Atrás Tècnic especialista de suport a la recerca. Projecte COMCRISIS

  • Referència: POLCOMGRP-2023/01
  • Termini de sol·licitud: 25/10/2023
  • Estat: TANCADA

10/10/2023

Data publicació al web

Es convoca una plaça de tècnic especialista de suport a la recerca, amb règim de contractació Indefinit segons el previst al RD 32/2021 de 28 de desembre de 2021, en el marc del projecte ‘Comunicación de crisis y emergencias en Social Media. Estudio de su uso en España y diseño de protocolos informativos para instituciones y medios de comunicación (COMCRISIS)' i finançat pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya amb l’ajut amb referència 2021 SGR 00486, per donar suport a l'activitat científica dels grups de recerca de Catalunya (SGR-Cat 2021), del Grup de Recerca en Comunicació Política, Periodisme i Democràcia (POLCOM-GRP).

25/10/2023

Fi del termini de presentació de sol·licituds

 Sol·licitud de participació

  • Presentació de sol·licituds: 11/10/2023-25/10/2023
  • Data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: 25/10/2023

27/10/2023

Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos

Llista provisional d'admesos i exclosos

Aquesta llista esdevindrà definitiva si passat el termini fixat no s'ha presentat cap reclamació.

02/11/2023

Termini de reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos

Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos, disposaran d’un termini de 3 dies hàbils per formular les reclamacions que s’escaiguin, a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta llista provisional.

Poden presentar les reclamacions i la documentació, si és el cas, de manera electrònica adjuntant-ho a la instància general electrònica que es troba a la Seu electrònica, a catàleg de procediments i tràmits. Cal indicar el codi de la convocatòria, en aquest cas POLCOMGRP-2023/01, i la referència del registre d’entrada de la sol·licitud de presentació de la candidatura.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació de manera presencial al Registre General de la Universitat. La sol·licitud ha de ser original i estar signada manuscritament (no s'admeten fotocòpies ni formularis signats electrònicament en la presentació presencial).

I també es pot presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

03/11/2023

Data en que la llista d’admesos i exclosos provisional esdevé definitiva al no haver cap al·legació

08/11/2023

Publicació de la proposta de provisió

Proposta de provisió

Aquesta proposta de provisió esdevindrà definitiva si passat el termini fixat no s'ha presentat cap reclamació.

13/11/2023

Termini de reclamacions a la proposta de provisió

Des de la publicació d’aquesta proposta es dona un termini de 3 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació per a presentar reclamacions

Poden presentar les reclamacions de manera electrònica adjuntant-ho a la instància general electrònica que es troba a la Seu electrònica, a catàleg de procediments i tràmits. Cal indicar el codi de la convocatòria, en aquest cas POLCOMGRP-2023/01, i la referència del registre d’entrada de la sol·licitud de presentació de la candidatura.

També la podeu presentar de manera presencial al Registre General de la Universitat. La sol·licitud/instància ha de ser original i ha d’estar signada manuscritament (no s'admeten fotocòpies ni formularis signats electrònicament en la presentació presencial).

I també es pot presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

14/11/2023

Data en que la proposta de provisió ha esdevingut definitiva

Per a consultes relacionades amb aquesta convocatòria us podeu adreçar al correu electrònic [email protected]