Atrás Personal investigador. Projecte EDUCOGEN

  • Referència: COM-INVINDF-2023-01
  • Termini de sol·licitud: 22/01/2024
  • Estat: TANCADA

08/01/2024

Data publicació al web

Es convoca una plaça de personal investigador amb contracte indefinit, d'acord amb l'article 23 bis de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, per a la realització de tasques de recerca vinculades amb la Fase 3 de sistematització de resultats del projecte Metodología participativa audiovisual en educación secundaria para revertir las desigualdades de género (EDUCOGEN), i atès que són tasques especialitzades necessàries per a assolir els objectius de recerca del projecte i que no poden ser assumides per personal propi de la UPF.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar demanda davant els jutjats socials de Barcelona en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució a la web de la Universitat Pompeu Fabra.

22/01/2024

Fi del termini de presentació de sol·licituds

Presentació de sol·licituds

  Sol·licitud de participació

  • Data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: 22/01/2024
  • Data prevista per a la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos: 24/01/2024

24/01/2024

Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos

Llista provisional d’admesos i exclosos. Data de publicació al web: 24/01/2024

A partir de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos s’obre un període d’al·legacions de 5 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta llista provisional.
Aquesta resolució esdevindrà definitiva si passat el termini fixat no s'ha presentat cap al·legació.
Un cop la llista sigui definitiva, les persones interessades poden demanda davant els jutjats socials de Barcelona en el termini de dos mesos des de l'endemà que la llista d’admesos i exclosos hagi esdevingut definitiva.
 

31/01/2024

Termini de reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos

Podeu presentar les al·legacions i la documentació, si és el cas, de manera electrònica adjuntant-ho a la instància general electrònica que es troba a la Seu electrònica, a catàleg de procediments i tràmits. Cal indicar el codi de la convocatòria, en aquest cas COM-INVINDF-2023-01, i la referència del registre d’entrada de la sol·licitud de presentació de la candidatura.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació de manera presencial al Registre General de la Universitat. La sol·licitud ha de ser original i estar signada manuscritament (no s'admeten fotocòpies ni formularis signats electrònicament en la presentació presencial).

I també es pot presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

02/02/2024

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Llista definitiva d’admesos i exclosos. Data de publicació al web: 02/02/2024

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar demanda davant els jutjats socials de Barcelona en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució a la web de la Universitat Pompeu Fabra.

06/02/2024

Publicació de la relació d'aspirants que superen la selecció i Proposta de provisió

13/02/2024

Termini de reclamacions a la relació d'aspirants que superen la selecció i a la Proposta de provisió

Des de la publicació d’aquesta proposta es dona un termini de 5 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació per a presentar reclamacions.

Podeu presentar la reclamació de manera electrònica a través d'una instància general electrònica que podeu trobar a la Seu electrònica, a catàleg de procediment i tràmits. Cal que indiqueu a la instància el codi de la convocatòria, en aquest cas COM-INV-INDF-2023-01, i la vostra referència del registre d’entrada de la sol·licitud de presentació de la candidatura. 

També la podeu presentar de manera presencial al Registre General de la Universitat. La sol·licitud ha de ser original i ha d’estar signada manuscritament (no s'admeten fotocòpies ni formularis signats electrònicament en la presentació presencial). 

I també la podeu presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

15/02/2024

Publicació de la resolució d'adjudicació

Resolució d'adjudicació

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar demanda davant els jutjats socials de Barcelona en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució a la web de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Per a consultes relacionades amb aquesta convocatòria us podeu adreçar al correu electrònic [email protected]