Presentació de documentació adreçada a la UPF

La forma de presentació de la documentació a la UPF s'indica en cada procediment (reglament, normativa, convocatòria, etc.).

Per aquells procediments on no s'ha aprovat una instància o formulari electrònic podeu presentar la documentació presencialment davant de qualsevol seu del Registre General de la UPF. Ho haureu de fer amb el formulari indicat en cada procediment o, a manca d'aquest, amb la instància general que trobareu en el Registre General o en qualsevol de les seves seus, o també ho podeu fer amb la instància general electrònica que trobareu a la seu electrònica de la Universitat.

En cas que no ho poguéssiu fer així, l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, permet la presentació de la documentació en els llocs següents:

  • Al registre electrònic de l’Administració o organisme a què es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1.
  • A les oficines de Correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.
  • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  • A les oficines d’assistència en matèria de registres.
  • En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

En aquells procediments on s'ha aprovat una instància o formulari electrònic la presentació de la documentació es farà accedint al procediment que trobareu publicat a la Seu Electrònica de la UPF, a l'apartat Catàleg de procediments.

Si presenteu la documentació en representació de l'interessat podeu acreditar aquesta representació adjuntant el document Autorització de representació.