A la Universitat es genera diàriament una quantitat de residus important, i gestionar-los és un aspecte cabdal de cara a impactar el mínim possible en el nostre entorn. Des de sempre, se’n fa una gestió acurada a través de les diferents unitats i, en l’actualitat, dins el marc de millora contínua de la Universitat, s’estan revisant tots els procediments. L’objectiu és introduir l’economia circular als campus, amb la qual es volen disminuir els fluxos de materials i d’energies per obtenir subproductes en lloc de residus, i que aquests es reintrodueixin al cicle econòmic. A part d’això, UPF Sostenible se suma cada any a la Setmana Europea de Prevenció de Residus i ha elaborat uns panells per mostrar els que la UPF genera. Podeu consultar aquesta i altres iniciatives a continuació: