Còpia autèntica

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, intenta posar fi a totes les exigències de fotocòpies compulsades a les administracions públiques. Mitjançant el concepte de còpia autèntica, regulada en els art. 27 i 28, s'allibera als ciutadans de l'obligació d'aportar documents que hagi elaborat qualsevol Administració o que ja estiguin en poder de l'administració actuant, sempre que l'interessat hagi expressat el seu consentiment perquè es consultin o sol·licitin. Es presumeix que la consulta o l'obtenció és autoritzada pels interessats llevat que al procediment hi consti la seva oposició expressa o que la llei especial aplicable requereixi un consentiment exprés.

Les còpies autèntiques tenen unes característiques i efectes jurídics més amplis que les còpies compulsades. Són documents expedits per una administració amb valor probatori ple sobre els fets i els actes que documenten que equivalen a un original. No solament acrediten l'autenticitat de la còpia des de la perspectiva de la seva identitat amb l'original, sinó que tenen efectes certificants, és a dir garanteixen les dades que contenen. Els efectes de les còpies autèntiques que efectua una Administració no es limiten al marc d'un procediment administratiu determinat, sinó que tenen la mateixa validesa i eficàcia que els documents originals i la mateixa validesa davant la resta d'administracions. Cal tenir en compte però que les còpies autèntiques de documents privats únicament tenen efectes administratius.

La còpia autèntica pot ser la transcripció íntegra del contingut del document original o una còpia realitzada per qualssevol mitjans informàtics, electrònics o telemàtics. Hi ha de quedar garantida la identitat de l'òrgan que n'ha fet la còpia i el seu contingut. Les còpies es poden fer mitjançant funcionari habilitat o mitjançant actuació administrativa automatitzada.

Els ciutadans podran, en qualsevol moment, sol·licitar l'expedició de còpies autèntiques dels documents públics administratius. La còpia autèntica d'aquells documents que continguin dades nominatives la podran sol·licitar els titulars o tercers que acreditin un interès legítim en la seva obtenció. Si el document conté dades personals que poguessin afectar a la intimitat dels titulars la còpia només podrà ser sol·licitada per aquests. A més, si les dades contingudes en el document afectessin també a la intimitat de persones diferents del sol·licitant, només s'expedirà la còpia previ consentiment dels restants afectats.

La còpies autèntiques se sol·licitaran a l'òrgan administratiu o a l'organisme públic que va emetre el document original. Aquest òrgan expedirà la còpia prèvia comprovació en els seus arxius de l'existència de l'original o de les dades en ell continguts. L'Administració expedirà les còpies autèntiques, en el termini de quinze dies, o notificarà la resolució que denegui les mateixes, per aplicació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, en el termini màxim d'un mes, a comptar des de la recepció de la sol·licitud.

No obstant això, l'expedició de còpies autèntiques de documents públics notarials, registrals i judicials i diaris oficials es regirà per la seva legislació específica.