Vés enrere Avaluació de l’estudiantat respecte del 1r trimestre del curs 2020-2021

Avaluació de l’estudiantat respecte del 1r trimestre del curs 2020-2021

20.01.2021

 

El 1r trimestre de l’any acadèmic 2020-2021 va començar en format híbrid (dos dies presencials i tres en línia) i, posteriorment, a causa de l’empitjorament de la pandèmia, es va passar a un model completament en línia. Es remarca que, des de l’inici, es va sol·licitar al professorat que dissenyés les assignatures del 1r trimestre tenint present tant el model híbrid com un escenari que obligués a passar tota la docència al format en línia. D’aquesta manera, el professorat va establir, des de l’inici, un pla ideal i un pla adaptat si la situació sanitària empitjorava.

Seguidament, es presenta un resum de les accions, guies i avaluacions dutes a terme a la nostra UCA pel que fa al procés d’adaptació de la docència al format híbrid realitzat aquest primer trimestre del 2020-2021.

- Aproximacions de seguiment de la docència i avaluació híbrida:

Seguint les accions iniciades el 3r trimestre de l’any passat, des del centre s’han posat a disposició dels docents guies de suport, fòrums de discussió i assessorament per al professorat elaborats a partir de l’experiència obtinguda durant el 2n i el 3r trimestre, en què la virtualització de l’avaluació va ser d’urgència a causa de la inesperada pandèmia. Els documents de suport generats s’actualitzen periòdicament segons les experiències, lliçons apreses i reflexions compartides entre tot el PDI del centre.

L’objectiu de les guies és orientar el PDI mitjançant una sèrie de recomanacions justificades tant teòriques com pedagògiques perquè el procés d’avaluació de l’aprenentatge en línia sigui rigorós, empàtic i amb garanties.

- Els canvis metodològics i d’avaluació realitzats en la docència i avaluació del 1r trimestre:

S’han analitzat els canvis proposats en 27 assignatures envers la transició a un model híbrid. Fonamentalment, s’ha observat que:

 • L’eina més utilitzada en les assignatures per dur a terme la docència no presencial és Collaborate (66,67 %).
 • L’eina més utilitzada per resoldre dubtes i mantenir un contacte més proper amb els alumnes és el Forum d’Aula Global. El 48,15 % de les assignatures fan servir eines complementàries per millorar la comunicació entre els estudiants i els docents.
 • Cap de les assignatures analitzades presenta canvis significatius quant al contingut, la metodologia i/o l’avaluació.
 • El 51,85 % de les assignatures avaluades han optat per un examen presencial en el cas que això sigui possible. Seguidament, trobem les opcions d’un examen escrit remot i la de no tenir examen final alhora que es potencia l’avaluació continua, amb un 22,22 % per a cadascuna respectivament.
 • El model híbrid més comú en tots els plans docents, en concret, present en el 48,18 % de les assignatures, és realitzar presencialment els seminaris i virtualment la teoria i les pràctiques.
 • En la majoria de les assignatures s’emfasitza la importància de la implicació i l’estudi personal de tots els estudiants, per aconseguir classes més interactives.
 • En la totalitat de les assignatures, la presencialitat no és obligatòria. En conseqüència, les absències a sessions presencials no poden ser penalitzades en cap circumstància. Tot el material corresponent ha de ser facilitat a l’alumnat absent mitjançant mitjans digitals.

- Síntesi dels resultats obtinguts a través de l’enquesta aplicada a tot el col·lectiu d’estudiants del centre:

 • Disposar dels vídeos de les sessions a l’Aula Global és l’element que l’estudiantat valora de manera més positiva, seguint la tendència iniciada el 3r trimestre del curs passat.
 • La sensació de càrrega de treball és elevada. Aquesta sensació de sobrecàrrega destaca sobretot quan les assignatures presenten:
  • Classes asíncrones.
  • Vídeos complementaris preparatius.

És per això que s’insisteix a revisar l’adaptació de les assignatures en termes de càrrega de treball i flexibilització de dates de lliuraments.

 • Aquest últim trimestre es registra una millora en la comunicació entre els docents i els alumnes, sobretot mitjançant un ús més gran d’eines complementàries.
 • També s’observa una clara petició de millora generalitzada en relació amb la coordinació de classes asíncrones i síncrones (i presencials), així com de l’augment de càrrega lectiva per a l’alumnat que això produeix.
 • Pel que fa a les metodologies que més han agradat a l’estudiantat de les assignatures del 1r trimestre, destaquen les següents:
  • Classes teòriques enregistrades i disponibles en l’Aula Global amb exercicis de seguiment i avaluació continuada.
  • Explicacions clares sobre el funcionament de l’assignatura des del primer dia i un cert ordre quant als horaris.
  • El fet que les sessions siguin sincròniques és un element que apareix en múltiples ocasions com a element de valor per permetre seguir una rutina.
  • Entorns digitals complementaris que permetin una fluïdesa més gran en la comunicació amb l’alumnat.
  • Vídeos de teoria complementaris previs a les classes teòriques per poder estudiar de manera autònoma i dur els conceptes més clars.
 • La millor preparació de tots els plans docents i l’aprenentatge dut a terme al llarg del trimestre passat han permès implementar uns models d’aprenentatge híbrid efectius i una millor experiència d’aprenentatge en línia.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact