AJUSTAMENTS EN LA DOCÈNCIA

Aclariment dels enunciats en cas de dubte
Rebre aclariments dels enunciats quan presenti dubtes i tenir reformulacions de les preguntes en el cas que sigui necessari, per assegurar que entén les preguntes d’examen.
 
Avaluació única sempre que sigui possible
Sempre i quan el pla docent ho contempli
 
Canvis de grup (inici trimestre)
Els canvis de grup, sempre que siguin possible, facliliten l'assistència a tractaments, proves i visites mèdiques minimitzant la interferència en l'assistència a classe.
 
Disposar de documents electrònics accessibles amb suficient antelació
Per afavorir i facilitar el seguiment correcte de la classe
 
Disposar de mascaretes comunicatives
Des del programa UPF Inclusió (SACU) es faciliten mascaretes comunicatives als professors d'aquells estudiants que ho sol·liciten.
 
Disposar dels recursos docents i bibliogràfics digitalitzats
L’estudiant que ho necessiti podrà disposar dels recursos bibliogràfics digitalitzats i dels materials impresos en tinta ambampliació de lletra o al codi Braille sempre que sigui necessari. El programa UPF Inclusió (SACU) s’encarregarà de la gestió d’aquests materials.
 
Especial atenció en la creació dels grups i posterior seguiment dels treballs
Aquest ajustament requereix una atenció especial per part del docent responsable. Cal estar especialment atent en els treballs en grup així com en la configuració i seguiment dels grups, intentar evitar que l'estudiant no quedi integrat en cap d'ells o que el reagrupament s'hagi de fer de manera forçada o fora de temps
 
Evitar presentacions, exposicions i preguntes directes
L'objectiu es evitar durant les classes situacions que puguin alterar o inquietar a l'estudiant.
 
Facilitar l'estudi a temps parcial i la cinquena convocatòria en cas de ser sol·licitades
Obtenir la modalitat d’estudi a temps parcial així com que es valori la seva necessitat específica en cas que demani una cinquena convocatòria extraordinària.
 
Flexibilitat en l’exigència d’assistència a les classes
Tenir flexibilitat en l’exigència d’assistència a les classes establerta al pla docent, principalment en aquelles activitats d’assistència obligatòria. Les absències, sempre que l’estudiant hagi assolit la competència i el coneixement necessari, no seran motiu d’exclusió per assistir a l’examen o la prova d’avaluació final.
 
Flexibilitat en la correcció ortogràfica
Tenir reducció de la penalització per errors ortogràfics als textos que produeixi. Aquesta mesura no s’aplicarà a les assignatures que incloguin competències que impliquin demostrar una bona pràctica o coneixement de la llengua. Per al càlcul de la reducció es poden prendre com a referència els criteris aplicats a les proves d'accés a la universitat per a estudiants amb necessitats especials (PAU)
 
Mobiliari adaptat
Des del programa UPF Inclusió (SACU) es facilita el mobiliari adaptat en aquells espais docents que ho requereixen. Els estudiants facilitan aquesta informació cada inici de trimestre al programa.
 
Ocupar un lloc pròxim al docent
L'objectiu és garantir una percepció auditiva de qualitat o bé una millor visió del docent així com de tots aquells recursos utilitzats durant les classes (pissarra, pantalla de projecció, etc.)... Des del programa UPF Inclusió (SACU) podem facilitar i reservar si és necessari un espai a les primeres files de l'aula per tal de millorar la visió del professor i la pissarra.
 
Permetre flexibilitat en la configuració dels grups de treball
Els docents han de facilitar que la seva incorporació sigui en grups al més reduïts possibles i, si pot ser, que tingui la possibilitat de fer els treballs individualment.
 
Permetre la utilització de l'ordinador personal que disposa de programa adaptatiu
Durant les classes. Per als exàmens, el programa UPF Inclusió (SACU) ofereix als estudiants ordinadors amb programes adaptatius que no disposen accés a internet, únicament l'Office.
 
Pla d'atenció en línia
El Pla d'Ateció en línia, aprovat al juliol del 2020, contempla la docència, així com la realirzació de proves, de forma no presencial per aquells casos en els que els estudiants no puguin assistir a les classes presencialment per motius de salut.
 
Poder canviar la data de l’examen o exàmens
Per circumstàncies mèdiques o relatives a la seva situació de salut, convenientment acreditades.
 
Poder complementar amb una prova oral el resultat de proves escrites
En aquells casos en què els resultats de l’examen no s’ajustin al rendiment obtingut durant el trimestre.
 
Poder enregistrar els escrits de la pissarra o les classes un cop informats els professors
Utilització de, gravadora, càmera o mòbil que permeti lla captació visual o l'enregistrament sonor
 
Poder enregistrar els escrits de la pissarra o les classes un cop informats els professors
Utilització de, gravadora, càmera o mòbil que permeti la captació visual o l'enregistrament sonor. Des del programa UPF Inclusió s'informarà al professorat a partir de la petició de l'estudiant.
 
Poder utilitzar una calculadora
En determinades proves, permetre l'ús d'una calculadora no científica, amb funcions bàsiques
 
Poder-se absentar de l’aula durant uns minuts
Breu espai de temps
 
Precisa servei de subtitulació o transcripció per a les activitats docents ja siguin en format presencial o en línea
Des del programa UPF Inclusió (SACU) s'oferirà aquest tipus de serveis a aquells estudiant que ho hagin acreditat adequadament i ho sol·licitin. Els estudiants hauran de concretar les necessitats del servei cada inici de trimestre al programa.Segons cada cas, es valorarà la subtitulació en directe o automàtica.
 
Presisa descansos i canvis posturals freqüents
Dificultats i dolor en mantenir una mateixa postura de manera perllongada
 
Procurar que els recursos docents en format audiovisual disposen de subtitulació i/o transcripció
La finalitat és assegurar la comprensió i garantir-ne l’accessibilitat
 
Suport de voluntari o mentor
Disposar del material treballat a classe durant les absències per circumstàncies mèdiques, psicològiques o judicials. Per a aquest fi, podrà comptar amb el voluntariat de suport a l'aula.
 
Temps addicional per a la presentació de treballs i activitats
Aquest ajustament garantirà que l'estudiant pot seguir l'assignatura correctament. El temps addicional dependrà del calendari de cada assignatura i del nombre total de treballs a realitzar. No es recomanable, excepte casos excepcionals, oferir a l'estudiant la possibiliat d'acumular tots els lliuraments al final del trimestre.
 
Temps addicional per proves avaluatives parcials
Disposar d’un 50% més de temps per fer els exàmens, atenent l'informe d'adaptació docent emès pel servei d’atenció a l’estudiant amb necessitats educatives especials. En el cas d’estudiants amb altes discapacitats o discapacitats associades, el temps addicional podrà ser del 100% o del temps que sigui necessari perquè pugui resoldre la prova adequadament, depenent de la situació valorada.
 
Tutories freqüents com a mesura de reforç
Recurs que facilita a l’estudiant poder aclarir dubtes i alhora que el docent pugui fer un seguiment que millori l’organització respecte de la realització i priorització de tasques així com d’assoliment de coneixementsde l’assignatura.
 
Utilització de sistema FM durant les classes per millorar la qualitat auditiva
Els estudiants amb dèficit auditiu poden presentar diferents graus de pèrdua auditiva (lleu, moderada o greu), que poden compensar amb recursos tècnics com ara audiòfons, sistema FM i alhora suport en la lectura labial, o bé profunda o anacúsia (pèrdua total).
 
Utilització del micròfon de l'aula o sistema FM durant les classes
Disposar del material tècnic d’ajuda i reforç a l’audició com ara sistema FM i micròfon de l’aula. El sistema d’anell magnètic es facilitarà en aquells espais on s’hagi realitzat la instal·lació.
 

ADAPTACIONS EN ELS EXÀMENS

 
Ampliació de lletra/Imatges nítides
Disposar de textos ampliats de manera que siguin clarament llegibles, preferiblement en el cos de lletra que especifiqui l’estudiant i/o disposar de documents electrònics accessibles amb suficient antelació per al seguiment normal de la classe. Els documents amb lletra ampliada hauran d'imprimir-se igualment en DIN A4. El docent també ha de procurar que les imatges que s’utilitzi siguin nítides i de bona qualitat.
 
Flexibilitat en la correcció ortogràfica
Tenir reducció de la penalització per errors ortogràfics als textos que produeixi. Aquesta mesura no s’aplicarà a les assignatures que incloguin competències que impliquin demostrar una bona pràctica o coneixement de la llengua. Per al càlcul de la reducció es poden prendre com a referència els criteris aplicats a les proves d'accés a la universitat per a estudiants amb necessitats especials (PAU)
 
Pla d'atenció en línia
El Pla d'Ateció en línia, aprovat al juliol del 2020, contempla la docència, així com la realirzació de proves, de forma no presencial per aquells casos en els que els estudiants no puguin assistir a les classes presencialment per motius de salut.
 
Poder-se absentar de l’aula durant la prova per anar al lavabo
Es concedirà el permís per circumstàncies mèdiques o relatives a la seva situació de salut, quan tingui una acreditació que així ho aconselli.
 
Respondre en el full d’enunciat en els exàmens de resposta múltiple
Per la dificultat de marcar de manera correcta l’opció escollida en un full de lectura òptica.
 
Temps addicional
Disposar d’un 50% més de temps per fer els exàmens, atenent l'informe d'adaptació docent emès pel servei d’atenció a l’estudiant amb necessitats educatives especials. En el cas d’estudiants amb altes discapacitats o discapacitats associades, el temps addicional podrà ser del 100% o del temps que sigui necessari perquè pugui resoldre la prova adequadament, depenent de la situació valorada.
 
Utilització ordinador adaptat UPF Inclusió
Poder utilitzar recursos tecnològics de suport com ara ordinadors portàtils per tal de facilitar el desenvolupament de la prova d’avaluació. El programa UPF Inclusió (SACU) facilitarà a l’estudiant un ordinador d’ús exclusiu per a les proves. L’aparell disposarà del programari necessari per a la realització de les proves i no tindrà accés a internet ni a programes de correcció automàtica si escau. Caldrà que el professor porti l'examen gravat en una memòria usb el dia de la prova.
 
Utilització ordinador UPF Inclusió
Poder utilitzar recursos tecnològics de suport com ara ordinadors portàtils per tal de facilitar el desenvolupament de la prova d’avaluació. El programa UPF Inclusió (SACU) facilitarà a l’estudiant un ordinador d’ús exclusiu per a les proves. L’aparell disposarà del programari necessari per a la realització de les proves i no tindrà accés a internet ni a programes de correcció automàtica si escau. Caldrà que el professor porti l'examen gravat en una memòria usb el dia de la prova.