Presentació de documentació adreçada a d'altres administracions públiques

D'ençà l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que les persones interessades adrecin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

  • Al registre electrònic de l'Administració o organisme a què es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1. de la Llei.
  • A les oficines de correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
  • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  • A les oficines d'assistència en matèria de registres.
  • En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

La presentació de documents al registre de qualsevol del llocs enumerats anteriorment, a efectes del còmput de terminis per a la persona interessada, produeix els mateixos efectes que si la presentació s'hagués fet al registre de l'òrgan administratiu al qual s'adreçava.

Cal tenir en compte que no es pot presentar documentació adreçada a una altra administració pública ni de manera presencial ni de manera elctrònica en les seus del Registre General de la UPF.

A continuació podeu consultar la informació dels registres d'altres administracions més propers a la UPF.

 

Registres més propers a la UPF