Presentació de documentació adreçada a la UPF

La forma de presentació de la documentació a la UPF s'indica en cada procediment (reglament, normativa, convocatòria, etc.).

Per aquells procediments on no s'ha aprovat una instància o formulari electrònic podeu presentar la documentació presencialment davant de qualsevol seu del Registre General de la UPF. Ho haureu de fer amb el formulari indicat en cada procediment o, a manca d'aquest, amb la instància general que trobareu en el Registre General o en qualsevol de les seves seus, o també ho podeu fer amb la instància general electrònica que trobareu a la seu electrònica de la Universitat.

En cas que no ho poguéssiu fer així, seguirà en vigor l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú que permet la presentació de la documentació en els llocs següents:

  • En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local1, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

    1 És a dir municipis de població superior a 250.000 habitants o els que siguin capitals de província amb població superior a 175.000 habitants, i també els que siguin capitals de província, capitals autonòmiques o seu d'institucions autonòmiques i els que superin la població de 75.000 habitants que presentin circumstàncies econòmiques, socials històriques o culturals especials però sempre que les Assemblees Legislatives corresponents així ho decideixin.

  • A les oficines de Correus, en la manera reglamentàriament establerta.
  • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. 
  • En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

En aquells procediments on s'ha aprovat una instància o formulari electrònic la presentació de la documentació es farà accedint al procediment que trobareu publicat a la Seu Electrònica de la UPF, a l'apartat Catàleg de procediments.