Informació òrgan de contractació

L'òrgan de contractació és el Rector, excepte pels contractes d'obra, concessió d'obra pública, gestió de serveis públics, subministrament i serveis, de quantia inferior als 600.000 euros de pressupost de licitació, IVA exclòs, que estan delegats al vicerector d'Economia i Projectes Estratègics. S'exceptuen de la delegació els contractes de serveis que continguin prestacions de caràcter intel·lectual.

Telèfon: 93 542 20 00
Adreça postal: Plaça de la Mercè, 10-12 08002 Barcelona
Adreça electrònica: [email protected]

 

Licitacions en tràmit i contractes subscrits

Perfil de contractant

 

Dades del registre públic de contractes i del registre oficial de licitadors i empreses classificades

Perfil de contractant

 

Acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació

 

Preguntes i respostes més freqüents

Relació anonimitzada de preguntes i respostes més freqüents en matèria de contractació que ha publicat la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat, en compliment del que es preveu a la Llei 19/2014 

 

Resolucions dels recursos especials, de les qüestions de nul·litat i de les resolucions judicials definitives en matèria de contractació, i també els actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes

Perfil de contractant