Atrás Personal investigador finançat pel Programa Investigo - SEPE

  • Referència: INVEST_SEPE_COM2023_ID2
  • Termini de sol·licitud: 19/09/2023
  • Estat: TANCADA

12/09/2023

Data publicació al web

Es convoca una plaça d'investigador/a amb règim de contractació de durada determinada finançat pel Programa Investigo - SEPE, de contractació de persones joves demandants d’ocupació per dur a terme iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i en base a la disposició addicional cinquena del Reial Decret 32/2021, de 28 de desembre. Finançada per la Unió Europea, Next Generation EU.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós-administratiu davant el jutjat contenciós-administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la publicació. Els interessats també podran interposar potestativament un recurs de reposició davant la rectora en el termini d’un mes comptador des del dia següent a la publicació, cas en el qual no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació per silenci del recurs de reposició interposat.

19/09/2023

Fi del termini de presentació de sol·licituds

  • Presentació de sol·licituds: 13/09/2023-19/09/2023
  • Data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: 19/09/2023
  • Data prevista per a la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos: 21/09/2023

21/09/2023

Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos

Resolució de llistes provisionals d'admesos i exclosos

Aquesta llista esdevindrà definitiva si passat el termini fixat no s'ha presentat cap al·legació.

Un cop la llista sigui definitiva, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos des de l'endemà que la llista d’admesos i exclosos hagi esdevingut definitiva.

Les persones interessades també poden interposar potestativament un recurs de reposició davant la rectora en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que la llista d’admesos i exclosos hagi esdevingut definitiva, cas en el qual no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació per silenci del recurs de reposició interposat.

26/09/2023

Termini de reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos

Podeu presentar les al·legacions i la documentació, si és el cas, de manera electrònica adjuntant-ho a la instància general electrònica que es troba a la Seu electrònica, a catàleg de procediments i tràmits. Cal indicar el codi de la convocatòria, en aquest cas INVEST_SEPE_COM2023_ID2, i la referència del registre d’entrada de la sol·licitud de presentació de la candidatura.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació de manera presencial al Registre General de la Universitat. La sol·licitud ha de ser original i estar signada manuscritament (no s'admeten fotocòpies ni formularis signats electrònicament en la presentació presencial).

I també es pot presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

27/09/2023

Data en que la llista d’admesos i exclosos provisional esdevé definitiva al no haver cap al·legació

Un cop transcorregut el termini d'al·legacions a la resolució de llistes provisionals d'admesos i exclosos sense que s'hagi presentat cap al·legació, aquesta esdevè definitiva. Les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos des de l'endemà que la llista d’admesos i exclosos hagi esdevingut definitiva.

Les persones interessades també poden interposar potestativament un recurs de reposició davant la rectora en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que la llista d’admesos i exclosos hagi esdevingut definitiva, cas en el qual no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació per silenci del recurs de reposició interposat.

03/10/2023

Publicació de la proposta de provisió

05/10/2023

Termini de reclamacions a la proposta de provisió

Des de la publicació d’aquesta proposta es dona un termini de 2 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació per a presentar reclamacions.

Podeu presentar la reclamació de manera electrònica a través d'una instància general electrònica que podeu trobar a la Seu electrònica, a catàleg de procediment i tràmits. Cal que indiqueu a la instància el codi de la convocatòria, en aquest cas INVEST_SEPE_COM2023_ID2, i la vostra referència del registre d’entrada de la sol·licitud de presentació de la candidatura.

També la podeu presentar de manera presencial al Registre General de la Universitat. La sol·licitud ha de ser original i ha d’estar signada manuscritament (no s'admeten fotocòpies ni formularis signats electrònicament en la presentació presencial).

I també la podeu presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

06/10/2023

Publicació de la resolució d'adjudicació

Resolució d'adjudicació

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució a la web de la Universitat Pompeu Fabra.

Les persones interessades també poden interposar potestativament un recurs de reposició davant la rectora en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució a la web de la Universitat Pompeu Fabra, cas en el qual no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació per silenci del recurs de reposició interposat.

Per a consultes relacionades amb aquesta convocatòria us podeu adreçar al correu electrònic [email protected]