels titulats.

Es tracta d’una convocatòria innovadora que planteja dues fases de sol·licitud i valoració. La primera és la de recollida d'IDEES, que constitueixen propostes generals i que inclouen una informació preliminar del projecte d'innovació docent que s'ha de desenvolupar. L'avaluació d'aquestes IDEES és externa i atén criteris d'adequació de la idea a les línies estratègiques i transversals, implementació de la idea i impacte d'aquesta.

A partir d'una preselecció de les idees presentades, a la segona fase es procedeix a dur a terme tallers i assessorament per trobar sinergies entre projectes que ampliaran l’impacte i l’abast de les propostes seleccionades.

Els resultats han estat:

 • 60 idees recollides
 • 32 idees seleccionades
 • 50 projectes presentats
 • 22 projectes atorgats