Presentació de documentació adreçada a d'altres administracions públiques

D'ençà l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que les persones interessades adrecin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

  • Al registre electrònic de l'Administració o organisme a què es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1. de la Llei.
  • A les oficines de correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
  • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  • A les oficines d'assistència en matèria de registres.
  • En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

No obstant, atès que les previsions relatives als articles sobre registres electrònics produeixen efectes al cap de dos anys de l'entrada en vigor de la Llei (Disposició Final setena), és a dir el 2 d'octubre del 2020, fins aleshores els documents es poden continuar presentant també en els llocs que indica l'article 38.4 de l'anterior Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i que són:

  • En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local1, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

És a dir municipis de població superior a 250.000 habitants o els que siguin capitals de província amb població superior a 175.000 habitants, i també els que siguin capitals de província, capitals autonòmiques o seu d'institucions autonòmiques i els que superin la població de 75.000 habitants que presentin circumstàncies econòmiques, socials històriques o culturals especials però sempre que les Assemblees Legislatives corresponents així ho decideixin.

  • A les oficines de Correus, en la manera reglamentàriament establerta.
  • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  • En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

La presentació de documents al registre de qualsevol del llocs enumerats anteriorment, a efectes del còmput de terminis per a la persona interessada, produeix els mateixos efectes que si la presentació s'hagués fet al registre de l'òrgan administratiu al qual s'adreçava.

Cal tenir en compte que no es pot presentar documentació adreçada a una altra administració pública ni de manera presencial ni de manera elctrònica en les seus del Registre General de la UPF.

A continuació podeu consultar la informació dels registres d'altres administracions més propers a la UPF.

 

Registres més propers a la UPF Registres més propers a la UPF